55/1985

Given i Helsingfors den 18 januari 1985

Lag om ändring av 8 § lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension 8 § 3 mom. 11 och 12 punkten samt 5 mom.,

av dessa lagrum 8 § 3 mom. 11 och 12 punkten sådana de lyder i lag av den 4 januari 1985 (3/85) och 5 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1982 (1084/82), och

fogas till 8 § 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom lagar av den 30 december 1980 och den 23 juli 1982 (1085/80 och 575/82) samt genom nämnda lag av den 4 januari 1985 en ny 13 punkt, som följer:

8 §

Som årsinkomst räknas inte:


11) förmån som för återställande eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan eller med stöd av lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) betalas för utbildningstid;

12) arbetsinkomst för make till frontmannapensionstagare, om maken inte får folkpension eller frontmannapension; ej heller

13) stöd för vård i hemmet av barn, åldringar eller handikappade.


Såsom arbetsinkomst betraktas löneinkomst samt den del av inkomst av affärs- och yrkesverksamhet eller gårdsbruk eller annan förvärvsverksamhet som är att anse såsom skälig ersättning för arbete i ovan nämnd förvärvsverksamhet. Såsom arbetsinkomst anses även arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) samt dagpenning som betalas på grund av invaliditet eller sådan härmed jämförbar ersättning för förlorad inkomst som betalas för ett år eller kortare tid.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985, likväl så att den tillämpas från den 1 januari 1985. Även sådan ersättning för förlorad inkomst som betalas för längre tid än ett år jämställs med arbetsinkomst, om ersättningen har börjat utbetalas före den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 249/84
Socialutsk. bet. 25/84
Stora utsk. bet. 216/84

Helsingfors den 18 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.