603/1984

Given i Helsingfors den 24 augusti 1984

Lag om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Arbetslöshetskassas uppgift och verksamhetsområde

Arbetslöshetskassa är ett på grundval av ömsesidig ansvarighet verksamt samfund vars syfte är att anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) för sina medlemmar.

Arbetslöshetskassas verksamhetsområde omfattar hela landet.

Arbetslöshetskassa får inte bedriva annan verksamhet än sådan som avses i denna lag. Den får ej heller stå i sådan förbindelse med förening, organisation eller annan sammanslutning vilken bedriver annan än i denna lag nämnd verksamhet, att kassans självständighet därigenom skulle begränsas.

Bildande av arbetslöshetskassa

Arbetslöshetskassa bildas genom skriftligt avtal som innehåller kassans stadgar och som undertecknas av minst tio i Finland bosatta finska medborgare vilka ämnar ansluta sig till kassan.

I stadgarna skall åtminstone anges

1) kassans namn, som skall uppta ordet "arbetslöshetskassa", och den kommun som är kassans hemort;

2) de yrken eller branscher som omfattas av kassans verksamhet;

3) grunderna för bestämmande av medlemsavgifterna, tiden och sättet för uppbörd av avgifterna, hur avgifternas storlek ändras och när de skall betalas;

4) under vilka förutsättningar medlem kan befrias från medlemsavgifter;

5) villkoren för erhållande av dagpenning och vad medlem vid ansökan om dagpenning skall iaktta;

6) hur kassans förvaltning skall ordnas och för vilken tid medlemmarna i kassans förvaltningsorgan skall väljas samt vilka ärenden förvaltningsorganen skall handlägga;

7) eventuell delegation, dess uppgifter och sammansättning;

8) vem som har rätt att teckna kassans namn;

9) inom vilken tid efter räkenskapsperiodens utgång bokslutet skall vara färdigt, hur kassans förvaltning och räkenskaper skall granskas samt när och hur bokslutet skall fastställas;

10) när kassans ordinarie möte skall hållas och vilka ärenden som där skall behandlas;

11) hur kallelse till möte och andra meddelanden skall tillställas kassans medlemmar;

12) hur kassans utjämningsfond skall bildas samt hur dess medel skall användas och placeras; samt

13) hur kassans medel skall användas, om kassan upplöses.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer arbetslöshetskassans stadgar.

2 kap.

Medlemskap

3 §
Villkor för medlemskap

Inträde såsom medlem i arbetslöshetskassa vinner i Finland bosatt lönearbetare som inte fyllt 65 år och som arbetar i sådant yrke eller inom sådan bransch som omfattas av kassans verksamhetsområde.

Såsom lönearbetare betraktas löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för annan.

Såsom villkor för inträde och kvarstående såsom medlem får inte uppställas att den som ansöker om medlemskap eller är medlem skall tillhöra eller ansluta sig till någon annan förening, organisation eller sammanslutning.

Kassa skall behandla sina medlemmar jämbördigt.

Medlem i kassa får inte samtidigt tillhöra annan arbetslöshetskassa.

Har inte annat föreskrivits i stadgarna, ankommer antagande av medlem på kassans styrelse.

Ansluter sig medlem i arbetslöshetskassa efter att ha utträtt ur kassan inom en månad till annan kassa, kan den tid som han varit i arbete som kassamedlem och hans medlemstid i föregående kassa räknas honom till godo.

4 §
Anmärkning, varning och uteslutning ur kassa

Arbetslöshetskassas styrelse kan, efter att ha hört kassamedlem, ge honom anmärkning eller varning eller utesluta honom, om han

1) vid sitt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter;

2) svikligen lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller för dess storlek; eller

3) vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter.

Medlem som inte inom den i stadgarna föreskrivna tiden erlägger sin medlemsavgift kan uteslutas ur kassan.

Arbetslöshetskassa kan utesluta kassamedlem som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet.

I beslut, genom vilket kassa har förkastat ansökan om medlemskap eller uteslutit medlem, kan ändring sökas i enlighet med 10 kap. lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Medlem som utträtt eller uteslutits ur kassa har inte rätt att återfå erlagda medlemsavgifter.

3 kap.

Arbetslöshetskassas möte och representantskap

5 §
Förvaltningsorgan

Arbetslöshetskassas förvaltningsorgan är kassamötet och styrelsen. Därtill kan kassan ha en delegation i enlighet med vad som stadgas i 15 §.

