610/1984

Given i Helsingfors den 24 augusti 1984

Naturnäringslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

Lagens syfte

För förbättrande av utkomstmöjligheterna och levnadsförhållandena för personer som idkar naturnäringar ges inom landets nordliga områden jord, andelar och rättigheter samt krediter och bidrag och vidtas andra åtgärder på det sätt som stadgas i denna lag.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas i Enare, Enontekis, Utsjoki och Savukoski kommuner samt i de delar av Muonio, Kittilä, Sodankylä och Salla kommuner som ligger norr om den gränslinje som bildas av Kajanki, Tepasto, Pomovaara. Peurasuvanto, Seitajärvi i Savukoski, Ruotsukainen. Pulkkaviita och Ylirovanvaara, de på gränslinjen befintliga husgrupperna likväl i sin helhet.

3 §
Naturnäringar

Med naturnäring avses i denna lag jordbruk och specialjordbruk, fiske, jakt och renskötsel samt bärplockning, svampplockning och annat sådant utnyttjande av naturresurser som är beroende av naturens fortlöpande produktionsförmåga.

Denna lag gäller även fiskodling samt såsom handarbete eller annan hemslöjd utförd iståndsättning och vidareförädling av produkter som erhållits av en naturnäring, tillverkning av redskap som behövs i naturnäringar, tillverkning av souvenirer samt inkvartering och guidning av turister, då dessa former av näringsverksamhet bedrivs vid sidan av en naturnäring.

4 §
Personer som kan få bistånd

Delaktig av åtgärderna enligt denna lag kan den bli, som helt eller huvudsakligen erhåller eller uppenbart kommer att erhålla sin utkomst genom utövande av yrke som avses i 3 § och som till sin ekonomiska ställning, sina förhållanden samt sina personliga egenskaper är sådan att det bör anses ändamålsenligt att bistå honom.

Den vars egna och vars makes totala inkomster av annat än utövande av yrke som avses i denna lag är större än det belopp som fastställts av statsrådet, kan inte bli delaktig av de åtgärder som avses i denna lag.

Vad som i 2 mom. är stadgat om äkta makar tillämpas även på personer som fortgående utan att ingå äktenskap lever tillsammans i samma hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur, om de tidigare har varit gifta med varandra eller om de har ett gemensamt barn.

5 §
Särskilda begränsningar

Kräver det egentliga jordbruk eller specialjordbruk som bedrivs på en gårdsbruksenhet i genomsnitt en större arbetsinsats än 1 000 mantimmar per år eller är det fråga om en sådan renskötsellägenhet som avses i lagen om renskötsellägenheter (590/69), om en sådan lägenhet som avses i nämnda lags 8 § 2 mom. eller om en lägenhet för vilken har givits premie eller tilläggspremie för byggnadsarbete enligt nämnda lags 19 eller 20 §, får åtgärder enligt denna lag inte vidtas till förmån för lägenhetens ägare eller innehavare, om inte annat stadgas nedan.

I fråga om det sätt på vilket förmåner enligt denna lag kan ges personer som avses i skoldagen (611/84) skall stadgandena i nämnda lag iakttas.

6 §
Förmåner till flera personer gemensamt samt till minderåriga

En lägenhet som bildats enligt denna lag får inte tilldelas två eller flera personer gemensamt. Genom förordning stadgas om när flera personer gemensamt får tilldelas annan i denna lag nämnd förman, med beaktande av att alla samägare inte behöver uppfylla de villkor som avses i 4 §. Äkta makar och i 4 § 3 mom. åsyftade personer som lever i förhållanden av äktenskapsliknande natur betraktas dock som en person.

Av särskilda skäl kan även minderårig person bli delaktig av åtgärder enligt denna lag.

7 §
Begränsning av arbetslöshetsersättning

Personer som med stöd av denna lag har tilldelats lägenhet eller tillskottsområde eller erhållit byggnadsbidrag får inte under de fem år som följer på beviljandet av nämnda förmån ges arbetslöshetsersättning enligt lagen om sysselsättning (946/71).

Statsrådet kan, när särskilt skäl därtill föreligger, under vissa tider medge undantag från stadgandet i 1 mom.

2 kap.

