30/1985

Given i Helsingfors den 11 januari 1985

Lag om ändring av lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) 34―34 b §§ och 37 § 4 mom.,

av dessa lagrum 34 a § sådan den lyder i lag av den 8 april 1982 (269/82), 34 b § sådan den lyder i lag av den 3 februari 1984 (125/84) och 37 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 1 december 1978 (925/78), samt

fogas till lagen en ny 34 c § som följer:

34 §
Moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet

Arbetstagare har på grund av havandeskap och barnsbörd eller vård av barn rätt till moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet för den tid till vilken moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning som tillkommer arbetstagaren enligt sjukförsäkringslagen anses hänföra sig eller, om arbetstagaren inte har rätt till nämnda förmån, för den tid till vilken denna förmån skulle hänföra sig om arbetstagaren vore berättigad därtill. Dessutom har arbetstagare rätt att på grund av vård av barnet få vårdledighet till dess barnet har fyllt tre år. En förutsättning för vårdledighet är dock att den andra föräldern inte samtidigt utnyttjar rätten till vårdledighet.

Avtal enligt vilket arbetstagare helt eller delvis avstår från sin rätt till moderskapsledighet är ogiltigt. Med arbetsgivarens samtycke kan arbetstagaren likväl under moderskapsledigheten under de första sex veckorna efter nedkomsten utföra sådant arbete som inte kan anses vara farligt för henne eller för det väntade barnet, dock endast synnerligen lätt arbete, vars ofarlighet skall styrkas med läkarintyg, utom i fråga om jordbruks- och hushållsarbete samt arbete som utförs i arbetstagarens hem. Såväl arbetsgivaren som arbetstagaren har rätt att när som helst avbryta arbete som utförs under moderskapsledigheten.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för tiden för moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet. Är arbetstagare till följd av sjukdom i samband med havandeskap eller barnsbörd förhindrad att utföra sitt arbete under annan tid än tiden för moderskaps- eller föräldraledigheten, har hon rätt till lön för sjukdomstid enligt stadgandena i 28 §,

34 a §
Uppdelning av föräldraledighet och arbetstagares anmälningsskyldighet

Arbetstagare har rätt till föräldraledighet i högst två perioder. Vardera perioden skall omfatta minst 12 vardagar.

Arbetstagare skall om möjligt en månad före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, dock senast två månader efter barnets födelse, till arbetsgivaren anmäla att han eller hon ämnar hålla föräldraledighet, när den skall börja, hur länge den skall vara och hur den skall uppdelas på perioder. Arbetstagare, som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet på grund av vården av adoptivbarn, skall senast en månad före föräldraledighetens början till arbetsgivaren anmäla när ledigheten skall börja, hur länge den skall vara och hur den skall uppdelas på perioder. Faderskapsledighet skall anmälas till arbetsgivaren senast en månad före den beräknade tidpunkten för nedkomsten.

Arbetstagare har rätt att av grundat skäl ändra tidpunkten för föräldraledighet genom att anmäla saken till arbetsgivaren senast en månad före ändringen eller så snart som möjligt. Tidpunkten för faderskapsledighet kan av grundat skäl ändras utan iakttagande av någon särskild anmälningstid.

34 b §
Uppdelning av vårdledighet och arbetstagares anmälningsskyldighet

Arbetstagare har rätt till en vårdledighetsperiod för vård av barn som inte fyllt två år och en vårdledighetsperiod för vård av barn som fyllt två, men inte tre år. Perioden skall omfatta minst två månader.

Arbetstagare skall till arbetsgivaren anmäla att han eller hon ämnar hålla vårdledighet, när den skall börja, hur länge den skall vara och hur den skall uppdelas på perioder, i fråga om vård av barn som inte fyllt två år senast en månad innan föräldraledigheten utgår samt i fråga om vårdledighet som utnyttjas därefter i god tid, dock senast en månad innan barnet fyller två år. Arbetstagaren har rätt att av grundat skäl ändra tidpunkten för vårdledigheten genom att anmäla saken till arbetsgivaren senast en månad före ändringen eller så snart som möjligt.

34 c §
Arbetstagares rätt att återgå i tidigare arbete

Arbetstagare som återvänder från moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet har rätt att återgå i tidigare arbete eller i därmed jämställbart arbete.

37 §
Avtal som gäller tills vidare

Arbetstagares arbetsavtal får inte uppsägas av arbetsgivaren på grund av havandeskap. Uppsäger arbetsgivaren arbetsavtalet för arbetstagare som är havande, anses uppsägningen vara föranledd av havandeskapet, om arbetsgivaren inte påvisar annan grund. Arbetstagaren skall på arbetsgivarens begäran förete utredning över havandeskapet. Arbetsgivaren får inte uppsäga arbetstagarens arbetsavtal under moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet, ej heller, sedan han fått kännedom om arbetstagarens havandeskap eller om att arbetstagaren utnyttjar sin ovan nämnda rätt, att upphöra då nämnda ledighet börjar eller medan den varar. Annat avtal är ogiltigt.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985. Den i 34 § 1 mom. nämnda rätten till vårdledighet efter föräldraledigheten genomförs dock stegvis på grundval av arbetstagarens yngsta barns ålder och endast en gång för vård av samma barn, så att

1) arbetstagare, som har vårdnaden om minst ett barn som inte fyllt tre år och därtill minst två barn under skolåldern, har rätt till vårdledighet till dess barnet har fyllt tre år;

2) arbetstagare, som har vårdnaden om minst ett barn som inte fyllt tre år och därtill minst ett barn under skolåldern, har rätt till vårdledighet till dess barnet har fyllt två år, och från den 1 januari 1986 till dess barnet har fyllt tre år;

3) arbetstagare har rätt till vårdledighet till dess barnet har fyllt ett år, från den 1 januari 1986 till dess barnet har fyllt två år och från den 1 januari 1989 till dess barnet har fyllt tre år.

Den i 34 b § nämnda anmälningstiden i fråga om utnyttjande av vårdledighet tillämpas dock inte, om föräldraledigheten upphör inom en månad från det lagen trätt i kraft.

Regeringens proposition 203/84
Socialutsk. bet. 27/84
Stora utsk. bet. 220/84

Helsingfors den 11 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.