510/1984

Given i Helsingfors den 29 juni 1984

Lag om ändring av 3 § semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 1 mom. semesterlagen av den 30 mars 1973 (272/73), sådant det lyder i lag av den 2 mars 1979 (254/79), som följer:

3 §
Semesterns längd

Arbetstagare är berättigad till semester under två vardagar för varje full månad, kvalifikationsmånad, enligt vilken semestern fastställs. Om arbetstagares arbetsförhållande före utgången av det år, kvalifikationsår, enligt vilket semestern fastställs och vilket föregår semesterperioden, har fortgått minst ett år utan avbrott, är han berättigad till semester under två och en halv vardag för varje full kvalifikationsmånad. Blir semesterdagarnas summa vid uträknande av semesterns längd inte ett helt tal, skall del av dag ges som full semesterdag.Denna lag träder i kraft den 1 september 1984.

Stadgandena i denna lag tillämpas likväl inte på semester, semesterlön eller semesterersättning som grundar sig på det kvalifikationsår som utgår den 31 mars 1984, om ej annat avtalas.

Regeringens proposition 40/84
Socialutsk. bet. 4/84
Stora utsk. bet. 56/84

Helsingfors den 29 juni 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.