Anskaffning av jord

8 §
Anskaffningsmetoder

För ändamål som avses i denna lag anskaffas jord genom köp och byte av lägenheter, lägenhetsdelar, andelar och rättigheter samt genom överföringar från staten tillhörig jord som är i forststyrelsens besittning.

För ändamål som avses i denna lag kan utan hinder av stadgandena i 24 § lagen om renskötsellägenheter även användas jord som anskaffats för ändamål som avses i nämnda lag samt jord som för ändamål som avses i lagen om gårdsbruksenheter (188/77) anskaffats på annat sätt än med stöd av lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78).

9 §
Köp

Då jord genom köp och byte anskaffas för ändamål som avses i denna lag, iakttas i tillämpliga delar vad som är stadgat i 12, 15 och 16 §§ lagen om gårdsbruksenheter, likväl så att beslut om köp fattas av lantbruksbyrån i vederbörande lantbruksdistrikt.

10 §
Överföring

Forststyrelsen överför, sedan jordbruksstyrelsen gjort framställning därom, från staten tillhörig jord, som är i dess besittning, områden i jordbruksstyrelsens besittning vilka behövs för de ändamål som avses i denna lag. Är forststyrelsen och jordbruksstyrelsen inte eniga om det område som skall överföras, skall ärendet hänskjutas till statsrådet för avgörande.

3 kap.

Disponering av jord

11 §
Allmänt

Med stöd av denna lag kan naturnäringslägenheter grundas samt lägenheter tilldelas tillskottsområde och andra för bedrivande av naturnäring erforderliga områden, andelar och rättigheter. Tillskottsområde kan tilldelas även outbrutet område av lägenhet och sådan viss del av lägenhet, om motsvarande ägoområde innehas på grundval av skifte genom skriftligt avtal.

12 §
Naturnäringslägenheter

Naturnäringslägenhet tilldelas tomtmark och för näringsverksamhet ett högst 30 hektar stort, såvitt möjligt enhetligt område i vilket även får ingå åker.

Naturnäringslägenheterna skall i mån av möjlighet förläggas i anslutning till tidigare bosättning.

13 §

Lägenheter som bildas genom tilldelande av tillskottsområde

Lägenhet som ägs av den som avses i 4 § eller outbrutet område och sådan viss del av lägenhet som avses i 11 § andra meningen kan tilldelas ett så stort tillskottsområde att därigenom bildas en lägenhet motsvarande de lägenheter som avses i 12 §.

14 §
Specialområden

Lägenhet kan tilldelas område för bil- och båtplats samt för tagande av grus, sand, lera, kärrjord och torv.

För lägenhet kan stiftas i lagen om skifte (604/51) nämnt servitut.

15 §
Rätt till vatten

Förutom i fråga om naturnäringslägenhets rätt till vatten gäller även i fråga om motsvarande rätt för tillskottsområde, i det fall att lägenheten eller området bildas på staten tillhörig skogsmark, vad som är stadgat i 5 § och 9 § 2 mom. lagen innefattande bestämningar om råskillnad och skifte av vattenområde (31/02). Om vid samma förrättning bildas flera lägenheter eller tillskottsområden och dessa gränsar till varandra, kan för dem avskiljas ett samfällt vattenområde. Andelarna i det samfällda vattenområdet bestäms med lägenheternas och tillskottsområdenas mantal som grund. Rätt till strömfall ges dock inte.

16 §
Användande av jord för andra ändamål

Behövs förvärvad egendom inte för de ändamål som avses i denna lag, kan den användas för ändamål som avses i lagen om gårdsbruksenheter eller skoldagen eller för andra ändamål, med iakttagande av vad som är stadgat i lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (687/78).

17 §
Ansökan om jord

Ansökan om jord skall göras skriftligen hos lantbruksbyrån i det lantbruksdistrikt inom vilket sökanden bor.

Efter att ha mottagit i 1 mom. nämnd ansökan skall lantbruksbyrån avgöra om sökanden skall betraktas som en person som kan bistås enligt denna lag och som är i behov av jord. Innan ärendet avgörs skall lantbruksbyrån inhämta utlåtande om ansökningen av lantbruksnämnden i vederbörande kommun och, då ansökningen helt eller delvis grundar sig på idkande av renskötsel, även av Renbeteslagsföreningen.