6 §
Kassamötet

Den högsta beslutanderätten inom arbetslöshetskassa tillkommer kassamötet.

Kassamöte är medlemsmöte eller, om stadgarna så föreskriver, representantskapsmöte.

7 §
Beslut vid kassamöte

Vid kassamöte har varje närvarande kassamedlem eller medlem i representantskapet en röst. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av ordföranden.

8 §
Arbetslöshetskassas ordinarie möte

Arbetslöshetskassa skall hålla ordinarie möte med sådana intervaller som föreskrivs i stadgarna minst vart femte år.

Vid ordinarie möte skall

1) föredras styrelsens berättelse och revisorernas utlåtanden för respektive verksamhetsperiod;

2) fastställas bokslutet för varje år;

3) beslutas om de åtgärder till vilka förvaltningen och räkenskaperna ger anledning;

4) beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldig;

5) fastställas arvode för medlemmarna i delegationen och förvaltningsorganen samt för revisorerna;

6) förrättas val av medlemmar i delegationen och styrelsen samt av revisorer;

7) bestämmas grunderna för medlemsavgiften; samt

8) handläggas andra ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling.

Annat än ovan nämnt ärende får inte vid möte upptas till slutligt avgörande.

9 §
Jäv

Vid kassamöte får ingen delta i handläggningen av sådant ärende som rör förhållandet mellan honom och kassan eller annars hans enskilda fördel.

Styrelsemedlem får inte delta i beslutsfattande som gäller fastställande av bokslut eller beviljande av ansvarsfrihet, ej heller i val av de revisorer på vilka det ankommer att utföra revisionen för hans mandattid.

10 §
Extra kassamöte

Extra kassamöte skall hallas,

1) då kassans styrelse finner det påkallat;

2) då social- och hälsovårdsministeriet eller revisorerna yrkar på detta, om av dem verkställd revision ger anledning därtill; eller

3) då minst en tiondedel av kassans medlemmar skriftligt yrkar på detta för behandling av bestämt ärende.

Vägrar kassas styrelse utan laga skäl att kalla medlemmarna till möte, skall kallelsen utfärdas av tillsynsmyndigheten.

I möteskallelse skall anges de ärenden som upptas till behandling. Andra än i möteskallelsen nämnda ärenden får inte upptas till slutligt avgörande vid mötet.

4 kap.

Styrelse och delegation

11 §
Arbetslöshetskassas styrelse

Arbetslöshetskassa skall ha en styrelse som består av minst tre medlemmar och lika många suppleanter. Till styrelsemedlem och suppleant kan väljas endast finsk medborgare som fyllt 18 år och är medlem av kassan.

12 §
Styrelsens uppgifter och verksamhet

Arbetslöshetskassas styrelse företräder kassan och handhar de angelägenheter som inte enligt lag eller kassans stadgar ankommer på kassans övriga förvaltningsorgan. Kassan skall ha en ansvarig funktionär. Vidare kan i kassans stadgar bestämmas i vilken utsträckning styrelsens uppgifter får anförtros en eller flera styrelsemedlemmar eller annan utom styrelsen stående funktionär i kassans tjänst. I 13 § och i 41 § 2 mom. nämnda skyldigheter kan inte genom stadgarna överföras på kassans funktionärer.

Styrelsemedlem får inte delta i handläggningen av sådant ärende som rör förhållandet mellan honom och kassan eller annars hans enskilda fördel.

Stämning eller annat meddelande anses ha kommit till kassans kännedom, då delgivning i laga ordning skett till medlem av styrelsen eller till den som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna kassans namn.

13 §
Kassabokföring

Arbetslöshetskassas räkenskapsperiod är kalenderåret.

Styrelsen skall för varje räkenskapsperiod uppgöra bokslut och verksamhetsberättelse samt överlämna dessa till revisorerna senast en månad före det kassamöte vid vilket frågan om bokslutets fastställande skall behandlas. Styrelsen skall i verksamhetsberättelsen framställa förslag till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott.

I arbetslöshetskassas bokföring skall därtill, utöver vad som är stadgat i bokföringslagen, iakttas av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade bestämmelser.

