3/1985

Given i Helsingfors den 4 januari 1985

Lag om ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77) 8 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 30 december 1982 (1084/82),

ändras 1 § 3 mom., 2 §, 3 § 1 mom., 4 och 5 §§, 6 § 1 mom., 8 § 3 mom. 4, 8, 10 och 11 punkten samt 17 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 och 4 §§ sådana de lyder i lag av den 7 januari 1982 (20/82), 3 § 1 mom., 8 § 3 mom. 10 och 11 punkten samt 17 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 5 februari 1982 (106/82) samt 6 § 1 mom. och 8 § 3 mom. 4 punkten sådana de lyder i nämnda lag av den 30 december 1982, samt

fogas till 8 § 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom lagar av den 30 december 1980 och 23 juli 1982 (1085/80 och 575/82) samt genom nämnda lagar av den 5 februari och den 30 december 1982, en ny 12 punkt som följer:

1 §

Frontmannapension och fronttillägg beviljas finsk medborgare. Berättigad till fronttillägg är även utländsk medborgare som är bosatt i Finland.


2 §

Har frontman eller kvinna som deltagit i fronttjänst fyllt 55 men inte 60 år och till följd av nedsatt arbetsförmåga inte kan utföra eller skaffa sig lämpligt arbete som skulle ge tryggad utkomst, eller har dylik person fyllt 60 men inte 65 år, betalas frontmannapension vars fulla belopp utgör 10 848 mark om året i första kommungruppen och 10 416 mark i andra kommungruppen.

Till frontman eller kvinna som deltagit i fronttjänst och vars make får frontmannapension eller folkpension betalas frontmannapension vars fulla belopp utgör 80 procent av de i 1 mom. stadgade markbeloppen.

3 §

Frontmannapension beviljas enligt den kommungrupp vartill den kommun hör där pensionssökanden är bosatt då pensionen begynner.


4 §

Frontmannapension betalas till fullt belopp om vederbörandes årsinkomst eller, om vederbörande är gift, makarnas årsinkomst inte överstiger 960 mark.

5 §

Överskrider årsinkomsten den i 4 § nämnda inkomstgränsen, men inte 11 020 mark, avdras från frontmannapensionens fulla belopp 70 procent av den del av årsinkomsten som överskrider inkomstgränsen. Överstiger årsinkomsten 11 020 mark, avdras från det belopp av frontmannapension som bestäms enligt denna inkomst 50 procent av den del som överstiger 11 020 mark.

Är mottagaren av frontmannapension gift och får maken inte frontmannapension eller folkpension, är det markbelopp som avses i 1 mom. 5 470 mark.

Får båda makarna frontmannapension eller den ena av makarna frontmannapension och den andra folkpension, och överskrider årsinkomsten den i 4 § stadgade inkomstgränsen, men inte 15 630 mark, avdras från frontmannapensionens fulla belopp 35 procent av den del av årsinkomsten som överskrider inkomstgränsen. Överstiger årsinkomsten 15 630 mark, avdras från det belopp av frontmannapension som bestäms enligt denna inkomst 25 procent av den del som överstiger 15 630 mark.

Frontmannapension beviljas inte, om dess belopp skulle understiga 20 mark i månaden.

6 §

Har frontman eller hans maka, eller kvinna som deltagit i fronttjänst eller hennes make ett barn under 16 år som lever i samma hushåll som han eller hon, eller drar frontman eller hans maka, eller kvinna som deltagit i fronttjänst eller hennes make, som lever i samma hushåll, på annat sätt försorg om barnets utkomst, beräknas frontmannapensionen så, att de fulla beloppen för frontmannapension enligt 2 § höjs med 636 mark om året för varje barn som avses i denna paragraf.


8 §

Såsom årsinkomst räknas inte:


4) utkomststöd;


8) underhåll på grundval av underhållsskyldighet till följd av äktenskap, ej heller frivilligt underhåll eller understöd på grund av släktskaps- eller svågerskapsförhållande eller av annan med sådant förhållande jämförlig orsak, om inte dess belopp, tillsammans med andra belopp som skall beaktas, nämnvärt överstiger beloppet av det underhåll, som enligt socialvårdslagen skall betalas till anhörig;


10) menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48);

11) förmån som för återställande eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan eller med stöd av lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) har betalts för utbildningstid; ej heller

12) arbetsinkomst för make till mottagare av frontmannapension, om maken inte får folkpension eller frontmannapension.


17 §

Om inte annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar ytterligare vad som är stadgat i 35, 37―42, 43, 44―46, 69―73, 74―75, 79―83 och 84―88 a §§ folkpensionslagen samt i lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).Denna lag träder i kraft den 1 mars 1985. Tidigare beviljad frontmannapension ändras den 1 mars 1985 till frontmannapension enligt denna lag.

De i denna lag stadgade markbeloppen motsvarar det poängtal i det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket de folkpensionsbelopp som utbetalades i oktober 1976 har uträknats.

Regeringens proposition 50/84
Socialutsk. bet. 20/84
Stora utsk. bet. 195/84

Helsingfors den 4 januari 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.