18 §
Anskaffningsåtgärder

Det ankommer på lantbruksbyrån att i enlighet med vad jordbruksstyrelsen närmare bestämmer vidta åtgärder för förvärv av jord för ändamål som avses i denna lag.

19 §
Dispositionsplansförrättning

Dispositionsplan rörande förvärvad jord uppgörs av den i lagen om gårdsbruksenheter nämnda planeringskommissionen på förordnande av lantbruksbyrån vid en dispositionsplansförrättning. Om förfarandet vid denna förrättning stadgas närmare genom förordning.

Då den i 1 mom. nämnda dispositionsplanen uppgörs, skall en av de i 9 § 1 mom. lagen om gårdsbruksenheter nämnda, av kommunfullmäktige till planeringskommissionen utsedda medlemmarna vara same till börden. Detta gäller även hans suppleant.

20 §
Dispositionsplanens innehåll

Av dispositionsplan skall framgå de lägenheter och tillskottsområden som kommer att bildas, prisen för dem, de personer till vilka lägenheterna och tillskottsområdena är avsedda att säljas, betalningsvillkoren samt förslag angående egendomens användning för andra än i denna lag avsedda ändamål.

Vad som i 1 mom. är stadgat om lägenheter och tillskottsområden iakttas i tillämpliga delar även i fråga om andra områden, rättigheter och andelar som avses i 11 §.

21 §
Egendomens pris

Såsom i 20 § nämnt pris fastställs det gängse pris på orten som egendomen bör anses ha, använd för det ändamål för vilket den överlåts. För bestämmande av priset skall uppgöras ägobeskrivning och värderingsinstrument.

22 §
Underställande av dispositionsplan

Dispositionsplan skall underställas lanbruksbyrån för fastställelse. Om lantbruksbyrån anser att dispositionsplanen inte är i sak riktig eller om part som är missnöjd med dispositionsplanen gjort anmärkning mot denna eller om egendom föreslagits bli använd för andra än i denna lag nämnda ändamål, skall dispositionsplanen underställas jordbruksstyrelsen för fastställelse. I annat fall är lantbruksbyråns beslut slutligt.

Med part avses i 1 mom. den som vid dispositionsplansförrättning har ansökt om lägenhet, tillskottsområde eller annat område eller annan rättighet eller andel som avses i 11 §. Vid dispositionsplansförrättning är även den kommun part vars område förrättningen gäller.

I sådant beslut av jordbruksstyrelsen som avses i 1 mom. får ändring inte sökas genom besvär.

23 §
Lantmäteriförrättningar

Angående ombildande av områden som avses i dispositionsplan till lägenheter, om erforderliga omkretsrågångar, ägobyten och andra lantmäteriförrättningar samt om deras anhängiggörande och betalningen av kostnaderna för dem ävensom om rätt för ordföranden för planeringskommission att verkställa lantmäteiförrättningar gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat i 28 och 30―34 §§ lagen om gårdsbruksenheter.

24 §
Försäljning

Om uppgörande och undertecknande av köpebrev, fattande av prisindrivningsbeslut i fråga om överlåtelse av andelar och rättigheter, nytt bestämmande av pris på grund av misstag eller på grund av att egendomens värde har förändrats väsentligt, styrkande av överlåtelsehandling, sökande av lagfart samt panträtt för betalningen av försäljningspriset jämte ränta och utsökningskostnader samt meddelanden som på grund härav skall insändas för anteckning i protokollet över inteckningsärenden gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat i 43―48 §§ lagen om gårdsbruksenheter.

4 kap.

