980/1984

Given i Helsingfors den 28 december 1984

Lag om ändring av 5 § lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd, sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 juni 1981 (482/81), som följer:

5 §

Förskottsinnehållning skall verkställas

1) på pension och livränta;

2) på dag- och moderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63) samt på annan ersättning som enligt sjukförsäkringslagen eller folkpensionslagen eller obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd utbetalas för minskning i inkomst eller uppehälle;

3) på sådan dagpenning eller annan sådan ersättning för minskning i inkomst eller uppehälle som utbetalas enligt annan försäkring än sådan som avses i 2 punkten;

4) på ersättning som enligt lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) utbetalas för minskning i inkomst eller uppehälle;

5) på förmåner som utbetalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) och praktikantpenning som utbetalas på grundvalen av samhällsgarantin för unga;

6) på stöd för vård av barn i hemmet; samt

7) på andra med de i 1―6 punkten nämnda prestationerna jämförbara prestationer angående vilka skattestyrelsen så bestämmer.

För betalningar som avses i 1 mom. gäller i tillämpliga delar vad som i denna lag stadgas om lön, arbetsgivare och löntagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 197/84
Statsutsk. bet. 99/84
Stora utsk. bet. 201/84

Helsingfors den 28 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.