701/1984

Given i Helsingfors den 12 oktober 1984

Förordning om ändring av förordningen om lönegaranti

På föredragning av arbetskraftsministern

upphävs 10 § förordningen den 5 december 1973 om lönegaranti (883/73) och

ändras 4 och 8 §§,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i förordning av den 25 februari 1983 (225/83), som följer:

4 §

För sådant hörande av arbetsgivare eller, om denne försatts i konkurs, av konkursboets förvaltning, vilket avses i 4 § 1 mom. lagen om lönegaranti, skall reserveras en tid av minst tre, men högst fjorton dagar för avgivande av förklaring. På ansökan kan tiden för avgivande av förklaring förlängas till tjugoen dagar. Arbetstagare skall reserveras samma tid för avgivande av bemötande.

8 §

Arbetskraftsdistriktsbyrå företräder staten vid rättegångar som ansluter sig till lönegaranti och ombesörjer indrivningen av statens på betalning av lönegaranti baserade fordran. Arbetskraftsministeriet kan förbehålla sig att handha dessa uppdrag i fråga om ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Arbetskraftsdistriktsbyrå har rätt att erhålla handräckning för förande av statens talan i konkurser och av dem föranledda rättegångar samt i andra ärenden, som är förknippade med indrivning, av länsskattebyrå, som handlägger indrivnings- och bevakningsåligganden, eller av skattestyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1984.

Helsingfors den 12 oktober 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Urpo Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.