52/1985

Given i Helsingfors den 18 januari 1985

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner 12 § 1 mom. och 15 e §,

av dessa lagrum 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 9 januari 1981 (1/81) och 15 e § sådan den lyder ändrad genom lag av den 18 april 1980 (280/80), nämnda lag av den 9 januari 1981 samt lagar av den 13 november 1981 och den 16 december 1983 (746/81 och 956/83), som följer:

12 §

Har invaliditet inträtt innan 360 sådana dagar, för vilka arbetstagaren inte erhållit i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) nämnd arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten eller i lagen om studieledighet (273/79) nämnd studieledighet, förflutit från arbetsförhållandets upphörande, räknas vid fastställandet av invaliditetspension som avses i 15 § såsom premiemånader även tiden mellan invaliditetens början och uppnåendet av den i 14 § 1 mom. stadgade pensionsåldern. Har arbetsförhållandet inte fortgått minst fyra månader, räknas på grund av detta såsom premiemånader den tid som återstår till pensionsålderns uppnående endast för så vitt arbetstagaren inte på grund av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet som begynt före detta arbetsförhållande har rätt till i lag stadgat eller på offentlig pensionsstadga grundat pensionsskydd sålunda, att vid fastställandet av hans i enlighet därmed utgående invaliditetspension nämnda tid eller motsvarande arbetsförtjänst redan beaktas. Likaså räknas vid bestämmandet av kvinnlig arbetstagares invaliditetspension såsom premiemånader den tid som återstår till uppnåendet av pensionsåldern, såvida hon under tiden mellan den tidpunkt då nämnda 360 dagar förflutit och den tidpunkt då invaliditeten börjat, vilken tid får uppgå till högst nio år, haft i 15 a § avsett barn som är yngre än tre år, dock ej, om den tid som återstår till pensionsålderns uppnående eller motsvarande arbetsförtjänst, utan att barnavårdstiden på nämnda sätt beaktas, skall räknas såsom till pension berättigande tid på grund av annat arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet. Har sådan kvinnlig arbetstagares arbetsförhållade inte fortgått minst fyra månader, gäller om fastställande av den till pension berättigande tiden i tillämpliga delar vad som är stadgat i detta moment.


15 e §

Rätt att erhålla arbetslöshetspension tillkommer långvarigt arbetslös arbetstagare, som fyllt 60 år och som företer av arbetskraftsmyndighet utfärdat intyg över att han är arbetslös arbetssökande hos arbetskraftsbyrån och att honom inte kan anvisas sådant arbete, som han ej kan vägra ta emot utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension är dessutom att arbetstagaren företer av folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassa utfärdat intyg över att han, räknat från en dag som infaller tidigast en månad före utfärdandet av ovan nämnt intyg av arbetskraftsmyndighet, under de 60 senast förflutna veckorna uppburit i lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnd arbetslöshetsdagpenning för sammanlagt minst 200 dagar eller att han i enlighet med 26 § 1 och 3 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte längre har rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten.

Arbetslöshetspension utbetalas från ingången av den kalendermånad som först börjar sedan två månader förflutit efter det i 1 mom. nämnt intyg av folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan utfärdats eller, om pensionen beviljas på grund av att maximitiden för arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten uppnåtts, från ingången av den månad som följer närmast efter det intyget utfärdats. Pension utges dock inte utan grundad anledning retroaktivt för längre tid än sex månader, räknat från den månad som följer efter den under vilken pensionen söktes. Såvida inte annat stadgas i denna paragraf, gäller angående arbetslöshetspension och mottagare av arbetslöshetspension i tillämpliga delar vad som är stadgat om invaliditetspension och mottagare av invaliditetspension.

Arbetslöshetspensionen är lika stor som den enligt denna lag utgående invaliditetspension som skulle ha beviljats arbetstagaren, om han vid tidpunkten för arbetslöshetens början vore berättigad att erhålla full invaliditetspension. Vid pensionens bestämmande anses arbetstagaren ha blivit arbetslös den dag för vilken till honom första gången under de i 1 mom. nämnda 60 veckorna utgivits arbetslöshetsdagpenning.