Un och bidrag

25 §
Lån

Av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel kan på det sätt som avses i $0 § lagen om gårdsbruksenheter enligt denna lag beviljas lån

1) för förvärv av lägenhet eller tillskottsområde (jordinsköpslån);

2) för förvärv av ett eller flera outbrutna områden av lägenhet vari lånesökanden har andel (syskonandelslån);

3) för byggande, utvidgande och grundreparation av för lägenhet erforderliga ekonomi-, produktions- och semesterbyggnader samt till nämnda byggnader hörande anordningar ävensom av fiskodlingsdammar (byggnadslån);

4) för byggande, utvidgande och grundreparation av bostadsbyggnad (bostadslån och tilläggslån);

5) för torrläggning och täckdikning av åker (grundförbättringslån);

6) för röjning av för lantbruk lämplig jord till åker och betesmark (röjningslån);

7) för byggande av sådan enskild väg för vars byggande inte kan beviljas bidrag med stöd av lagen om enskilda vägar (358/62) samt av sådan väg som endast den som äger eller besitter fastigheten har rätt att använda (väglån);

8) för byggande av vattenanskaffnings- och avloppsanläggningar (vattenförsörjningslån);

9) för anskaffning av lösöre som behövs i yrke (lösörelån); samt

10) för erläggande av andels- och anslutningsavgifter som berättigar till elektrisk ström samt för byggande av nödiga anordningar för anskaffning och distribution av elektrisk ström (elektrifieringslån).

Vattenförsörjningslån samt lösörelån för anskaffning av lösöre som behövs för fisken kan beviljas även sammanslutningar som bildas av naturnäringsidkare. Med sammanslutning avses aktiebolag, andelslag och öppet bolag.

26 §
Bidrag

Av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel kan beviljas bidrag för byggnadsarbeten som avses i 25 § 1 mom. 3 och 4 punkten (byggnadsbidrag), för täckdikning som avses i 5 punkten (täckdikningsbidrag), för byggande av väg som avses 7 punkten (vägbyggnadsbidrag), för byggande av vattenanskaffnings- och avloppsanläggningar som avses i 8 punkten (vattenförsörjningsbidrag) samt för anskaffning av lösöre som avses i 9 punkten, dock inte fordon (lösörebidrag).

Bidrag kan beviljas även för röjning som avses i 25 § 1 mom. 6 punkten jämte kostnader för gärden, inklusive iståndsättning av ouppodlad eller därmed jämförbar åker (röjningsbidrag).

Vattenförsörjningsbidrag samt lösörebidrag för anskaffning av fiskerilösöre kan även beviljas sammanslutning som avses i 25 § 2 mom.

Bidragen beviljas av lantbruksbyrån. Om kostnaderna för projektet överstiger det av jordbruksstyrelsen fastställda beloppet eller om det är fråga om byggande av sidan väg som omfattar byggande av bro, fattas beslutet om bidraget likväl av jordbruksstyrelsen.

27 §
Lägenheter som kan stödjas med lån och bidrag

I 25 § 1 mom. 1 och 2 punkten nämnda jordinköps- och syskonandelslån kan beviljas för förvärv och utvidgning av naturnäringslägenheter och därmed jämförbara lägenheter. Lägenheten får dock inte vara eller bli väsentligt större än naturnäringslägenhet som avses i 12 §.

Även andra än i 1 mom. nämnda lån samt i 26 § nämnda bidrag kan beviljas för lägenheter som avses i 1 mom.

I 25 § 1 mom. 3 punkten nämnt byggnadslån och i 9 punkten nämnt lösörelån samt i 26 § 1 mom. nämnt byggnadsbidrag för annat än bostadsbyggnadsarbete samt lösörebidrag får därtill beviljas för ovan i 5 § 1 mom. nämnda och till sin storlek med dem jämförbara lägenheter.

5 kap.

Kredit- och bidragsvillkor

28 §
Försäljningspris

Betalningstiden för försäljningspriset på naturnäringslägenhet och tillskottsområde är minst 10 och högst 20 år samt den årliga räntan två procent. Betalningstiden för försäljningsprisen på ovan i 11 § nämnda andra områden samt andelar och rättigheter är högst fem år samt den årliga räntan åtta procent.

Den del av försäljningspriset på naturnäringslägenhet eller tillskottsområde som inte givits på kredit på sedvanliga betalningsvillkor skall betalas vid undertecknandet av köpebrevet eller inom viss tid, som inte får vara längre än fem år räknat från den dag köpet ingicks. Om nämnda del av försäljningspriset inte betalas vid undertecknandet av köpebrevet, skall på den betalas en årlig ränta om åtta procent.

