560/1984

Given i Nådendal den 27 juli 1984

Lag om ändring av 18 § lagen om naturskydd

I enlighet med riksdagens beslut ändras 18 § 2 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23) som följer:

18 §

Om det blir fråga om expropriation för naturskyddsändamål, kan länsstyrelsen interimistiskt för högst ett år förbjuda att området begagnas på ett sätt som kunde äventyra ändamålet med expropriationen. Kommer denna sedermera ej till stånd, är ägaren och innehavaren berättigade till ersättning för den skada och det men som de till följd av förbudet möjligen lidit. Det ankommer på länsstyrelsen att fastställa ersättningen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1984.

Tiden för interimistiska förbud som är gällande då denna lag träder i kraft kan genom länsstyrelsens beslut förlängas så att de gäller högst ett år.

Regeringens proposition 97/84
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 8/84
Stora utsk. bet. 91/84

Nådendal den 27 juli 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.