14 §
Skadeståndsskyldighet för styrelsemedlem och ansvarig funktionär

Styrelsemedlem och kassas ansvariga funktionär är skyldiga att ersätta skada som de genom att handla i strid med lag eller kassans stadgar eller av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade föreskrifter eller annars uppsåtligen eller av vållande förorsakat kassan. Är flera skyldiga till skada, svarar de för den en för alla och alla för en.

15 §
Delegationen

I arbetslöshetskassas stadgar kan föreskrivas att uppgifter som ankommer på kassamöte samt uppgifter som ansluter sig till övervakningen av styrelsens verksamhet skall anförtros en av kassamötet utsedd delegation.

Styrelsemedlem får inte vara medlem i delegationen. Angående delegationens medlemmar gäller vad som är stadgat om styrelsens medlemmar.

5 kap.

Granskning av förvaltning och räkenskaper

16 §
Revisorer

För granskning av arbetslöshetskassas förvaltning och räkenskaper skall vid kassamöte utses minst två revisorer och suppleanter för dem. Revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska ärenden som med beaktande av omfånget av kassans verksamhet fordras för uppgiften. Till revisor kan utses av Centralhandelskammaren eller handelskammare godkänt revisionssamfund. Har sådant samfund utsetts till revisor, behöver suppleanter inte utses för revisorerna. Åtminstone en revisor skall vara av Centralhandelskammaren eller handelskammare godkänd revisor. Revisors mandattid fortgår till dess nytt val förrättas.

Till revisor får inte utses den som är i kassans eller styrelsemedlems tjänst eller står i sådant förhållande till kassan, styrelsemedlem eller ansvarig funktionär som för honom skulle utgöra domarjäv i angelägenheter rörande dem.

Revisor kan frånträda sitt uppdrag genom att anmäla detta till styrelsen, trots att hans mandattid inte har utgått.

Revisor kan skiljas från sitt uppdrag av den som utsett honom.

Upphör revisors uppdrag under mandattiden eller förlorar revisor sin behörighet för uppdraget och finns ej revisorssuppleant, skall styrelsen dra försorg om att ny revisor väljs för den återstående mandattiden.

17 §
Revisionsberättelse

Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge revisionsberättelse till kassamötet. Berättelsen skall överlämnas till kassans styrelse inom fyra månader efter det räkenskapsperioden upphörde, dock senast två veckor före det kassamöte vid vilket beslut om fastställande av bokslutet skall fattas.

Revisionsberättelsen skall innehålla utlåtande om huruvida bokslutet är uppgjort enligt god bokföringssed. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen, om beviljandet av ansvarsfrihet samt om de i verksamhetsberättelserna intagna förslagen till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott.

18 §
Revisors skadeståndsskyldighet

Revisor är skyldig att ersätta den skada som han i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande tillskyndat kassan. Är ett revisionssamfund revisor svarar samfundet och den som är huvudansvarig för revisionen för skadan.

6 kap.

Finansiering

19 §
Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna skall bestämmas så att de jämte statsandelen och den stödavgift som betalas av centralkassan för arbetslöshetskassorna kan anses tillräckliga för att fullgöra kassans förbindelser. Medlemsavgifterna fastställs av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av kassan.

Om de allmänna grunderna för fastställande av medlemsavgiften stadgas närmare genom förordning.

20 §
Utjämningsfond

Arbetslöshetskassa skall ha en utjämningsfond. Det årliga överskottet överförs till utjämningsfonden, till dess att beloppet motsvarar det fulla belopp som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet.

Om utjämningsfonden stadgas särskilt genom förordning.

21 §
Stödkassa

För utjämnande av arbetslöshetsbördan inom olika branscher finns på grundval av ömsesidig ansvarighet en stödkassa för arbetslöshetskassorna, till vilken alla kassor hör. Kassorna erlägger i medlemsavgift per år till stödkassan ett belopp som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet per medlem och så att stödkassans medel förslår till ovan i 19 § förutsatt utjämning i enlighet med 22 § 2 mom. Medlemsavgiften till stödkassan kan fastställas till högst en tiondedel av kassamedlemmarnas genomsnittliga medlemsavgift, och den skall alltid fastställas till sitt maximala belopp då statens tilläggsandel, som avses i 22 §, måste tillgripas eller då uppenbar risk för detta föreligger.

Om antagandet av stadgar för arbetslöshetskassornas stödkassa samt dess förvaltning och tillsynen över den gäller vad som i denna lag stadgas om arbetslöshetskassor.

