Ursprungliga författningar: 1985

1142./1985
Lag angående ändring av 11 § lagen om sjöräddningstjänst
1134/1985
Förordning om ändring av 12 a § förordningen om pension för företagare
1133/1985
Förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare
1131/1985
Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1130/1985
Lag om ändring av 9 a § lagen om statens pensioner
1129/1985
Lag om ändring av 20 § folkpensionslagen
1128/1985
Lag om ändring av 15 e § lagen om sjömanspensioner
1127/1985
Lag om ändring av 4 c § lagen om pension för arbetstagare
1125/1985
Lag om ändring av 8 § lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
1124/1985
Lag om ändring av 12 § lagen om pension för företagare
1123/1985
Lag om ändring av 12 § lagen om pension för lantbruksföretagare
1122/1985
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1121/1985
Lag om ändring av 7 och 10 §§ lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1120/1985
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1119/1985
Lag om ändring av lagen om barndagvård
1117/1985
Förordning om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1116/1985
Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1112/1985
Lag om ändring av 28 och 46 a §§ lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1110/1985
Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaarvode
1098/1985
Förordning om ändring av 23 § folkpensionsförordningen
1094/1985
Lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar rederirörelse
1090/1985
Förordning om ändring av förordningen om avträdelsepension
1089/1985
Lag om upphävande av 6 § 5 mom. och 10 § 5 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare
1087/1985
Lag om ändring av lagen om avträdelsepension
1083/1985
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
1059/1985
Lag om näringsförbud
1058/1985
Lag om ändring av 16 § sjukförsäkringslagen
1049/1985
Lag om ändring av 9 § religionsfrihetslagen
1048./1985
Lag om ändring av 4 § ordningsbotslagen
1040/1985
Lag om ändring av 60 § beskattningslagen
1039/1985
Lag om ändring av 5 och 9 §§ inkomstskattelagen för gårdsbruk
1038/1985
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1020/1985
Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff
1019/1985
Förordning om upphävande av 4 § förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
1017/1985
Förordning om ändring av utsökningsförordning
967/1985
Förordning om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
954/1985
Valutalag
947/1985
Lag om ändring av lagen om skatt på motorfordon
945/1985
Lag om ändring av 97 a § lagen angående stämpelskatt
942/1985
Lag om ändring av 45 § beskattningslagen
941/1985
Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk
919/1985
Lag om utvecklande av bostadsförhållandena
916/1985
Lag om ändring av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel
904/1985
Lag om ändring av 38 § bokföringslagen
903/1985
Lag om ändring av 14 § folkhälsolagen
876/1985
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
874/1985
Förordning om ändring av förordningen om pension för företagare
872/1985
Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
871/1985
Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare
868/1985
Lag om ändring av 2 § lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
861/1985
Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift
844/1985
Förordning om ändring av förordningen om allmänna vägar
835/1985
Förordning om ändring av 3 § sjukförsäkringsförordningen
825/1985
Förordning om ändring av penningautomatförordningen
802/1985
Förordning angående ändring av 3 § förordningen om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden
801/1985
Förordning om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden
794/1985
Förordning angående ändring av 1 § förordningen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter
778/1985
Företagsinteckningsförordning
777/1985
Lag om ändring av djurskyddslagen
757/1985
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav, som skall ställas på pälsdjursuppfödning
746/1985
Förordning om ändring av förordningen om förtidspension för frontveteraner
741/1985
Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
740/1985
Lag om ändring av lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
733./1985
Lag om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen
724/1985
Förordning om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål
708/1985
Förordning om ändring av förordningen om varulotterier
704/1985
Lag om ändring av 5 a och 5 b §§ lagen om bekämpningsmedel
703/1985
Lag om ändring av 2 § lagen om konsumentklagonämnden
702/1985
Lag om ändring av 4 § prokuralagen
701/1985
Lag om ändring av 2 kap. 1 § och 8 kap. 4 § lagen om aktiebolag
699/1985
Medborgarskapsförordning
697/1985
Lag om ändring av lagen om statens familjepensioner
696/1985
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
695/1985
Lag om ändring av 13 § adoptionslagen
694/1985
Släktnamnslag
682/1985
Lag om ändring av 27 a § lagen om skatteuppbörd
674/1985
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
673/1985
Lag om ändring av familjepensionslagen
671/1985
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
670/1985
Lag om ändring av folkpensionslagen
669/1985
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
668/1985
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
667/1985
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
666/1985
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
664/1985
Lag om ändring av 2 § lagen om statens pensioner
663/1985
Lag om ändring av 8 § lagen om pension för arbetstagare
662/1985
Lag om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
661/1985
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
653/1985
Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring
651/1985
Lag om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen
646/1985
Lag om ändring av 34 § värnpliktslagen
645/1985
Lag om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall
626/1985
Lag om ändring av lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
615/1985
Lag om ändring av gymnasielagen
614/1985
Lag om ändring av grundskolelagen
601/1985
Förordning om kosthållningen för besättning ombord på fartyg
600/1985
Lag om ändring av 8 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet
599/1985
Lag om ändring av socialvårdslagen
598/1985
Lag om ändring av folkhälsolagen
597/1985
Lag om ändring av 6 § lagen om pension för företagare
595/1985
Lag om ändring av 27 § sjukförsäkringslagen
594/1985
Lag om ändring av 26 § folkpensionslagen
593/1985
Lag om ändring av 7 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
592/1985
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
573/1985
Lag om ändring av 15 § folkhälsolagen
572/1985
Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap
548/1985
Lag om ändring av 32 a § lagen om skatt på motorfordon
544/1985
Lag om ändring av 62 § lagen om skatt på arv och gåva
543/1985
Lag om ändring av 14 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
542/1985
Lag om ändring av 28 och 49 §§ lagen om förskottsuppbörd
541/1985
Lag om ändring av 125 och 126 a §§ beskattningslagen
521/1985
Lag om ändring av 26 § marktäktslagen
505/1985
Förordning angående ändring av patentförordningen
504/1985
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av patentlagen
484/1985
Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring
481/1985
Fastighetsregisterförordning
479/1985
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
471/1985
Förordning om ändring av byggnadsförordningen
469/1985
Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om kommunala hamnordningar och trafikavgifter
462/1985
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
461/1985
Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
434/1985
Lag om kommunala konjunkturdepositioner
427/1985
Steriliseringsförordning
408/1985
Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk
397/1985
Förordning om ändring av 5 § förordningen om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk
396/1985
Förordning om ändring av 11 § förordningen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper
395/1985
Förordning om ändring av förordningen om fri rättegång
394/1985
Förordning om ändring av förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
392/1985
Fastighetsregisterlag
387/1985
Lag om ändring av patentlagen
385/1985
Lag om ändring av 18 § lagen om andelslag
373./1985
Lag om undersökning av storolyckor
372/1985
Lag om ändring av kommunala vallagen
370/1985
Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaval
360/1985
Förordning om ändring av gymnasieförordningen
359/1985
Förordning om ändring av grundskoleförordningen
355/1985
Lag om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål
336/1985
Övningsskoleförordning
335/1985
Förordning om ändring av förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
331/1985
Lag om ändring av 12 § lagen om pension för lantbruksföretagare
329/1985
Lag om ändring av 2 § lagen om olycksfallsförsäkring
326/1985
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
312/1985
Justitieministeriets beslut om ändring av ministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen
255/1985
Lag om ändring av 2 § lagen om friluftsliv
181/1985
Förordning om ändring av förordningen om högsta förvaltningsdomstolen
164/1985
Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff
163/1985
Förordning om ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
162/1985
Förordning om ändring av utsökningsförordningen
158/1985
Förordning om utsökningsväsendet
156/1985
Förordning om ändring av 1 § radioansvarighetsförordningen
153/1985
Adoptionslag
152/1985
Lag om ändring av 29 § riksdagsordningen
146/1985
Förordning om upphävande av 3 § 2 mom. pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan
144/1985
Lag om ändring av lagen om lärarutbildning
143/1985
Övningsskolelag
135/1985
Lag om ändring av 10 b § byggnadslagen
125/1985
Lag om ändring av steriliseringslagen
112./1985
Lag om ändring av lagen om fiske
110/1985
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen
109/1985
Förordning om ändring av förordningen om pension för företagare
108/1985
Förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare
107/1985
Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
106/1985
Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare
93/1985
Lag om upphävande av 4 § lagen om justering av vissa statens pensioner
92/1985
Lag om ändring av lagen om statens familjepensioner
91/1985
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
70/1985
Social- och hälsovårdsministeriets beslut Om den synförmåga och hörsel som fordras av sjöman
62/1985
Lag om ändring av lagen om räntestödslån för anskaffande av hyresbostäder
61/1985
Lag om ändring av byggnadslagen
60/1985
Byggnadsskyddslag
56/1985
Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
55/1985
Lag om ändring av 8 § lagen om frontmannapension
54/1985
Lag om ändring av 15 b § familjepensionslagen
53/1985
Lag om ändring av folkpensionslagen
52/1985
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
50/1985
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
34/1985
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
33/1985
Förordning om ändring av sjukförsäkringsforordningen
32/1985
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
31/1985
Lag om ändring av 3 § semesterlagen
30/1985
Lag om ändring av lagen om arbetsavtal
29/1985
Förordning om ändring av förordningen om barndagvård
28/1985
Lag om ändring av lagen om barndagvård
3/1985
Lag om ändring av lagen om frontmannapension
2/1985
Lag om avbytarservice för lantbruksföretagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.