50/1985

Given i Helsingfors den 18 januari 1985

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare 4 c §, 6 § 3 mom., 7 b §, 8 § 6 mom., 8 a § 2 mom., 12 a §, 17 § 1 mom. samt 19 a § 3 och 4 mom.,

av dessa lagrum 4 c § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 29 december 1972, den 23 juni 1977, den 19 december 1980, den 13 november 1981 och den 16 december 1983 (934/72, 497/77, 839/80, 745/81 och 954/83), 6 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 10 april 1981 (257/81), 7 b § sådan den lyder i lag av den 14 april 1978 (274/78), 8 § 6 mom. sådant det lyder i lag av den 14 december 1979 (914/79), 8 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 25 januari 1982 (72/82), 12 a § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 18 april 1980 och den 9 juli 1982 (281/80 och 538/82), 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 14 maj 1976 (389/76) samt 19 a § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 21 januari 1983 (101/83), som följer:

4 c §

Rätt att erhålla arbetslöshetspension tillkommer långvarigt arbetslös arbetstagare, som fyllt 60 år och som företer av arbetskraftsmyndighet utfärdat intyg över att han är arbetslös arbetssökande hos arbetskraftsbyrå och att honom inte kan anvisas sådant arbete som han ej kan vägra ta emot utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84). Förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension är dessutom att arbetstagaren företer av folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassa utfärdat intyg över att han, räknat från en dag som infaller tidigast en månad före utfärdandet av ovan nämnt intyg av arbetskraftsmyndighet, under de 60 senast förflutna veckorna har uppburit i lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnd arbetslöshetsdagpenning för sammanlagt minst 200 dagar eller att han enligt 26 § 1 och 3 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte längre har rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten.

Arbetslöshetspension utbetalas från ingången av den kalendermånad som börjar sedan två månader förflutit efter det i 1 mom. nämnt intyg av folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassa utfärdats eller, om pensionen beviljas på grund av att maximitiden för arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten uppnåtts, från ingången av den månad som följer efter det intyget utfärdades. Pension utges dock inte utan grundad anledning retroaktivt för längre tid än sex månader, räknat från den månad som följer efter den under vilken pensionen söktes. Såvida annat inte stadgas i denna paragraf gäller angående arbetslöshetspension och mottagare av arbetslöshetspension i tillämpliga delar vad som är stadgat om invalidpension och mottagare av invalidpension.

Arbetslöshetspensionen är lika stor som den invalidpension enligt denna lag vilken skulle ha beviljats arbetstagaren, om han vid tidpunkten för arbetslöshetens början varit berättigad att erhålla full invalidpension. Vid pensionens bestämmande anses arbetstagaren ha blivit arbetslös den dag för vilken till honom första gången under de i 1 mom. nämnda 60 veckorna betalts arbetslöshetsdagpenning.

Arbetslöshetspension beviljas tills vidare. Arbetslöshetspension utbetalas dock inte

1) för kalendermånad under vilken pensionstagaren på grund av vistelse utomlands eller av annan motsvarande orsak inte kan ta emot arbete;

2) för kalendermånad under vilken pensionstagaren är i förvärvsarbete och därvid per månad förtjänar minst två gånger det belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten; ej heller

3) för den kalendermånad som följer efter den under vilken pensionstagaren vägrat ta emot av arbetskraftsmyndighet honom anvisat, i 1 mom. nämnt arbete som fortgår minst en månad.

Arbetskraftsmyndighet skall, efter att ha utfärdat i 1 mom. nämnt intyg, med sex månaders mellanrum kontrollera om arbete kan anvisas pensionstagaren. Kan arbete anvisas mottagare av arbetslöshetspension, skall arbetskraftsmyndigheten anmäla detta till pensionsskyddscentralen.

Sedan pensionsanstalt fått kännedom om omständighet på grund av vilken pension inte skulle få utbetalas enligt 4 mom., skall pensionsanstalten avbryta utbetalningen av pensionen från ingången av följande betalningsperiod då detta är möjligt, om orsaken till betalningsavbrottet fortfarande föreligger. Om pension enligt 4 mom. inte hade fått utbetalas, återindriver pensionsanstalten den utbetalda pensionen. Om pension inte skall återindrivas för längre tid än tre månader, kan pensionsanstalten av särskilt skäl avstå från återindrivningen. Pension kan återindrivas även genom kvittning mot framtida pensionsrater.

Avbruten arbetslöshetspension börjar på ansökan utbetalas på nytt räknat från den tidpunkt från vilken arbetstagaren har rätt att få pension, dock inte retroaktivt för längre tid än sex månader före ansökningen eller för den kalendermånad som omedelbart följer efter vägran som avses i 4 mom. 3 punkten. Till ansökan skall fogas i 1 mom. nämnt intyg av arbetskraftsmyndighet. Har ansökan om förnyad utbetalning av avbruten pension likväl inte gjorts inom ett år, anses pensionen utan särskilt beslut ha upphört vid tidpunkten för avbrottet.