Angående stödkassa stadgas särskilt genom förordning.

22 §
Täckande av brist i kassa

Utvisar arbetslöshetskassas bokslut brist, används högst 50 procent av utjämningsfondens medel till täckande av bristen.

Utvisar bokslutet alltjämt brist efter det utjämningsfonden utnyttjats maximalt på det sätt som avses i 1 mom., får kassabristen täckas med medel ur den stödkassa som avses i 21 § 1 mom. Stödkassans medel kan under ett kalenderår användas till högst hälften av deras belopp i proportion till bristen i varje enskild kassa.

Kan brist i kassa inte täckas på det sätt som nämnts i 1 och 2 mom., täcks bristen genom en tilläggsandel som beviljas kassan av statens medel.

23 §
Användningen av kassamedel

Arbetslöshetskassas medel får inte användas för andra ändamål än för utgivande av arbetslöshetsdagpenningar som betalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och för betalning av nödvändiga förvaltningskostnader.

7 kap.

Statsandel

24 §
Rätt till statsandel

Sedan arbetslöshetskassas stadgar blivit stadfästa, är kassan för den tid under vilken dess medlemsantal uppgår till minst 3 000 berättigad till statsandel. Då medlemsantalet är mindre än 3 000, sänks statsandelen i proportion till medlemsantalet.

Statsandel hänför sig till arbetslöshetsdagpenningar som utbetalts av kassan och till kassans förvaltningskostnader.

25 §
Statsandelen för dagpenningarna

Statsandelen är 48 procent av det totala beloppet av de arbetslöshetsdagpenningar som arbetslöshetskassan utbetalt och social- och hälsovårdsministeriet godkänt.

26 §
Statsandelen av förvaltningskostnaderna

I Statsandel som hänför sig till förvaltningskostnaderna betalas

1) ett belopp motsvarande den i 22 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgade grunddagpenningen för varje påbörjat hundratal medlemmar, likväl så att statsandelen under det år då arbetslöshetskassans stadgar blivit fastställda första gången och det därpå följande året är dubbel; och

2) 0,35 procent av de av kassan under närmast föregående kalenderår utbetalda arberslöshetsdagpenningarna, för vilka statsandel betalas.

Den statsandel som hänför sig till förvaltningskostnaderna, och den i 31 § nämnda stödavgiften från centralkassan för arbetslöshetskassorna får likväl inte sammanlagt uppgå till mera än fyra femtedelar av de av kassan betalda skäliga förvaltningskostnaderna.

27 §
Utbetalning av statsandel

Statsandel utbetalas per kalenderår. Angående den utredning som arbetslöshetskassa skall förete för bestämmande av statsandelen stadgas genom förordning.

28 §
Utbetalning av statsandel i förskott

Till arbetslöshetskassa betalas på ansökan månatligen ett tillräckligt stort förskott på statsandel så att förskottens belopp motsvarar det belopp som det beräknas att staten det året skall betala. Angående den utredning som arbetslöshetskassa skall förete då den ansöker om förskott på statsandel stadgas genom förordning.

8 kap.

Centralkassan för arbetslöshetskassorna och stödavgift

29 §
Centralkassan för arbetslöshetskassorna

Till stöd för arbetslöshetskassorna finns en centralkassa för arbetslöshetskassorna.

Centralkassans stadgar fastställs och medlemmarna av det organ som utövar dess högsta beslutanderätt utses av statsrådet på förslag av arbetsgivarnas mest representativa centralorganisationer.

Övervakningen av att centralkassan fullgör de skyldigheter som i denna lag uppställs för den ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

30 §
Centralkassans andel av dagpenningarna

Centralkassan betalar till arbetslöshetskassa som är berättigad till full statsandel, 47 procent av de arbetslöshetsdagpenningar som kassan utbetalat. Stödavgift erläggs dock inte för sådana dagpenningar för vilka arbetslöshetskassan inte är berättigad till statsandel. Då statsandelen har sänkts i enlighet med 24 §, sänks stödavgiften samma proportion.

31 §
Centralkassans andel av förvaltningskostnaderna

Centralkassan betalar till arbetslöshetskassa som stödavgift för förvaltningskostnaderna ett lika stort belopp som staten enligt 26 § 1 mom. betalar som andel för nämnda kostnader.

