979/1984

Given i Helsingfors den 28 december 1984

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt avsnittet Växel i 14 § samt 45, 47 och 55 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, avsnittet Växel i 14 § i lag av den 9 december 1983 (916/83), 45 § ändrad genom sistnämnda lag av den 9 december 1983 och lag av den 24 augusti 1984 (641/84), 47 § i nämnda lag av den 9 december 1983 och 55 § ändrad genom lagar av den 25 mars 1948 och den 5 maj 1972 (244/48 och 344/72), som följer:

14 §

För nedan nämnda handlingar och anmälningar skall, såvitt de inte är befriade från stämpelskatt, stämpelskatt uppbäras till följande belopp:


Växel, vare sig den är ställd att betalas av växelutställaren själv eller av annan person, för varje full mark:

då den är utställd på högst 9 månader, 1,6 procent om året;

då den är utställd på längre tid än 9 månader, 1,6 procent.

För växel som är ställd att betalas vid uppvisandet är skatten dock 1,6 procent.

Växel, både i Finland och i utlandet utställd, skall beläggas med ovan stadgad stämpel innan den här uppvisas för accept eller betalning eller ges eller överlåts till annan person.

Då växel, som i enlighet med 1 mom. är belagd med stämpel, för vinnande av inteckning eller för betalning inges till domstol eller fartygsregister- eller utsökningsmyndighet, skall i fråga om dess beläggande med stämpel iakttas vad som ovan är stadgat om skuldsedel.


45 §

Skuldsedel eller annat fordringsbevis skall, då handlingen för vinnande av inteckning eller för betalning inges till domstol, patent- och registerstyrelsen eller bilregister- eller utsökningsmyndighet, beläggas med stämpel enligt det kapitalbelopp, för vilket inteckning eller betalning söks, till ett belopp av 1,6 procent för varje full mark.

Då skuldsedel eller annat fordringsbevis för vinnande av inteckning inges till fartygsregistermyndighet, är stämpelskatten 0,75 procent.

47 §

Då skuldsedel och checkräknings- eller annat låneavtal inlämnas till statskontoret, affärsbank, sparbank, hypoteksanstalt, försäkringsanstalt, pensionsanstalt, andelsbank eller bankirrörelse eller till kreditaktiebolag eller annan inrättning eller kassa som idkar lånerörelse, skall skuldsedeln eller avtalet, om för dem inte tidigare i samband med sökande av inteckning eller betalning erlagts stämpelskatt till nedan stadgat belopp, beläggas med stämpel enligt kapitalets storlek för varje full mark till följande belopp:

då de utfärdats eller ingåtts på högst 9 månader, 1,6 procent om året;

då de utfärdats eller ingåtts på längre tid än 9 månader eller skall betalas vid anfordran eller efter uppsägning, 1,6 procent.

Då det är fråga om skuldsedel eller annat låneavtal beträffande lån som beviljats för anskaffning av fartyg om minst 19 bruttoregisterton, beläggs skuldsedeln eller avtalet med stämpel enligt kapitalets storlek till ett belopp av 0,75 procent för vaje full mark.

Avtal om återbelåning som är anslutet till försäkring, om vilken är stadgat i lagen om pension för arbetstagare, skall beläggas med stämpel till ett belopp om vilket stadgas i 1 mom. så att den erlagda stämpelskatten alltid motsvarar det utestående kapitalbeloppet.

55 §

Vid försäljning eller byte av värdepapper skall i stämpelskatt erläggas,

1) då försäljningen sker genom förmedling av fondbörs, 1,4 procent av köpeskillingen; och

2) då överlåtelsen sker utan förmedling av fondbörs, 1,6 procent av köpeskillingen eller bytesvärdet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Lagens 55 § tillämpas på överlåtelse av värdepapper som sker den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

Regeringens proposition 140/84
Statsutsk. bet. 89/84
Stora utsk. bet. 176/84

Helsingfors den 28 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.