593/1984

Given i Nådendal den 10 augusti 1984

Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 41 § 3 punkten lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/69) samt

ändras 41 § 7 punkten, 42 § 1 mom. och 63 § 3 mom.,

av dessa lagrum 41 § 7 punkten sådan den lyder i lag av den 6 maj 1977 (351 /77) och 42 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 juni 1979 (391/79), som följer:

41 §

Förutom genom privata donationer samt understöd, vilka måhända erhålles av staten, förkovras centralfonden på följande sätt:


7) till fonden överförs inkomsten av sådan kyrkosamfundet tillhörig egendom som står under kyrkostyrelsens förvaltning; samt


42 §

Den kyrkliga rättsskipningen utövas i lägsta instans av en kyrklig underrätt som består av tre prästerliga ledamöter och tre lekmannaledamöter, alla utsedda av kyrkomötet.


63 §

Finner kyrklig underrätt i något ärende att särskild åklagare behövs, kan den uppmana kyrkostyrelsen att för uppgiften förordna någon som hör till kyrkosamfundet samt är förtrogen med lagstiftningen därom och med åklagaruppgifter.Denna lag träder i kraft den 1 september 1984. Dock skall 41 § 7 punkten tillämpas från den 1 januari 1985.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 33/84
Lag- och ekonomiutsk.bet. 6/84
Stora utsk. bet. 55/84

Nådendal den 10 augusti 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.