991/1984

Given i Helsingfors den 28 december 1984

Lag om ändring av lagen om kommunindelning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 38―40 §§ lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) samt

ändras 35 § och 44 § 2 mom. som följer:

35 §
Budget och uttaxering per skattöre

I kommun som berörs av ändring i kommunindelning skall ändringen beaktas då budgeten uppgörs och uttaxeringen per skattöre fastställs för det år som följer efter ändringens ikraftträdande.

44 §
Fullmäktiges första uppgifter

Fullmäktige skall omedelbart vidta åtgärder som fordras för ordnandet av kommunens förvaltning och i detta syfte bland annat fatta beslut om utseende av medlemmar i kommunstyrelsen och nämnderna, besättande av förtroendeuppdrag, inrättande av tjänster samt förflyttning och val av tjänsteinnehavare, med beaktande av vad som är stadgat i 16―18 och 21 §§, ävensom godkänna kommunens budget och fastställa uttaxeringen per skattöre för det första finansåret. De som valts till kommunstyrelsen tillträder sitt uppdrag omedelbart, men övriga förtroendevalda ävensom tjänsteinnehavarna först då ändringen i kommunindelningen träder i kraft, om det inte besluts att de skall tillträda sitt uppdrag redan tidigare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 227/84
Lag- och ekonomiutsk. bet. 15/84
Stora utsk. bet. 180/84

Helsingfors den 28 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.