Då statsandelen har sänkts i enlighet med 24 §, sänks stödavgiften i samma proportion.

32 §
Betalningstidpunkten för stödavgiften

Den stödavgift som hänför sig till arbetslöshetsdagpenningarna och förvaltningskostnaderna betalas per kalenderår inom en månad från det de uppgifter som behövs för uträknande av stödavgiftens storlek förelagts centralkassan.

Förskott på stödavgift betalas till arbetslöshetskassa med iakttagande i tillämpliga delar av vad som är stadgat i 28 § om förskott på statsandel.

9 kap.

Arbetslöshetsförsäkringspremie

33 §
Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie

Arbetsgivare som enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) skall försäkra sina arbetstagare är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie som uppbärs för försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring, med undantag av försäkringar som avses i lagens 57 §, såsom tilläggsavgift till debiterad försäkringspremie.

Försäkringsbolag har rätt att för försäkring som begynner vid årets början eller under dess lopp uppbära förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie. Premien skall fastställas per kalenderår efter utgången av försäkringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Arbetsgivare som försummat sin i lagen om olycksfallsförsäkring stadgade försäkringsskyldighet, skall betala arbetslöshetsförsäkringspremie såsom tilläggsavgift till försäkringspremie som debiterats med stöd av 36 § i nämnda lag. Vid tilläggsavgiftens debitering iakttas stadgandena i lagrummet.

Arbetslöshetsförsäkringspremie kan utsökas utan dom eller utslag.

34 §
Årbetslöshetsförsäkringspremiens storlek

Statsrådet fastställer årligen arbetslöshetsförsäkringspremien så att centralkassan under följande kalenderår kan fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. Premien bestäms på grundvalen av det arbetslönebelopp enligt vilket arbetsgivarens olycksfallsförsäkringspremie fastställs.

35 §
Redovisning av arbetslöshetsförsäkringspremier

De i arbetslöshetsförsäkringspremie influtna medlen betalas till centralkassan. I fråga om redovisning av medel samt grunderna för ersättande av de debiterings-, uppbörds- och redovisningskostnader som centralkassan skall betala gäller vad som därom bestäms i överenskommelse mellan centralkassan och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund r.f. Har sådan överenskommelse inte träffats, skall av social- och hälsovårdsministeriet utfärdade föreskrifter iakttas.

36 §
Besvär

Över fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 33 § 1 och 2 mom. och förskott därpå kan besvär anföras med iakttagande av vad som är stadgat i 53 a § 3 mom. och 53 b § 1 mom. lagen om olyckfallsförsäkring.

10 kap.

Registrering av arbetslöshetskassa

37 §
Register över arbetslöshetskassorna

Register över arbetslöshetskassorna förs av social- och hälsovårdsministeriet.

38 §
Anmälan till registret

Sedan arbetslöshetskassas stadgar blivit fastställda, skall arbetslöshetskassan utan dröjsmål anmälas till registret. Anmälan till registret över arbetslöshetskassor skall göras på blankett vartill formuläret fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. Denna anmälan undertecknas av ordföranden för kassans styrelse.

39 §
Registrering

Har anmälan till registret skett på stadgat sätt, skall kassan utan dröjsmål införas i registret. Arbetslöshetskassa har rättslig handlingsförmåga sedan den införts i registret över arbetslöshetskassor.

Finner social- och hälsovårdsministeriet att registrering enligt lag inte kan äga rum och undanröjs inte hindret för registrering, skall i ärendet utfärdas motiverat beslut. Handlingarna jämte beslutet skall återställas till kassan.

Registrering av kassa utförs avgiftsfritt.

40 §
Anteckningar i registret

I registret över arbetslöshetskassor skall antecknas

1) arbetslöshetskassas namn och hemort;

2) de yrken eller branscher som omfattas av kassans verksamhet;

3) när stadgarna och ändringar i dem blivit fastställda och kassan införd i registret;

4) namnen på styrelsemedlemmarna och kassans ansvariga funktionär och deras boningskommun; samt

5) vem eller vilka som är berättigade att teckna kassans namn.

41 §
Registrering av ändringar

Sker ändring i de uppgifter som avses i 40 §, skall anmälan därom utan dröjsmål göras till registret över arbetslöshetskassor på det sätt som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer. Föranleds ändring i registret av stadgeändring som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet, skall ministeriet på tjänstens vägnar utan särskild anmälan införa ändringen i registret.