29 §
Lånevillkor

Jordinköps- och syskonandelslån som avses i 25 § 1 mom. 1 och 2 punkten får uppgå till högst 85 procent av överlåtelsepriset för egendom som avses i nämnda punkter. Återbetalningstiden för nämnda lån är minst 10 och högst 20 år samt den årliga räntan två procent.

För finansiering av köp, vid vilket överlåtelsepriset för den egendom som förvärvas, då egendomen används för bedrivande av naturnäring, uppenbart överstiger gängse pris på orten, får jordinköps- eller syskonandelslån inte beviljas.

Beträffande de procentuella maximibeloppen, återbetalningstiderna och räntorna för andra än i denna paragraf nämnda lån gäller vad som i 53, 65, 67, 68 och 76 §§ lagen om gårdsbruksenheter är stadgat i fråga om motsvarande lån som beviljas inom denna lags tillämpningsområde. Återbetalningstiden för röjningslån är dock minst 5 och högst 10 år.

30 §
Övriga kreditvillkor

Om förfarandet vid beviljande av lån, utbetalningen av lån, säkerheter, statens ansvar, återindrivningen av lån och försäljningspris, beviljandet av uppskov samt bestämmandet av förvaltningsarvodena för lån, deras betalning och återindrivning, om övervakningen av lånen samt om andra omständigheter som gäller långivningen och försäljningsprisen gäller, med i denna lag stadgade undantag, i tillämpliga delar vad som i 54―58, 60, 65, 66, 70 och 71 §§ lagen om gårdsbruksenheter är stadgat om motsvarande lån och försäljningspris.

31 §
Höjning av räntan på krediter

Den årliga räntan på försäljningspriset för naturnäringslägenhet och tillskottsområde samt på andra lin än lösörelån kan genom lag höjas till högst den ränta som allmänt uppbärs på lån som för motsvarande ändamål utgivits mot inteckning med bästa rätt. Angående höjning av den årliga räntan på bostadslån och tilläggslån gäller dock vad som i 69 § 1 och 2 mom. lagen om gårdsbruksenheter är stadgat i fråga om motsvarande lin enligt nämnda lag.

32 §
Inspektioner på byggnadsplatsen

Angående inspektioner på byggnadsplatsen samt angående de avgifter som därvid uppbärs hos byggare gäller på motsvarande sätt vad som är stadgat i 61―63 §§ lagen om gårdsbruksenheter.

33 §
Bidrag

Om bidragens procentuella maximibelopp stadgas närmare genom förordning, likväl så att bidrag får uppgå ull högst 60 procent av de godtagbara kostnaderna. Beviljas vid sidan av bidrag även lin, far bidragets och lånets sammanlagda belopp täcka de nämnda kostnaderna även i deras helhet.

Angående återindrivning av bidrag gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat i 77 § 1 mom. lagen om gårdsbruksenheter.

Rätt till bidrag enligt denna lag får inte utmätas.

6 kap.

Arbeten som utförs av staten

34 §
Vägbyggnads- samt vatten- och avloppsarbeten

De vägbyggnads- samt vatten- och avloppsarbeten som behövs för ovan i 27 § nämnda lägenheter kan utföras av staten. Jordbruksstyrelsen beslutar om utförandet av dessa arbeten, vilket även kan ske i form av gemensamma företag.

Av kostnaderna för sådana i 1 mom. nämnda arbeten som utförts av staten uppbärs hos lägenhetsägaren det belopp varmed lägenhetens värde, då lägenheten används för sitt ändamål, kan anses ha stigit på grund av arbetena, likväl högst 10 procent av beloppet av de kostnader som hänför sig till lägenheten. Återbetalningstiden för belopp som indrivs är 10 år och den årliga räntan tre procent. Beslut om återindrivning fanas av jordbruksstyrelsen.

Angående i 2 mom. nämnt belopp som skall indrivas, panträtt för räntan på och utsökningskostnaderna för beloppet samt meddelanden som på grund härav skall insändas för anteckning i protokollet över inteckningsärenden gäller i tillämpliga delar vad som i 48 § 2―4 mom. lagen om gårdsbruksenheter är stadgat i fråga om priset på andel. Om återindrivning och beviljande av uppskov, uppsägning samt andra omständigheter som är förknippade med andelen i fråga gäller, med i denna lag stadgade undantag, i tillämpliga delar vad som i lagen om gårdsbruksenheter är stadgat i fråga om priset på andelar.

