885/1984

Given i Helsingfors den 21 december 1984

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) avsnittet Spelkort i 14 § och 86 § 2 mom.,

av dessa lagrum avsnittet Spelkort i 14 § sådant det lyder i lag av den 2 december 1977 (862/77),

ändras i 4 § sammansättningen av den fjärde gruppen av myndigheter, 12 § 1 mom. 5 punkten och avsnittet Utskänkningsavtal i 14 §,

av dessa lagrum fjärde gruppen av myndigheter i 4 § sådan den är sammansatt enligt lag av den 28 oktober 1983 (808/83). 12 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag av den 26 mars 1971 (235/71) och avsnittet Utskänkningsavtal i 14 § sådant det lyder i nämnda lag av den 2 december 1977, samt

fogas till lagen en ny 70 a § som följer:

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


4 gruppen:

Häradsskrivare, polisinrättning, länsman, biträdande länsman, tullanstalt, lantmäterikontor, lantmäteribyrå, forststyrelsens distriktskontor, vattendistrikts vattenbyrå, fiskeridistrikts fiskeribyrå, postdistriktskontor och teledistriktskontor.


12 §

Befriad från stämpelskatt är expedition:

i ärende, som berör:


5) utkomststöd, barnskydd, barnbidrag, lösdrivarvård, vård av dem som missbrukar berusningsmedel, moderskapsunderstöd, arbetslöshetsvård, invalidpenning, avbrytande av havandeskap, sterilisering eller kastrering;


14 §

För nedan nämnda handlingar och anmälningar skall, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, sådan uppbäras till följande belopp:


Utskänkningsrätt, beviljad av alkoholbolaget, enligt 65 b §.


70 a §

Har i 70 § 3 mom. nämnd stämpelskatt inte betalts på länsskatteverkets postgirokonto inom utsatt tid, debiterar länsskatteverket den som beviljats licens för avstämpling av handlingar med stämpelskattemaskin, det försummade beloppet.

På det försummade beloppet skall i skattetillägg betalas en procent för varje kalendermånad, räknat från den dag då skatten senast borde ha betalts till utgången av månaden före förfallodagen. I skattetillägg skall dock betalas minst 20 mark.

Har stämpelskatten betalts efter utsatt tid, debiteras i 2 mom. nämnt skattetillägg för varje kalendermånad, räknat från den dag då skatten senast borde ha betalts till utgången av den månad då skatten erlagts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 196/84
Statsutsk. bet. 79/84

Helsingfors den 21 december 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.