1008/1984

Given i Helsingfors den 28 december 1984

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) 1 § 1 mom., 23 § och 24 § 2 mom. samt

fogas till 25 § ett nytt 2 mom. och till 30 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Arbetslöshetskassas uppgift och verksamhetsområde

Arbetslöshetskassa är ett på grundval av ömsesidig ansvarighet verksamt samfund vars syfte är att för sina medlemmar anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) till den del utbildningsstöd betalas avvägt enligt förtjänsten.


23 §
Användningen av kassamedel

Arbetslöshetskassas medel får inte användas för andra ändamål än för utgivande av arbetslöshetsdagpenningar som betalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och för betalning av nödvändiga förvaltningskostnader samt för utgivande av utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning till den del utbildningsstöd betalas avvägt enligt förtjänsten.

24 §
Rätt till statsandel

Satsandel hänför sig till arbetslöshetsdagpenningar som utbetalts av kassan och till kassans förvaltningskostnader samt till det utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning till den stödet betalas avvägt enligt förtjänsten och till de förvaltningskostnader stödet medför i motsvarighet till de ovan nämnda förvaltningskostnaderna. Den statsandel som hänför sig till utbildningsstöd betalas alltid till fullt belopp, oberoende av den i 1 mom. nämnda förutsättningen.

25 §
Statsandelen för dagpenningarna

Statsandelen för utbildningsstöd är till den del stödet betalas avvägt enligt förtjänsten 48 procent. Angående betalningen av statsandel för utbildningsstöd stadgas särskilt genom förordning.

30 §
Centralkassans andel av dagpenningarna

Centralkassans stödavgift för utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning är 47 procent till den del stödet betalas avvägt enligt förtjänsten. Angående betalningen av stödavgift som hänför sig till utbildningsstöd stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 184/84
Socialutsk. bet. 24/84
Stora utsk. bet. 210/84

Helsingfors den 28 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.