28/1985

Given i Helsingfors den 11 januari 1985

Lag om ändring av lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73) en ny 11 a § som följer:

11 a §

Kommun skall, utöver vad som är stadgat i 11 §, sörja för att föräldrarna eller annan vårdnadshavare för barn efter utgången av den tid, under vilken i sjukförsäkringslagen (364/63) nämnd moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning kan betalas, efter eget val kan få antingen en sådan av kommunen anordnad dagvårdsplats för barnet som avses i 1 § 1 eller 2 mom. eller stöd i enlighet med lagen om stöd för vård av barn i hemmet (24/85) till dess barnet fyller tre år. Dagvården skall såvitt möjligt anordnas i den form barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare önskar.

Genom förordning stadgas om ansökningsförfarandet samt om den tid inom vilken barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare skall ansöka om barndagvårdsplats.


Denna lag träder i kraft sedan den i 1 § lagen om stöd för vård av barn i hemmet nämnda rätten att välja mellan dagvårdsplats och stöd för vård i hemmet trätt i kraft i enlighet med 1 § 4 mom. lagen om införande av lagen om stöd för vård av barn i hemmet (25/85). Lagen träder likväl i kraft senast den 1 januari 1990.

I de realiseringsplaner som med stöd av 7 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82) skall utarbetas åren 1985―1989 skall kommunerna inkludera de åtgärder som behövs för anordnandet av vårdplatser enligt denna lag och som förutsätts i förstnämnda lags 8 §,

Regeringens proposition 202/84
Socialutsk. bet. 27/84
Stora utsk. bet. 220/84

Helsingfors den 11 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.