Då arbetslöshetskassas verksamhet upphör, åvilar anmälningsplikten den som vid denna tidpunkt var medlem av kassans styrelse. Skyldig att ombesörja anmälan om annan ändring är var och en som efter ändringen är medlem av styrelsen.

Försätts kassa i konkurs eller söks offentlig stämning på dess borgenärer, skall domstolen utan dröjsmål tillställa social- och hälsovårdsministeriet meddelande om den offentliga stämningen för anteckning i registret. Anteckningar om konkurs skall avlägsnas, om konkursen förfallit.

11 kap.

Arbetslöshetskassas likvidation och konkurs samt dess upplösning

42 §
Underlåtande att fullgöra förbindelser

Om det finns skäl att förmoda, att arbetslöshetskassa råkat i sådant tillstånd att kassan inte förmår fullgöra sina förbindelser, skall kassans styrelse utan dröjsmål uppgöra bokslut och verksamhetsberättelse samt överlämna dessa till revisorerna för granskning. Revisorerna skall utan dröjsmål till styrelsen avge revisionsberättelse. Utvisar revisionen att kassan råkat i ovan nämnt tillstånd, skall styrelsen utan dröjsmål sammankalla kassamöte och anmäla saken hos social- och hälsovårdsministeriet. Utlyser styrelsen inte kassamöte eller anmäler den inte saken hos social- och hälsovårdsministeriet, svarar de till underlåtenheten skyldiga styrelsemedlemmarna för all den skada som uppkommit genom dröjsmålet.

Har kassans styrelse inte uppgjort bokslut och verksamhetsberättelse som avses i 1 mom., trots att det föreligger skäl att anta att kassan inte förmår fullgöra sina förbindelser, skall social- och hälsovårdsministeriet ålägga styrelsen att utan dröjsmål uppgöra bokslut och verksamhetsberättelse samt överlämna dem till revisorerna för granskning. Efterkommer styrelsen inte uppmaningen, skall social- och hälsovårdsministeriet lita uppgöra bokslutet och verksamhetsberättelsen samt även annars förfara i enlighet med vad som hade ankommit på styrelsen. Styrelsemedlemmarna svarar för all den skada som uppstått till följd av att social- och hälsovårdsministeriets uppmaning inte har efterkommits.

43 §
Försättande i likvidation och upplösning

Fattas vid kassamöte beslut om att kassan skall försättas i likvidation på den grund att kassan inte förmår fullgöra sina förbindelser, skall samtidigt utses en eller flera likvidatorer att verkställa kassans likvidation. Social- och hälsovårdsministeriet kan ytterligare förordna en likvidator. För varje likvidator skall utses en suppleant. Likvidatorerna och deras suppleanter skall vara finska medborgare. Di särskilda skäl der påkallar, kan valet av likvidatorer framskjutas till ett fortsatt möte som utan särskild kallelse skall hållas inom två veckor. Samtidigt skall beslutas om tid och plats för det fortsatta mötet. Har likvidator inte utsetts, skall social- och hälsovårdsministeriet sammankalla kassamöte för förrättande av val.

Upplöses arbetslöshetskassa på annan än i 1 mom. nämnd grund, skall den senast valda styrelsen vidta de av upplösningen föranledda åtgärderna, såvida kassan inte utsett en eller flera likvidatorer att verkställa avveckling av kassan. Beslut om försättande i likvidation och val av likvidatorer skall utan dröjsmål meddelas social- och hälsovårdsministeriet.

44 §
Likvidatorer

Beträffande likvidatorernas rättigheter och skyldigheter gäller, om inte nedan annorlunda stadgas, i tillämpliga delar vad som är stadgat om arbetslöshetskassas styrelse.

45 §
Anmälan till registret om likvidation

Likvidatorerna åligger att inom två veckor till registret över arbetslöshetskassor anmäla att arbetslöshetskassan trätt i likvidation samt att likvidatorer tillsatts och hur kassans namn under likvidationstiden skall tecknas. Görs inte anmälan inom denna tid, svarar de till underlåtenheten skyldiga för den skada som uppkommit genom dröjsmålet.

46 §
Ställningen för kassa i likvidation

Då arbetslöshetskassa trätt i likvidation, skall till dess namn fogas orden "i likvidation".