Arbetslöshetspension beviljas tills vidare. Arbetslöshetspension utbetalas dock inte

1) för kalendermånad under vilken pensionstagaren på grund av vistelse utomlands eller av annan motsvarande orsak inte kan ta emot arbete;

2) för kalendermånad under vilken pensionstagaren är i förvärvsarbete och därvid per månad förtjänar minst två gånger det belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare; ej heller

3) för den kalendermånad som följer efter den under vilken pensionstagaren vägrat ta emot av arbetskraftsmyndighet honom anvisat, i 1 mom. nämnt arbete som fortgår minst en månad.

Arbetskraftsmyndighet skall, efter att ha utfärdat i 1 mom. nämnt intyg, med sex månaders mellanrum kontrollera om arbete kan anvisas pensionstagaren. Kan arbete anvisas mottagare av arbetslösherspension, skall arbetskraftsmyndigheten anmäla detta till pensionsskyddscencralen.

Sedan pensionsanstalt fått kännedom om omständighet på grund av vilken pension inte skulle få utbetalas enligt 4 mom., skall pensionsanstalten avbryta utbetalningen av pensionen från ingången av följande betalningsperiod då detta är möjligt, om orsaken till betalningsavbrottet fortfarande föreligger. Om pension enligt 4 mom. inte hade fått utbetalas, återindriver pensionsanstalten den utbetalda pensionen. Om pension inte skall återindrivas för längre tid än tre månader, kan pensionsanstalten av särskilt skäl avstå från återindrivningen. Pension kan återindrivas även genom kvittning mot framtida pensionsrater.

Avbruten arbetslösherspension börjar på ansökan utbetalas på nytt räknat från den tidpunkt från vilken arbetstagaren har rätt att få pension, dock inte retroaktivt för längre tid än sex månader före ansökningen eller för den kalendermånad som omedelbart följer efter vägran som avses i 4 mom. 3 punkten. Till ansökan skall fogas i 1 mom. nämnt intyg av arbetskraftsmyndighet. Har ansökan om förnyad utbetalning av avbruten pension likväl inte gjorts inom ett år, anses pensionen utan särskilt beslut ha upphört vid tidpunkten för avbrottet.

Uppfyller arbetstagare som erhåller invaliditetspension, i enlighet med den sista meningen i 16 § 3 mom., villkoren för erhållande av arbetslöshetspension, ändras pensionen på ansökan till arbetslösherspension vars belopp är lika ston som beloppet av den invaliditetspension som han skulle ha erhållit, om nämnda pension hade ändrats till full invaliditetspension. Beviljas arbetslösherspension för samma tid som den för vilken pension har utgått i enlighet med den sista meningen i 16 § 3 mom., anses denna pension utgöra delprestation av arbetslösherspensionen. I övrigt gäller i fråga om nämnda arbetslösherspension vad som är stadgat i 2 mom.

Blir arbetstagare, medan han uppbär arbetslöshetspension, på det sätt som förutsätts i 15 § eller 17 § 1 mom. långvarigt arbetsoförmögen, ändras pensionen på ansökan till invaliditetspension räknat från närmast följande förfallodag då detta är möjligt. Den fulla invaliditetspensionen fastställs härvid till samma belopp som den utbetalda arbetslöshetspensionen.

Utan hinder av vad som i 1 mom. är stadgat om den nedre åldersgräns som är förutsättning för erhållande av arbetslösherspension har även arbetstagare som är född år 1930 eller tidigare rätt att få arbetslöshetspension.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985, likväl så att den tillämpas från den 1 januari 1985.

Vid uträkningen av de 200 dagar som avses i 15 e § 1 mom. beaktas även de dagar för vilka arbetslöshetsunderstöd eller arbetslöshetsersättning utbetalts före denna lags ikraftträdande, och vid uträkningen av maximitiden för dagpenning avvägd enligt förtjänsten beaktas de dagar för vilka arbetslöshetsunderstöd utbetalts under tiden före denna lags ikraftträdande.

Regeringens proposition 249/84
Socialutsk. bet. 25/84
Stora utsk. bet. 216/84

Helsingfors den 18 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.