33/1985

Given i Helsingfors den 11 januari 1985

Förordning om ändring av sjukförsäkringsforordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i sjukförsäkringsforordningen av den 1 november 1963 (473/63) rubriken för 2 kap., 9 § 1 mom., 12, 15, 18, 18 a och 18 b §§, 19 § 2 mom., 40 § 2 mom., 41 § 2 mom. och 48 §, dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 1 mom., 18 och 18 a §§ samt 40 § 2 mom. i förordning av den 18 september 1981 (630/81), 15 § i förordning av den 20 juli 1973 (630/73) och 18 b § i förordning av den 8 december 1982 (270/82), samt

fogas till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 20 juli 1973, ett nytt 4 mom. som följer:

2 kap.

Dagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

9 §

Dagpenning skall fastställas på grundvalen av den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde. Har likväl den försäkrade under det skatteår, för vilket arbetsinkomsten enligt det ovan sagda skall tas till grund för dagpenningens fastställande, blivit berättigad till i 27 § 6 mom. sjukförsäkringslagen avsedd pension, fastställs dagpenningen på grundvalen av arbetsinkomsten för föregående skatteår, under förutsättning att sistnämnda arbetsinkomst är större än den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde. Vid fastställande av moderskapspenning och föräldrapenning som utbetalas till modern skall den tidpunkt då rätt till moderskapspenning inträder, vid fastställande av faderskapspenning den tidpunkt då rätt till faderskapspenning inträder och vid fastställande av föräldrapenning som utbetalas till fadern den tidpunkt då rätt till föräldrapenning som utbetalas till fader inträder, anses motsvara tidpunkten för arbetsoförmågans inträde.


12 §

Försäkrad som vistas utomlands är berättigad till dagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt samma grunder som i Finland.

14 §

För att utfå moderskapspenning skall försäkrad med av läkare eller hälsovårdscentral utfärdat intyg styrka att hennes havandeskap varat minst 180 dagar. Förutsättning för att föräldrapenning skall utbetalas till barnets moder eller fader är att lokalhyran tillställts intyg över sådan efterundersökning som avses i 30 § sjukförsäkringslagen.

15 §

I 1 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedd försäkrad skall söka dag- och moderskapspenning hos socialförsäkringskommissionen i Helsingfors. Detsamma gäller anmälan om utbetalning av faderskaps- och föräldrapenning till fadern. Ansökan och ovan nämnd anmälan kan även inlämnas till finsk diplomatisk beskickning i utlandet eller till utsänd konsuls byrå, som ofördröjligen skall sända den till lokalbyrå i Helsingfors.

Försäkrad kan även inlämna sin ansökan om dag- och moderskapspenning till lokalhyran på sin vistelseort, som skall översända den till lokalhyran på den försäkrades hemort. Detsamma gäller anmälan om utbetalning av faderskaps- och föräldrapenning till fadern.

18 §

Moderskaps- och föräldrapenning utgår för bestämda tidsperioder i efterskott i rater som omfattar 25 vardagar, såframt inte annat föranleds av det som är stadgat nedan. Den sista föräldrapenningstaten kan dock omfatta en kortare tid. Faderskapspenning utgår i efterskott i en rat.

Om fader på grund av vård av barn är frånvarande från arbetet under kortare tid än 25 vardagar, betalas föräldrapenningen för den tid han är frånvarande från arbetet, dock inte för kortare tid än 12 vardagar utan särskilda skäl. Om utbetalningen av föräldrapenning till fadern börjar eller upphör under moderns utbetalningsperiod, utgår föräldrapenningen till modern för den ofullständiga utbetalningsperioden.

Om utbetalning av faderskaps- och föräldrapenning till fadern skall göras skriftlig anmälan hos lokalhyran på modems hemort. I anmälan skall anges de tider, under vilka fadern är frånvarande från arbetet på grund av vård av barn. Samtidigt skall moderns samtycke företes. Anmälan om att föräldrapenningen bör utges till fadern skall göras i god tid innan fadern blir borta från arbetet och anmälan om att faderskapspenningen bör utges till fadern snarast möjligt. Om fadern ändrar tidpunkten för frånvaron från arbetet, skall detta snarast möjligt anmälas till lokalhyran. Om fadern avbryter vården av barnet, skall han omedelbart anmäla därom till lokalhyran.