Den som efter det likvidationstillstånd inträtt tecknar kassans namn utan ovan i 1 mom. nämnt tillägg svarar, om det inte annars av handlingen framgår att kassan befinner sig i likvidation, för den skada som den sålunda uppkomna förbindelsen förorsakat. Detsamma gäller personer som tillsammans tecknar kassans namn på nämnt sätt.

47 §
Bokslut och verksamhetsberättelse under tiden för likvidation

Sedan likvidatorerna blivit tillsatta, skall kassans styrelse utan dröjsmål uppgöra och till likvidatorerna överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för den tid för vilken bokslut och verksamhetsberättelse ännu inte uppgjorts. Likvidatorerna skall omedelbart överlämna bokslutet och verksamhetsberättelsen till revisorerna.

Sedan revisorerna avgivit sin revisionsberättelse, skall likvidatorerna utan dröjsmål framlägga bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för kassamötet i det syfte som nämns i 8 § 2 mom. 2 och 3 punkten.

48 §
Utredning av förmögenhetsställningen och likvidatorernas redovisning för sin verksamhet

Likvidatorerna skall utan dröjsmål söka offentlig stämning på kassans borgenärer samt, så snart det utan uppenbar skada kan ske, förvandla kassans egendom i pengar.

För varje kalenderår skall likvidatorerna inom tre månader från årets utgång redovisa för sin förvaltning. Har likvidationen inte avslutats inom två år, skall de även anmäla orsakerna till dröjsmålet.

49 §
Åtgärdsförbud under likvidationstiden

Arbetslöshetskassa får inte under likvidationstiden fortsätta att bedriva i 1 mom. nämnd verksamhet. Utan hinder av detta förbud far den likväl betala arbetslöshetsdagpenningar till den del arbetslösheten hänför sig till tiden före likvidationens begynnande samt indriva medlemsavgift som hänför sig till motsvarande rid.

Då kassa är i likvidation, kan dess medlemmar utan hinder av vad som är stadgat i 3 § 5 mom. tillhöra även annan kassa.

50 §
Likvidationens upphörande

Sedan avveckling av arbetslöshetskassa avslutats, skall likvidatorerna för kassamötet framlägga redovisning för sin verksamhet. Sedan bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställts av kassamötet, fattas vid kassamötet beslut om huruvida kassan skall upplösas eller inte. Likvidatorerna skall göra anmälan till registret över arbetslöshetskassor om upplösning av kassan eller om likvidationens upphörande och fortsättande med kassans verksamhet.

Bokslut och verksamhetsberättelse som nämns i 1 mom. samt protokollet för det i detta moment nämnda kassamötet skall förvaras i tio år på det sätt som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

51 §
Klandertalan mot avveckling

Likvidatorernas berättelse får av den som inte är nöjd därmed klandras vid underrätten på arbetslöshetskassans hemort. Klandertalan skall anhängiggöras inom ett år efter det redovisningen framlades för kassamötet.

52 §
Kassas konkurs

Har arbetslöshetskassa försatts i konkurs, skall domstolen därom samt om inställelsedagen utan dröjsmål underrätta social- och hälsovårdsministeriet. Domstolen skall likaså, om social- och hälsovårdsministeriet gör framställning därom, till god man och syssloman förordna en av tillsynsmyndigheten föreslagen person utöver de valda. Om dem gäller vad om gode män och syssloman är stadgat i konkurslagstiftningen.

12 kap.

fusion av arbetslöshetskassor

53 §
Fusion av kassor

Arbetslöshetskassa (överlåtande kassa) kan med social- och hälsovårdsministeriets samtycke ingå avtal om fusion med annan arbetslöshetskassa (övertagande kassa), varigenom den överlåtande kassans tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande kassan.

Avtal om fusion skall godkännas av vardera kassans kassamöte. I fråga om den överlåtande kassan är beslutet giltigt endast om det biträtts av den röstmajoritet som fordras då kassan träder i likvidation. Beslut om fusion kan fattas även om den överlåtande kassan har trätt i likvidation.

Följande handlingar skall under minst två veckor före kassamötet hållas tillgängliga för medlemmarna i kassans expedition samt framläggas vid kassamötet:

1) fusionsavtalet;

2) styrelsens redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om fusion skall ske;

3) den övertagande kassans stadgar och eventuellt förslag till sådan ändring därav som föranleds av fusionen;

4) kopior av de handlingar som gäller det senaste bokslutet; samt

5) utlåtande av revisorerna.

