29/1985

Given i Helsingfors den 11 januari 1985

Förordning om ändring av förordningen om barndagvård

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde fogas till 2 § förordningen den 16 mars 1973 om barndagvård (239/73) nya 2 och 3 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 4 mom., samt till 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat skall för barn under tre år ordnas dagvårdsplats så, att den valmöjlighet som avses i 11 a § lagen om barndagvård blir förverkligad.

De föräldrar eller andra vårdnadshavare, som önskar en sådan dagvårdsplats för sitt barn som avses i 2 mom., skall göra ansökan därom inom den tid som i kommunen iakttas i fråga om ansökningar om barndagvård och vid andra tidpunkten senast sex månader innan barnet behöver dagvårdsplatsen.


3 §

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat får ändring i socialnämndens beslut, då det gäller antagande till dagvård av barn under tre år, dock sökas genom besvär.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 11 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.