53/1985

Given i Helsingfors den 18 januari 1985

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 20 § 2 mom., 22 c §, 26 § 1 mom. 3 punkten, 31 a §, 39 § 6 mom. och 43 a § 2 mom. folkpensionslagen av den 8 juni 1956,

dessa lagrum sådana de lyder, 20 § 2 mom. i lag av den 16 december 1983 (953/83), 22 c § i lag av den 23 juni 1977 (496/77), 26 § 1 mom. 3 punkten i lag av den 5 februari 1982 (103/82), 31 a § i lag av den 18 juni 1971 (499/71), 39 § 6 mom. i lag av den 23 juli 1982 (572/82) och 43 a § 2 mom. i lag av den 21 januari 1983 (99/83), samt

fogas till 43 a § ett nytt 3 mom. som följer:

20 §

Utan hinder av vad som i 1 mom. 3 punkten är stadgat om den nedre åldersgräns som är förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension betalas sådan pension till försäkrad som är född år 1930 eller tidigare.

22 c §

Såsom långvarigt arbetslös anses vid tillämpningen av 20 § 1 mom. 3 punkten försäkrad som företer av arbetskraftsmyndighet utfärdat intyg över att han är arbetslös arbetssökande hos arbetskraftsbyrån och att honom inte kan anvisas sådant arbete som han ej kan vägra ta emot utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84). Förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension är dessutom att den försäkrade företer av folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassa utfärdat intyg över att han, räknat från en dag som infaller tidigast en månad före utfärdandet av ovan nämnt intyg av arbetskraftsmyndighet, under de 60 senast förflutna veckorna uppburit i lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnd arbetslöshetsdagpenning för sammanlagt minst 200 dagar eller att han i enlighet med 26 § 1 och 3 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte längre har rätt till arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten.

Arbetslöshetspension beviljas tills vidare. Arbetslöshetspension utbetalas dock inte

1) för kalendermånad under vilken pensionstagaren på grund av vistelse utomlands eller av annan motsvarande orsak inte kan ta emot arbete;

2) för kalendermånad under vilken pensionstagaren är i förvärvsarbete och förtjänar minst 1 275,22 mark per månad; ej heller

3) för den kalendermånad som följer efter den under vilken pensionstagaren vägrat ta emot av arbetskraftsmyndighet honom anvisat, i 1 mom. nämnt arbete som fortgår minst en månad.

26 §

Vid fastställande av tilläggsdel beaktas till den försäkrade varaktigt utgående


3) invalidpension och familjepension samt ersättning för förlorad inkomst enligt de olika lagarna om trafikförsäkring, den sistnämnda ersättningen dock endast till den del den betalas för längre tid än ett år;


31 a §

Arberskraftsmyndighet skall efter att ha utfärdat i 22 c § 1 mom. nämnt intyg med sex månaders mellanrum kontrollera om arbete kan anvisas pensionstagaren. Kan arbete anvisas, skall arbetskraftsmyndigheten anmäla detta till folkpensionsanstalten.

Sedan pensionsanstalten fått kännedom om omständighet på grund av vilken pension inte skulle få utbetalas enligt 22 c § 2 mom., skall pensionsanstalten avbryta utbetalningen av pensionen från ingången av följande betalningsperiod då detta är möjligt, om orsaken till betalningsavbrottet fortfarande föreligger. Om pension enligt 22 c § 2 mom. inte hade fått utbetalas, återindriver pensionsanstalten den utbetalda pensionen. Om pension inte skall återindrivas för längre tid än tre månader, kan pensionsanstalten av särskilt skäl avstå från återindrivningen. Pension kan återindrivas även genom kvittning mot framtida pensionsrater.

Avbruten arbetslöshetspension börjar på ansökan utbetalas på nytt räknat från den tidpunkt från vilken den försäkrade har rätt att få pension, dock inte retroaktivt för längre tid än sex månader före ansökningen eller för den kalendermånad som följer efter vägran som avses i 22 c § 2 mom. 3 punkten. Till ansökan skall fogas i 22 c § 1 mom. nämnt intyg av arbetskraftsmyndighet. Har ansökan om förnyad utbetalning av avbruten pension likväl inte gjorts inom ett år, anses pensionen utan särskilt beslut ha upphört vid tidpunkten för avbrottet.

Med avvikelse från vad som i lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) är stadgat om höjning eller sänkning av markbeloppen justeras det i 22 c § 2 mom. stadgade beloppet per kalenderår på grund av förändringar i landets allmänna lönenivå, enligt det löneindextal som årligen fastställs för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare.

39 §

Vid tillämpning av 1 mom. beviljas arbetslöshetspension dock tidigast med verkan från ingången av den tredje månaden efter den under vilken i 22 c § 1 mom. nämnt intyg utfärdats av folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassa eller, om pensionen beviljas på grundvalen av uppnått maximibelopp för arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten, med verkan från ingången av månaden efter den under vilken intyget utfärdades.

43 a §

Om försäkrad fått i lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnd arbetslöshetsdagpenning för den tid för vilken honom beviljas pension retroaktivt, skall den retroaktiva pensionen på yrkande av arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen utbetalas till arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen, till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning som utbetalts för samma tid.

Pensionen utbetalas dock till arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen endast under förutsättning att meddelande enligt 45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa gjorts minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985, likväl så att den tillämpas från den 1 januari 1985.

Vid uträkningen av de 200 dagar som avses i 22 c § 1 mom. beaktas även de dagar för vilka arbetslöshetsunderstöd eller arbetslöshetsersättning utbetalts före denna lags ikraftträdande, och vid uträkningen av maximitiden för dagpenning avvägd enligt förtjänsten beaktas de dagar för vilka arbetslöshetsunderstöd utbetalts under tiden före denna lags ikraftträdande.

Ersättning för förlorad inkomst anses dock i enlighet med 26 § 1 mom. 3 punkten såsom inkomst i fråga om folkpensionens tilläggsdel endast i de fall då ersättningen för förlorad inkomst har börjat utbetalas den 1 januari 198$ eller därefter.

Det belopp som anges i 22 c § 2 mom. motsvarar det löneindextal som enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare fastställts för år 1984.

Regeringens proposition 249/84
Socialutsk. bet. 25/84
Stora utsk. bet. 216/84

Helsingfors den 18 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.