Uppfyller arbetstagare som erhåller invalidpension som delpension villkoren för erhållande av arbetslöshetspension, ändras pensionen på ansökan till arbetslöshetspension, vars belopp är lika ston som beloppet av den invalidpension som han skulle ha erhållit om nämnda delpension hade ändrats till full invalidpension. Beviljas arbetslöshetspension för samma tid som den för vilken delpension har betalts, anses delpensionen utgöra delprestation av arbetslöshetspensionen. I övrigt gäller i fråga om nämnda arbetslöshetspension vad som är stadgat i 2 mom.

Blir arbetstagare, medan han uppbär arbetslöshetspension, på det sätt som förutsätts i 4 § 3 mom. långvarigt arbetsoförmögen, ändras pensionen på ansökan till invalidpension räknat från följande förfallodag då detta är möjligt. Den fulla invalidpensionen fastställs härvid till samma belopp som den utbetalda arbetslöshetspensionen.

Utan hinder av vad som i 1 mom. är stadgat om den nedre åldersgräns som är förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension har även arbetstagare som är född år 1930 eller tidigare rätt att få arbetslöshetspension.

6 §

Har invaliditet inträtt innan 360 sådana dagar, för vilka arbetstagaren inte erhållit i lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnd arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten eller i lagen om studieledighet (273/79) nämnd studieledighet, förflutit från arbetsförhållandets upphörande, räknas vid fastställandet av invalidpension, som beviljas på grund av detta arbetsförhållande, såsom till pension berättigande tid även tiden mellan invaliditetens början och uppnåendet av pensionsåldern. Har arbetsförhållandet inte fortgått minst fyra månader, räknas på grund av detta såsom till pension berättigande tid den tid som återstår till pensionsålderns uppnående endast för så vitt arbetstagaren inte på grund av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, som begynt före förstnämnda arbetsförhållande, har rätt till ett i lag stadgat eller på offentlig pensionsstadga grundat pensionsskydd sålunda att vid fastställandet av hans i enlighet därmed utgående invalidpension nämnda tid eller motsvarande arbetsförtjänst redan beaktas. Vad som stadgats ovan i detta moment tillämpas likväl inte vid uträkning av ålderspensionen eller av sådan invalidpension, för vilken den till grund liggande arbetsoförmågan begynt efter det år då arbetstagaren uppnådde 63 års ålder, såvida arbetstagaren inte under det år han uppnådde nämnda ålder, med beaktande även av arbetsförhållande i dess helhet, vilket avslutats under nämnda år, haft arbete som omfattas av denna lag under sammanlagt minst fyra månader. Likaså räknas vid fastställande av kvinnlig arbetstagares invalidpension den tid som återstår till uppnåendet av pensionsåldern såsom till pension berättigande tid, såvida hon under tiden efter det 360 dagar förflutit och invaliditeten börjat, vilken tid får uppgå till högst nio år, haft i 4 § 5 mom. avsett barn som är yngre än tre år, dock ej, såvida den tid som återstår till pensionsålderns uppnående eller motsvarande arbetsförtjänst, utan att barnavårdstiden på nämnda sätt beaktas, skall räknas såsom till pension berättigande tid på grund av annat arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet. Har sådan kvinnlig arbetstagares arbetsförhållande inte fortgått minst fyra månader, gäller om fastställande av till pension berättigande tid i tillämpliga delar vad som stadgas i detta moment.


7 b §

Har arbetstagare erhållit i lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnd arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten, höjs pensionen med ett arbetslöshetstillägg. Har arbetstagaren under hela kalenderåret stått i samma av denna lag omfattat arbetsförhållande, berättigar för detta år utbetald arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten likväl inte till arbetslöshetstillägg, om inte arbetstagarens arbetsförhållande, som omfattas av denna lag, upphört inom tre år efter utgången av förstnämnda kalenderår eller om inte arbetstagaren under samma kalenderår förtjänat lön, som avses i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, till minst det gränsbelopp som avses i 5 § 1 mom. i nämnda lag. Arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten som betalts för tiden före ingången av det kalenderår, under vilket arbetstagaren fyllt 23 år, samt för det år, under vilket pensionsfallet inträffat, och för det föregående kalenderåret berättigar likväl inte till arbetslöshetstillägg.

Arberslöshetstillägget uträknas så, att pensionens belopp multipliceras med antalet arbetslöshetsmånader och produkten divideras med det tal som erhålls då antalet arbetslöshetsmånader subtraheras från antalet sådana fulla månader som ingår i tiden från det arbetstagaren fyllt 23 år, likväl tidigast från och med den 1 juli 1962, tills han uppnått 65 års ålder. Arbetslöshetsmånaderna bestäms såsom fulla månader på basen av det sammanlagda antalet sådana dagar, för vilka arbetstagaren erhållit sådan arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten, som enligt 1 mom. berättigar till arbetslöshetstillägg, och så att månaden anses ha 22 dagar.