35 §
Underhåll av vägar

Väg som med stöd av 34 § byggts av staten underhålls genom lantbruksbyråns försorg till dess att vägen har överlåtits såsom enskild väg eller för att användas som allmän väg.

7 kap.

Särskilda stadganden

36 §
Användningen av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel kan, förutom vad som ovan är stadgat om deras användning, användas för följande utgifter enligt denna lag:

1) köp av jord och annan egendom;

2) förvaltning och iståndsättning av förvärvad egendom;

3) av långivning föranledda förvaltningsarvoden och andra utgifter;

4) arbeten som utförs av staten;

5) underhåll av vägar som byggts av staten; samt

6) undersökningar och utredningar om utvecklande av naturnäringarna.

37 §
Inskränkningar

Rättshandling, genom vilken ägande- eller arrenderätten till naturnäringslägenhet eller motsvarande lägenhet som bildats genom tilldelande av tillskottsområde eller del därav överlåts utan tillstånd av jordbruksstyrelsen, är ogiltig. Lägenhet får inte heller delas eller skiftas utan tillstånd av jordbruksstyrelsen. Skulle förvärvaren komma att vara en annan person än sådan som kan få bistånd enligt 4, 5 och 6 §§ och som inte under de senaste fem åren har varit stadigvarande bosatt inom det i 2 § nämnda området, får tillstånd meddelas endast av särskilt vägande skäl.

I denna paragraf stadgade inskränkningar är i kraft 30 år från den dag då köpebrevet rörande lägenheten eller tillskottsområdet undertecknades. Utan hinder av inskränkningarna är inteckning av lägenhet till säkerhet för annan rätt än arrenderätt, och annan förpantning till säkerhet för återbetalning av gäld samt utmätning och försäljning på exekutiv auktion tillåtna. Jordbruksstyrelsen kan, om därtill med beaktande av omständigheterna föreligger särskilda skäl, befria lägenhet eller del därav från inskränkningar som stadgats i denna paragraf. Om införande av inskränkningarna i jordregistret samt om meddelanden angående dem stadgas genom förordning.

Jordbruksstyrelsen kan till beslut rörande tillstånd och befrielse som avses i denna paragraf foga villkoret att lån eller försäljningsprisfordran enligt denna lag helt eller delvis omedelbart jämte ränta skall återbetalas. Har för lägenhet beviljats byggnadsbidrag enligt denna lag och har från dess beviljande inte förflutit 15 år, kan ull beslutet även fogas villkoret att bidraget eller del därav omedelbart skall återbetalas.

38 §
Tilläggsvillkor

Har inte den som erhållit jord, kredit eller byggnadsbidrag med stöd av denna lag eller hans rättsinnehavare eller, om de är flera, någon av dem på tre år bott stadigvarande på naturnäringslägenheten, lägenhet som bildats genom tilldelande av tillskottsområde eller därmed jämförbar lägenhet, kan det bestämmas att statens eller kreditinrättnings fordran, som belastar lägenheten, helt eller delvis och, såvida 15 år inte har förflutit sedan bidrag beviljades, även bidraget eller del därav omedelbart skall återbetalas. Vad som ovan sägs gäller i tillämpliga delar även då lägenhet som inte är underkastad inskränkningar enligt 37 § i denna lag eller 26 § lagen om renskötsellägenheter eller del därav har överlåtits till annan än den som jordbruksstyrelsen godkänt.

I köpe- och skuldebrev samt i beslut som gäller beviljande av byggnadsbidrag skall intas ett villkor i enlighet med stadgandet i 1 mom. I köpe- och skuldebrev kan beträffande lägenhets eller områdes användning, tryggande av indrivningen av fordran samt användningen av lån intas även andra villkor, som skall iakttas vid äventyr att fordran annars uppsägs samt att det annars bestäms att straffränta som eventuellt överenskommits i köpe- eller lånevillkoren skall betalas, och övriga nödigbefunna villkor.

