940/1984

Given i Helsingfors den 21 december 1984

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) en ny 60 a § som följer:

60 a §

Fördröjs utbetalningen av skadestånd som avses i denna lag, skall försäkringsanstalten betala det fördröjda skadeståndet förhöjt för dröjsmålstiden. Förhöjningen är 16 procent för år. Skyldighet an betala skadeståndet förhöjt gäller likväl inte prestationer, grundade på samordning eller regressrätt, mellan försäkrings- eller pensionsanstalter som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet.

Förhöjningen av skadeståndet skall räknas ut för varje dag av dröjsmålstiden, dock inte för tiden innan tre månader förflutit från utgången av den kalendermånad då försäkringsanstalten erhöll sådan utredning om skadeståndets grund och belopp som skäligen kan krävas, med beaktande även av försäkringsanstaltens möjligheter att skaffa utredning. För sådan skadeståndsrat som med stöd av ett och samma beslut skall betalas senare räknas dock förhöjningen från förfallodagen. Har ändring sökts i försäkringsanstaltens beslut, kan rättsmedelsinstansen, om försäkringsanstalten påvisar att i skadeståndstagarens förhållanden inträffat väsentlig förändring under den tid ändringsansökan varit anhängig, besluta att förhöjningen skall beräknas från en senare tidpunkt.

Beror det av skadeståndstagaren att skadestånd inte kunnat utbetalas i rätt tid, är försäkringsanstalten inte skyldig att betala skadeståndet förhöjt för längre tid än från den dag då hindret försäkringsanstalten veterligen upphörde. Om utbetalningen av skadeståndet fördröjs till följd av stadgande i lag eller på grund av avbrott i den allmänna samfärdseln eller i den allmänna betalningsrörelsen eller av annat liknande oöverstigligt hinder, är försäkringsanstalten inte skyldig att betala skadeståndet förhöjt för det dröjsmål som orsakats av dylikt hinder.

Skadeståndsförhöjning som understiger 15 mark skall inte betalas. Beloppet justeras årligen enligt det löneindextal som nämns i 9 § lagen om pension för arbetstagare. Det justerade beloppet avrundas till närmaste fulla markbelopp.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar vid behov anvisningar till försäkringsanstalterna om tillämpningen av denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1985. Lagen tillämpas inte på ärende som innan den trätt i kraft gjorts anhängigt vid försäkringsanstalt. Stadgandena om förhöjt skadestånd skall dock tillämpas på sådan i 60 a § 2 mom. nämnd skadeståndsrat vars förfallodag infaller den dag lagen träder i kraft eller senare.

Det belopp som är stadgat i 60 a § 4 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1984.

Regeringens proposition 16/84
Socialutsk. bet. 13/84
Stora utsk. bet. 153/84

Helsingfors den 21 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.