Om försäkrad under föräldrapenningsperioden börjar förvärvsarbeta eller börjar med annat arbete utanför hemmet, skall han anmäla därom till lokalhyran i god tid innan han inleder arbetet. Vidare kan socialförsäkringskommissionen bestämma att försäkrad skall förete utredning över frånvaro från arbetet på grund av vård av barn.

Försäkrad skall även omedelbart anmäla till lokalhyran om andra ändringar som påverkar utbetalningen av moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning.

Lokalhyran skall på begäran meddela moderns arbetsgivare för vilken tid faderskaps- eller föräldrapenning utgått till barnets fader.

18 a §

Då föräldrapenning söks på den grund att den försäkrade har tagit barnet i sin vård i avsikt att adoptera det, skall den försäkrade förete av socialnämnden eller i 17 § 2 mom. lagen om adoption (32/79) avsedd adoptionsbyrå utfärdat intyg häröver. I ansökan skall anges de tider under vilka den försäkrade är frånvarande från arbetet på grund av vård av barn. Lokalhyran skall omedelbart underrättas om avbrott i vården av barn. Till övriga delar gäller i fråga om anmälningsskyldigheten och utbetalningen av föräldrapenning vad som är stadgat i 18 §, överlåter barnets moder sitt barn i avsikt att ge bort det som adoptivbarn, skall socialnämnden eller i 1 mom. nämnd byrå avgiftsfritt och omedelbart underrätta lokalhyran på barnets moders hemort härom.

18 b §

Om barnets moder dör, betalas föräldrapenning med stöd av 23 a § sjukförsäkringslagen till barnets fader för bestämda tidsperioder i efterskott i rater som omfattar 25 vardagar från och med den vardag som följer på moderns dödsdag.

Anmälan om utbetalning av föräldrapenning till fadern skall omedelbart efter barnets moders död göras skriftligen till lokalhyran på hennes hemort. Om fadern på grund av vården av barnet blir borta från förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet, skall de tider under vilka fadern på grund av vården av barnet är frånvarande från arbetet anmälas till lokalhyran. Till övriga delar gäller i fråga om anmälningsskyldigheten vad som är stadgat i 18 §,

Svarar fadern inte för vården av barnet, tillämpas vad som ovan i denna paragraf stadgats på annan försäkrad som svarar för vården av barnet. Om i 21 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedd försäkrad dör under föräldrapenningsperioden, tillämpas vad som ovan i denna paragraf stadgats på den försäkrades make eller annan försäkrad som svarar för vården av barnet.

Överlåter fadern sitt barn i avsikt att ge bort det som adoptivbarn, skall socialnämnden eller i

18 a § 1 mom. nämnd byrå avgiftsfritt och utan dröjsmål underrätta lokalhyran på faderns hemort härom.

19 §

Börjar försäkrad som erhåller dagpenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, avtjäna omedelbart ådömt frihetsstraff eller intas sådan försäkrad i sjukhus eller inrättning som avses i 1 mom., skall fängelse- eller sjukhusdirektör eller inrättningens föreståndare ofördröjligen meddela därom till lokalhyran på den försäkrades hemort.

40 §

I förskott som avses i 59 § 2 mom. sjukförsäkringslagen skall staten månatligen erlägga ett belopp, som motsvarar en tolftedel av det dagpennings- samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningsbelopp som staten beräknas ha att erlägga under ifrågavarande år.


41 §

Beloppet av ovan i 40 § 2 mom. nämnda förskott justeras att för varje månad motsvara det belopp som staten har att erlägga av de under ifrågavarande månad utbetalda dagpenningarna samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningarna sålunda, att skillnaden mellan det erlagda förskottsbeloppet och det på basen av folkpensionsanstaltens bokföring beräknade beloppet beaktas vid betalningen av förskottet för den tredje därpå följande månaden. Folkpensionsanstalten skall lämna uppgift om skillnadens belopp till social- och hälsovårdsministeriet senast den 15 föregående månad.


48 §

Utbetalar arbetsgivaren åt den försäkrade lön för den tid, för vilken denne vore berättigad till dagpenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, skall detta ofördröjligen efter lönens utbetalande av arbetsgivaren meddelas vederbörande lokalbyrå.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1985.

Denna förordning tillämpas på sådana utbetalningsperioder för moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning som börjar den 1 februari 1985 eller därefter.

Helsingfors den 11 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.