8 §

Utan hinder av vad som är stadgat i 1 och 5 mom. beaktas vid samordning av pensioner inte sådan på lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), trafikförsäkringslagen (279/59) eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) grundad ersättning, som arbetstagare åtnjutit under minst tre års tid omedelbart före pensionsfallet, i den mån ersättningen inte Överstiger ersättningsnivån före pensionsfallet, ej heller beaktas på sådan ersättning grundad familjepension. Såsom nytt pensionsfall betraktas härvid inte att arbetslöshetspension förändras till invalidpension, som delpension beviljad invalidpension till arbetslöshetspension eller invalidpension till ålderspension, ej heller uppkomsten av rätt att erhålla familjepension efter pensionstagare. Vid samordningen av pensionerna beaktas inte heller sådan ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, som grundar sig på skada vilken uppkommit under krigen åren 1939―1945.


8 a §

Beviljas ålders- eller invalidpensionstagare i 8 § 1 mom. nämnd pension, livränta eller fortlöpande ersättning, förrättas i 8 § 1 mom. nämnd samordning på nytt. På grund av samordningen minskas pensionen dock endast så mycket att det sammanlagda beloppet av de i nämnda moment avsedda förmånerna förblir minst lika stort som det vore, om inte rätt till pension, livränta eller fortlöpande ersättning som avses i första meningen av detta moment hade förelegat. Detsamma gäller i 8 § 5 mom. nämnd samordning, om den som åtnjuter familjepension beviljas i första meningen av nämnda moment åsyftad pension eller fortlöpande ersättning. Likaså förrättas i 8 § 1 mom. nämnd samordning på nytt, då invalidpension som betalas som delpension ändras till arbetslöshetspension eller då pensionen justeras i enlighet med 5 b eller 7 c §, Ytterligare förrättas, om pensionens belopp därigenom blir större, i 8 § 5 mom. nämnd samordning på nytt, då barn som är förmånstagare fyller 16 år eller då annan förmånstagare än barn som fyllt 16 år upphör att vara förmånstagare. På ansökan förrättas i 8 § nämnd samordning på nytt, även om beloppet av sådan dagpenning, annan pension, livränta eller fortlöpande ersättning som inverkat på samordningen väsentligen förändrats.

12 a §

För täckande av det ansvar och de kostnader som beaktandet av arbetslöshetstid förorsakar pensionsanstalter som bedriver i denna lag och i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden nämnd verksamhet, den i lagen om sjömanspensioner nämnda sjömanspensionskassan samt den i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare nämnda kommunala pensionsanstalten, skall den i lagen om arbetslöshetskassor (603/84) nämnda centralkassan för arbetslöshetskassorna inom en tid som bestäms av social- och hälsovårdsministeriet årligen till pensionsskyddscentralen erlägga en försäkringspremie, som beräknas enligt ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt procenttal av de stödavgifter centralkassan betalt. Detta procenttal skall fastställas så, att i försäkringspremie enligt uppskattning inflyter samma belopp som skulle erhållas om för löner, som motsvarar i 7 b § nämnd dagpenning avvägd enligt förtjänsten, skulle erläggas en mot medelpremien enligt förtjänsten denna lag svarande premie. På gemensam framställning av pensionsskyddscentralen och centralkassan för arbetslöshetskassorna kan social- och hälsovårdsministeriet bestämma att förskott på ovan nämnd försäkringspremie skall betalas.

De medel som i enlighet med 1 mom. erhållits i försäkringspremier gottgör pensionsskyddscentralen pensionsanstalterna enligt grunder som på framställning av pensionsskyddscentralen fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

17§

Arbetsgivare är skyldig att lämna pensionsanstalt, pensionsskyddscentralen och i denna lag nämnd besvärsmyndighet alla uppgifter som behövs för verkställigheten av denna lag. Nämnda anstalter har rätt att i arbetsgivarens böcker granska uppgifternas riktighet. Till den del arbetsgivaren underlåter att insända nämnda uppgifter eller insänder dem senare än vad som närmare stadgas genom förordning, påförs arbetsgivaren enligt uppskattning en till högst dubbelt belopp förhöjd försäkringspremie, om inte särskilt skäl föreligger att avstå från bestämmande av förhöjning. Pensionsskyddscentralen ger vid behov närmare anvisningar om bestämmande av förhöjningen och om avstående från denna. Vad som ovan stadgats om arbetsgivare gäller i tillämpliga delar även i lagen om arbetslöshetskassor nämnd arbetslöshetskassa.


19 a §

Om arbetstagare fått i lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnd arbetslöshetsdagpenning för den tid för vilken honom beviljas pension retroaktivt, skall pensionsanstalten på yrkande av arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen utbetala den retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen, till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning som utbetalts för samma tid.

Pension utbetalas dock till arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen endast under förutsättning att meddelande enligt 45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa gjorts till pensionsanstalten minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985, likväl så att den tillämpas från den 1 januari 1985.

Vid uträkningen av de 200 dagar som avses i 4 c § 1 mom. beaktas även de dagar för vilka arbetslöshetsunderstöd eller arbetslöshetsersättning utbetalts före denna lags ikraftträdande, och vid uträkningen av maximitiden för dagpenning avvägd enligt förtjänsten beaktas de dagar för vilka arbetslöshetsunderstöd utbetalts under tiden före denna lags ikraftträdande.

Regeringens proposition 249/84
Socialutsk. bet. 25/84
Stora utsk. bet. 216/84

Helsingfors den 18 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.