615/1984

Given i Helsingfors den 24 augusti 1984

Lag om ändring av bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73) 28, 30 och 31 §§ samt 34 § 3 mom.,

av dessa lagrum 34 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 24 juli 1981 (542/81), som följer:

28 §

Affärshändelserna registreras i en bunden bok eller, om bokföringen handhas maskinellt eller annars så att bunden bok inte kan användas, i en bokföringsbok som skall bindas in omedelbart efter bokslutet. Bokens sidor eller uppslag skall numreras.

30 §

I yrkesutövares bokslut skall i resultaträkningen som intäkter upptas under räkenskapsperioden erhållna inkomster samt uttag för eget bruk av varor och tjänster. Från intäkterna skall med tillräcklig specificering avdras betalda utgifter, räntor, avskrivningar och skatter, likväl med beaktande av vad som i 16 § är stadgat om periodisering av anskaffningsutgifterna för omsättningstillgångar och anläggningstillgångar samt av övriga utgifter med lång verkningstid. För framtida utgifter eller förluster får göras reservering. Stadganden om det schema som skall användas vid uppgörande av resultaträkning utfärdas genom förordning.

Yrkesutövare behöver inte uppgöra balansräkning, men han skall till sitt bokslut foga specificerade förteckningar som upptar för yrkesutövningen anskaffade omsättnings- och anläggningstillgångar som finns vid räkenskapsperiodens utgång, icke avskrivna övriga utgifter med lång verkningstid samt fordringar och skulder som uppkommit genom yrkesutövningen ävensom reserveringar.

31 §

Yrkesutövares bokföringsböcker och verifikationer skall i ordnat skick förvaras här i landet minst sex år efter utgången av det år under vilket räkenskapsperioden gått till ända.

34 §

Bokföringsnämndens ledamöter skall vara väl förtrogna med bokföring. Av en ledamot och dennes suppleant krävs dessutom juris kandidatexamen.Denna lag träder i kraft den 1 september 1984.

Regeringens proposition 65/84
Lagutsk. bet. 6/84
Stora utsk. bet. 70/84

Helsingfors den 24 augusti 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.