91/1985

Given i Helsingfors den 31 januari 1985

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 14 § och 18 § 4 mom.,

av dessa lagrum 18 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juni 1982 (414/82),

ändras 5 § 2 mom.. 9 a §, 15 § 1 mom., 17 § 4 och 5 mom. samt 23 § 1―3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 2 mom. i lag av den 10 december 1971 (851/71), 9 a § ändrad genom lagar av den 23 juni 1977 och den 16 december 1983 (498/77 och 957/83), 15 § 1 mom. i nämnda lag av den 4 juni 1982, 17 § 4 och 5 mom. i lag av den 21 januari 1983 (102/83) samt 23 § 1―3 mom. i lag av den 2 april 1971 (266/71), samt

fogas till lagen en ny 18 a § som följer:

5 §

Har invaliditet eller arbetslöshet inträtt innan 360 sådana dagar, för vilka förmånstagaren inte erhållit i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) nämnd dagpenning avvägd enligt förtjänsten, förflutit från anställningens upphörande, räknas vid fastställandet av invalid- eller arbetslöshetspension såsom pensionstid även tiden mellan invaliditetens eller arbetslöshetens början och uppnåendet av pensionsåldern. Har tjänstgöringen inte utan avbrott fortgått minst 4 månader, räknas på grundval av den såsom pensionstid den tid som återstår till pensionsålderns uppnående endast för så vitt förmånstagaren inte på grund av tjänste- eller arbetsförhållande eller företagarverksamhet som begynt före tjänstgöringen har rätt till sådan invalid- eller arbetslöshetspension, för vilken nämnda tid eller mot denna svarande arbetsförtjänst redan beaktas.


9 a §

Förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension är att förmånstagaren har en pensionstid om minst en månad, att han fyllt 60 år och att han företer av arbetskraftsmyndighet utfärdat intyg över att han är arbetslös arbetssökande hos arbetskraftsbyrån och att honom inte kan anvisas sådant arbete som han ej kan vägra ta emot utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84). Förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension är dessutom att förmånstagaren företer av folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassa utfärdat intyg över att han, räknat från en dag som infaller tidigast en månad före utfärdandet av ovan nämnda intyg, under de 60 senast förflutna veckorna har uppburit arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa för sammanlagt minst 200 dagar eller att han enligt 26 § 1 och 3 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte längre har rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten.

Arbetslöshet anses ha börjat den dag för vilken arbetslöshetsdagpenning första gången under de 60 veckor som avses i 1 mom. har betalts till förmånstagaren.

Utan hinder av vad som i 1 mom. är stadgat om den nedre åldersgräns som är förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension har även förmånstagare som är född år 1930 eller tidigare rätt att få arbetslöshetspension.

15 §

Ålders- och invalidpension betalas, om inte annat följer av stadgandena i 15 a §, från ingången av månaden näst efter den under vilken rätten till pension uppkommit, likväl tidigast från ingången av månaden näst efter den då löneutbetalningen upphört. Arbetslöshetspension betalas från ingången av den kalendermånad som följer närmast efter det två månader förflutit från den tidpunkt då intyg som avses i 9 a § 1 mom. utfärdats av folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassa eller, om pensionen beviljas på grund av att maximitiden för dagpenning avvägd enligt förtjänsten uppnåtts, från ingången av den månad som följer närmast efter det intyget utfärdades.


17 §

Om pensionstagare fått i lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnd arbetslöshetsdagpenning för den tid, för vilken honom beviljas pension retroaktivt, skall på yrkande av arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen den retroaktiva pensionen utbetalas till arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning som utbetalts för samma tid.

Pension utbetalas dock till arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen endast under förutsättning att i 45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnd anmälan gjorts minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.

18 a §

Arbetslöshetspension beviljas tills vidare. Arbetslöshetspension utbetalas dock inte

1) för kalendermånad under vilken pensionstagaren på grund av vistelse utomlands eller av annan motsvarande orsak inte kan ta emot arbete;

2) för kalendermånad under vilken pensionstagaren är i förvärvsarbete och därvid per månad förtjänar minst två gånger det belopp som avses i 2 § 1 mom.; eller

3) för den kalendermånad som följer efter den under vilken pensionstagaren vägrat ta emot av arbetskraftsmyndighet honom anvisat, i 9 a § 1 mom. nämnt arbete som fortgår minst en månad.

Arbetskraftsmyndighet skall, efter att ha utfärdat i 9 a § 1 mom. nämnt intyg, med sex månaders mellanrum kontrollera om arbete kan anvisas pensionstagaren. Kan arbete anvisas mottagare av arbetslöshetspension, skall arbetskraftsmyndigheten anmäla detta till statskontoret.

Sedan statskontoret fått kännedom om omständighet på grund av vilken pension inte skulle få utbetalas enligt 1 mom., skall statskontoret avbryta utbetalningen av pensionen från ingången av följande betalningsperiod då detta är möjligt, om orsaken till betalningsavbrottet fortfarande föreligger. Om pension enligt 1 mom. inte hade fått utbetalas, återindrivs den utbetalda pensionen. Om pension inte skall återindrivas för längre tid än tre månader, kan statskontoret av särskilt skäl avstå från återindrivningen. Pension kan återindrivas även genom kvittning mot framtida pensionsrater.

Avbruten arbetslöshetspension börjar på ansökan utbetalas på nytt räknat från den tidpunkt från vilken förmånstagaren har rätt att få pension, dock inte retroaktivt för längre tid än sex månader före ansökningen eller för den kalendermånad som omedelbart följer efter vägran som avses i 1 mom. 3 punkten. Till ansökan skall fogas i 9 a § 1 mom. nämnt intyg av arbetskraftsmyndighet. Har ansökan om förnyad utbetalning av avbruten pension likväl inte gjorts inom ett år, anses pensionen utan särskilt beslut ha upphört vid tidpunkten för avbrottet.

23 §

I beslut på pensionsansökan samt i beslut i ärende som avses i 13 § och i 24 § 1 mom. eller i beslut varigenom i 22 § nämnt förhandsbesked förvägrats får ändring inte sökas genom besvär. Om part eller statskontorets pensionsombud är missnöjd med beslut på pensionsansökan eller beslut i ärende som avses i 13 § och i 24 § 1 mom., får han skriftligen yrka rättelse hos statskontoret. Rättelseyrkande skall inges till statskontoret inom sextio dagar från det han fick del av beslutet eller, om yrkande framställs av pensionsombudet, från det beslutet fattades. Beslut vari rättelse får sökas skall åtföljas av anvisning om rättelseyrkande.

I beslut som statskontoret fattat på rättelseyrkande och i annat än i 2 mom. nämnt beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som är stadgat i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. Pensionsombuds besvärstid räknas från det beslutet fattades. Besvärsskriften får även inges till statskontoret för vidarebefordran till högsta förvaltningsdomstolen.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985. Lagen tillämpas från den 1 januari 1985.

Vid beräkning av de 200 dagar som avses i 9 a § beaktas även de dagar för vilka till förmånstagaren har betalts dagunderstöd enligt lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor (125/34) eller arbetslöshetsersättning enligt lagen om sysselsättning (946/71) under tiden före den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 240/84
Socialutsk. bet. 25/84
Stora utsk. bet. 216/84

Helsingfors den 31 januari 1985

Vid förfall för Republikens President


Kalevi Sorsa Statsminister


Pekka Vennamo Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.