För fordran och bidragsbelopp, som enligt beslut fattat med stöd av 37 § 3 mom. och denna paragraf skall återbetalas, skall räknat från den dag beslutet meddelades eller, om uppsägningen sker med stöd av den sista meningen i 1 mom., räknat från äganderättens övergång, på kapitalet betalas en årlig ränta som svarar mot Finlands Banks grundränta vid varje tid, ökad med en procentenhet.

39 §
Exekutiv auktion

Naturnäringslägenhet och genom tilldelande av tillskottsområde bildad lägenhet som inlösts till staten vid exekutiv auktion kan, utan hinder av vad som är stadgat i 7 § lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (23/38), användas för ändamål enligt denna lag samt härvid även tilldelas den förre ägaren eller dennes make eller makarnas eller endera makens i 2 kap. ärvdabalken (40/65) nämnda släktingar, adoptivbarn eller fosterbarn eller sådan persons make, även om i 4, 5 och 6 §§ i denna lag stadgade förutsättningar inte föreligger. Vid användningen av inlöst lägenhet kan i tillämpliga delar iakttas vad som är stadgat i 7 § 3 och 4 mom. i förstnämnda lag. På bostadslägenhet och bostadstomt som bildas med stöd av nämnda 3 mom. tillämpas i övrigt vad som med stöd av denna lag gäller angående naturnäringslägenhet. Vad som i denna paragraf är stadgat tillämpas även på den som står i sådant förhållande till den förre ägaren som avses ovan i 4 § 3 mom.

40 §
Hänvisningsstadgande

Om frihet för staten från att betala kommunal- och kyrkoskatt, om rättelse av misstag som inträffat vid uppgörande av dispositionsplan, om tjänsteansvar för personer som handhar i denna lag nämnda uppdrag, om avgifts- och andra lättnader för staten i rättegångs-, lagfarts- och inteckningsärenden samt om fordringars förmånsrätt gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat i 78―82 §§ lagen om gårdbruksenheter.

41 §
Särskilda förmåner

Naturnäringsidkare, som äger och bebor naturnäringslägenhet, lägenhet som bildats genom tilldelande av tillskottsområde eller lägenhet vars förvärv eller bebyggande har stötts i enlighet med denna lag, har rätt att utan ersättning på statens mark- och vattenområden

1) med skogsförvaltningsmyndighetens medgivande hålla jakt- och fiskestugor, fiskkällare och lagerbyggnader på behövliga platser; och

2) beta sin boskap och för den insamla hö, löv, starr och sjöfräken samt med skogsförvaltningsmyndighetens medgivande även lav.

I 1 mom. nämnda rättigheter har även sådan på sin lägenhet boende renskötselidkare som äger eller med stöd av besittningsavtal innehar en renskötsellägenhet eller en motsvarande lägenhet som bildats genom tilldelande av tillskottsområde, eller äger en annan lägenhet vars förvärv eller bebyggande har stötts i enlighet med lagen om renskötsellägenheter eller lagen om anskaffning av jord åt personer, vilka på grund av regleringen av Kemi älvs vattendrag överlåtit sin jord (556/63).

I 1 mom. nämnt medgivande kan lämnas endast om hållandet av byggnad eller insamlandet av lav bör anses motiverat med hänsyn ull bedrivandet av naturnäring.

42 §
Renskador

Ägare till naturnäringslägenhet som avses i denna lag och lägenhet som bildats genom tilldelande av tillskottsområde är inte berättigad till ersättning för skador som vållats av renar.

43 §
Verkställighetsmyndigheter

På jordbruksstyrelsen samt vederbörande lantbruksdistrikts lantbruksbyråer och kommunernas lantbruksnämnder ankommer att dra försorg om verkställigheten av denna lag.

Vederbörande fiskeridistrikts fiskeribyrå samt organisation för allmän lantbruksrådgivning, Renbeteslagsföreningen och renbeteslag kan anlitas som hjälp i uppgifter enligt denna lag i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning.

44 §
Utfärdande av förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

45 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1984.

Förmåner enligt denna lag kan ges till utgången av år 1999.

Regeringens proposition 34/84
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 6/84
Stora utsk. bet. 86/84

Helsingfors den 24 augusti 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.