630/1984

Given i Helsingfors den 24 augusti 1984

Förordning angående ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/70) 28 §, 90 § 10 punkten, 103 § 1 punkten, 105 § 2 och 4 mom., 171 § 6 punkten, 216 § 1 mom. samt 223 och 226 §§,

av dessa lagrum 171 § 6 punkten sådan den lyder i förordning av den 7 september 1979 (736/79), samt

fogas till 223 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 7 september 1979, ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom., samt till 224 §, sådan den lyder i sistnämnda förordning, ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. blir 2 mom., som följer:

28 §

Kyrkoherde skall årligen för församlingsfullmäktige uppgöra förslag till berättelse som skall avges till kyrkostyrelsen om församlingens tillstånd samt om det själavårds-, uppfostrings- och undervisningsarbete som utförts i församlingen.

90 §

På församlingsfullmäktige ankommer:


10) att fastställa årsberättelse samt inkomst- och utgiftsstat för församlingen;


103 §

Vid församlingsfullmäktiges i 102 § nämnda tre sammanträden skall följande ärenden handläggas:

vid det första godkänns församlingens årsberättelse, granskas räkenskaperna, förvaltningen och revisorernas berättelse samt fattas beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet;


105 §

Protokollet justeras av två av fullmäktige utsedda protokollsjusterare senast den sjunde dagen efter sammanträdets slut. Vid justeringen skriver protokollsjusterarna sitt utlåtande i slutet av protokollet och bekräftar det genom att datera och underteckna det. Är ordföranden och protokollsjusterarna inte ense om ordalydelsen i protokollet, skall detta underställas församlingsfullmäktige för att justeras av detta organ.


Det justerade protokollet skall den sjunde dagen efter sammanträdets slut framläggas till påseende under trettio dagar på kyrkoherdeämbetets kansli. Detta skall kungöras i kallelsen till sammanträdet samt på annat sätt som församlingsfullmäktige måhända har bestämt. Det skall på motsvarande sätt meddelas vad den skall iaktta som önskar söka ändring i sammanträdets beslut. Kyrkoherden skall även i protokollet teckna bevis om när detta har framlagts till påseende.

171 §

Kyrkomötet har följande uppgifter:


6) att välja prästerliga och lekmannaledamöter samt två prästerliga suppleanter och två lekmannasuppleanter i kyrkostyrelsen ävensom tre prästerliga ledamöter och tre lekmannaledamöter jämte deras suppleanter i kyrkliga underrätten samt två prästerliga ledamöter och tre lekmannaledamöter jämte deras suppleanter i kyrkliga överdomstolen.


216 §

Beslut i ärenden vilkas avgörande ankommer på regeringen skall tillställas kyrkostyrelsen, som inom sex månader efter kyrkomötets avslutande skall sända dem till undervisningsministeriet jämte eget utlåtande.


223 §

Prästerliga och lekmannaledamöter samt deras suppleanter i kyrkliga underrätten utses av ordinarie kyrkomötet för tre år i sänder. Minst en av lekmannaledamöterna skall vara förtrogen med landets lagstiftning och, såvitt möjligt, vara förfaren i domarvärv. Han är tillika kyrkliga underrättens sekreterare. Ordförande i kyrkliga underrätten är den ull åren äldsta prästerliga ledamoten.


224 §

Kyrkliga underrätten är beslutför då ordföranden samt en prästerlig ledamot och två lekmannaledamöter är tillstädes.


225 §

Kyrkliga underrätten och kyrkliga överdomstolen sammanträder i kyrkostyrelsens lokaliteter, och kyrkostyrelsens kansli fungerar som deras kansli.

226 §

Ledamöterna i kyrkliga underrätten och kyrkliga överdomstolen uppbär ur kyrkosamfundets centralfond en ersättning som bestäms av kyrkomötet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1984.

Helsingfors den 24 augusti 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.