54 §
Sammanslagning av kassor

Vad som i 53 § är sagt om fusion skall i tillämpliga delar iakttas även vid sådan fusion varigenom två eller flera arbetslöshetskassor förenas genom att en ny arbetslöshetskassa bildas.

I det fall som nämns i 1 mom. ersätts stiftelseurkunden av fusionsavtalet. Avtalet skall innehålla förslag till stadgar för den nya kassan.

55 §
Tillstånd till fusion

Inom två månader efter det kassorna har godkänt fusionsavtalet skall de ansöka om socialoch hälsovårdsministeriets samtycke till avtalet och om fastställelse av den ändring av den övertagande kassans stadgar som fusionen påkallar samt, såvida det är fråga om ovan i 54 § nämnd fusion, av den nya kassans stadgar.

I fråga om fusion skall ministeriet, om det inte anser att ansökningen utan vidare utredningar skall avslås, kungöra saken i den officiella tidningen och underrätta medlemmarna i den överlåtande kassan därom på det sätt som kassans stadgar bestämmer samt uppmana dem som önskar framföra anmärkningar mot ansökningen att framföra dem till ministeriet inom en av ministeriet utsatt tid som inte får vara längre än två månader.

Ministeriet skall ge sitt samtycke, om inte i 1 mom. nämnd åtgärd kränker kassamedlemmarnas intresse eller äventyrar fordringsägarnas intresse.

Om samtycke inte sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats, har fusionen förfallit.

56 §
Registrering av fusion

Inom en månad efter det social- och hälsovårdsministeriet gett sitt samtycke till fusionen och, vid fusion som avses i 54 §, fastställt den nya kassans stadgar skall kassorna göra anmälan härom för registrering. Har inte anmälan gjorts inom föreskriven tid eller har registrering vägrats, har fusionen förfallit.

57 §
Betydelsen av anteckning i registret över arbetslöshetskassor

Fusion anses ha skett då anteckning därom gjorts i registret över arbetslöshetskassor.

13 kap.

Tillsynen över arbetslöshetskassor

58 §
Tillsynsmyndighet och dess rättigheter

Tillsynsmyndighet för arbetslöshetskassorna är social- och hälsovårdsministeriet.

Tillsynsmyndigheten har rätt att närvara vid kassas och dess förvaltningsorgans möten samt granska handlingarna rörande kassans verksamhet.

59 §
Tillsyn och korrigering av missförhållanden

Förvaltas arbetslöshetskassa inte i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa och denna lag, de med stöd av nämnda lagar givna förordningarna och kassans stadgar eller förekommer i kassans förvaltning andra missförhållanden som kräver en rättelse, skall social- och hälsovårdsministeriet anmoda kassans styrelse att vidta åtgärder för åstadkommande av erforderliga ändringar och utsätta en skälig tid inom vilken åtgärderna skall vidtas.

Iakttar kassans styrelse inte i 1 mom. nämnd anmodan eller blir det uppenbart att kassan inte förmår fullgöra sina förbindelser, skall social- och hälsovårdsministeriet uppmana kassans styrelse att utan dröjsmål framlägga ärendet för kassamötet

Vidtar kassan inte åtgärder för avhjälpande av missförhållandena, kan social- och hälsovårdsministeriet i ovan i 1 och 2 mom. nämnda fall tills vidare förvägra kassan statsandel.

Har social- och hälsovårdsministeriet förvägrat arbetslöshetskassa statsandel, gäller denna förvägran även stödavgiften från cemralkassan för arbetslöshetskassorna.

14 kap.

Särskilda stadganden

60 §
Bibehållande av tidigare rättigheter

Utan hinder av vad som är stadgat i 24 § är arbetslöshetskassa vars stadgar blivit fastställda före denna lags ikraftträdande berättigad att få full statsandel.

De kassor vilkas stadgar blivit fastställda före denna lags ikraftträdande skall för an bibehålla sin rått till statsandel bringa sina stadgar i överensstämmelse med kraven i denna lag inom fem år från denna lags ikraftträdande.

61 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

62 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 mars 1934 om riksomfattande arbetslöshetskassor (125/34) jämte senare ändringar.

Regeringens proposition 38/84
Socialutsk. bet. 8/84
Stora utsk. bet. 88/84

Helsingfors den 24 augusti 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.