61/1985

Given i Helsingfors den 18 januari 1985

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 141 § 2 mom. samt 144 och 146 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 141 § 2 mom. i lag av den 25 augusti 1975 (674/75), 144 § delvis ändrad genom lag av den 21 juli 1977 (580/77) och 146 § delvis ändrad genom lag av den 9 augusti 1968 (493/68), samt

fogas till 34 § ett nytt 3 mom., till 95 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 29 april 1966 (250/66), ett nytt 3 mom., till 135 § nya 3 och 4 mom. och till lagen nya 143 a och 146 a §§ som följer:

34 §

Då stadsplan uppgörs, bör särskilt främjas ett ändamålsenligt utnyttjande av den byggda miljön samt ombesörjas att i den byggda miljön ingående traditions-, skönhets- eller andra värden ej förstörs.

95 §

Då byggnadsplan uppgörs, bör särskilt främjas ett ändamålsenligt utnyttjande av den byggda miljön samt ombesörjas att i den byggda miljön ingående traditions-, skönhets- eller andra värden ej förstörs.

135 §

I stads- eller byggnadsplan kan, utan hinder av vad som är stadgat i 2 mom., intas bestämmelser som behövs för skyddande av objekt som avses i 2 § byggnadsskyddslagen (60/ 85). Angående rätt till ersättning i sådant fall gäller vad som är stadgat i 11 § samt 12 § 2 och 3 mom. byggnadsskyddslagen. Ersättningsskyldigheten åvilar dock kommunen.

Kommunen kan inom ramen för statsförslaget beviljas bidrag av statens medel för de ersättningar som den härvid har betalt.

Vad som i 3 mom. är stadgat om kommuns ersättningsskyldighet gäller ej byggnader som ägs av offentligrättsliga samfund.

141 §

Vad som är stadgat i 1 mom. skall även gälla beslut som avses i 124 § 2 mom. samt i 144 och 145 a §§.

143 a §

Vad som är stadgat i 143 § 1 mom. skall även tillämpas, såvida stads- eller byggnadsplan bör anses uppenbart föråldrad med hänsyn till de värden som den byggda miljön inbegriper eller såvida planen annars är ägnad att medföra att sådana byggnader rivs som är värdefulla av traditions-, skönhets- eller andra skäl.

På område, vilket berörs av bestämmelse som avses i 1 mom., gäller byggnadsförbud och förbud mot att riva byggnad eller del därav. Miljöministeriet kan av särskilt skäl medge undantag från dessa förbud, såvida byggande eller rivning inte innebär att sådana traditions-, skönhets- eller andra värden som avses i 1 mom. förstörs.

144 §

Uppför någon byggnad eller vidtar annan åtgärd i strid med denna lag eller med stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller tredskas han på annat sätt vid fullgörandet av honom enligt dessa åvilande skyldigheter, skall byggnadsnämnden förplikta honom att följa stadgandena och bestämmelserna, att avlägsna eller ändra verkningarna av utfört arbete eller att återställa tidigare rådande förhållanden och att vid vite fullgöra sina skyldigheter eller vid äventyr av att det försummade utförs på den försumliges bekostnad. Är felet ringa, behöver åtgärder ej vidtas.

Kostnaderna för arbete som nämnden låtit utföra betalas i förskott av kommunens medel och indrivs hos den tredskande i den ordning som är stadgad i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

146 §

Den som utan sådant tillstånd som krävs enligt denna lag uppför byggnad eller vidtar annan åtgärd i strid med denna lag eller med stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller underlåter att fullgöra i tillståndet honom ålagda förpliktelser, skall för överträdelse av stadgandena i byggnadslagen dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Är åtgärd eller underlåtelse till sina verkningar oåterkallelig och med hänsyn till värden, som anknyter till miljön, eller naturförhållandena särskilt skadliga eller har den medfört allvarlig fara för annans liv, hälsa eller egendom och bör brottet i dessa eller andra fall, med beaktande av de omständigheter i sin helhet som lett till brottet och framgår därav, anses som grovt, skall gärningsmannen för grov överträdelse av stadgandena i byggnadslagen dömas till fängelse i högst två år eller till böter.

När ekonomisk fördel som erhållits genom brott som avses i 1 och 2 mom. samt sak eller annan egendom som använts för brottens begående döms förbruten, skall vad som är stadgat i 2 kap. 16 § strafflagen iakttas.

146 a §

Byggnadsnämnd skall, efter det den konstaterat en i 144 eller 145 § nämnd gärning eller Underlåtelse, anmäla saken till åklagarmyndighet för väckande av åtal. Anmälan behöver dock inte göras, om gärningen med beaktande av omständigheterna bör anses ringa och om allmänt intresse ej bör anses kräva att åtal väcks.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 45/83
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 9/84
Stora utsk. bet. 100/84

Helsingfors den 18 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.