440/1984

Ändring av instruktionen för statsrevisorerna

Riksdagen har den 30 mars 1984 beslutat

ändra 2 §, 6 § 1 mom., 7 § 1 mom. 2―6 punkten och 9 § 2―4 punkten i instruktionen för statsrevisorerna av den 8 juni 1951 (391/51),

av dessa bestämmelser 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom ändringen den 5 december 1978 av instruktionen för statsrevisorerna (63/79), samt

foga till 4 § ett nytt 4 mom., till 7 § 1 mom. en ny 2 punkt, varvid de ändrade 2―6 punkterna blir 3―7 punkter, och till 9 § nya 3, 5 och 6 punkter, varvid de nuvarande 3 och 4 punkterna blir 4 och 7 punkter, som följer:

2 §

För statsrevisorerna finns ett kansli, vars verksamhet övervakas av statsrevisorernas ordförande.

Vid kansliet finns inspektionsråds-, överinspektörs-, inspektörs-, biträdande inspektörs- och byråsekreterarbefattningar.

Vid kansliet kan inom ramen för statsförslaget anställas även extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer. Dessutom har revisorerna rätt att anlita sakkunnighjälp.

Inom ramen för statsförslaget anställer revisorerna kansliets personal och hänför befattningshavarna till avlöningsklasser samt beslutar om andra ärenden som gäller personalens anställningsvillkor.

4 §

Om statsrevisorernas rätt att granska verksamheten vid aktiebolag med statlig aktiemajoritet har stadgats särskilt.

6 §

För varje finansår skall statsrevisorerna före utgången av året efter finansåret till riksdagen avge en berättelse, vari skall anföras de anmärkningar och påminnelser som föranleds av statsrevisorernas iakttagelser samt föreslås åtgärder för att iakttagna bristfälligheter och andra missförhållanden skall kunna avhjälpas. I berättelsen kan även behandlas sådana ärenden från tidigare år, som revisorerna inte förut känt till eller som av annan orsak inte kunnat behandlas i tidigare berättelser, samt sådana efter verksamhetsårets utgång inträffade händelser som fått sin upprinnelse under verksamhetsåret eller därförinnan.


7 §

Vid statsrevisorernas sammanträden behandlas ärenden som angår:


2) statsrevisorernas verksamhet samt framställningar och initiativ som gäller den;

3) utnämning av kansliets befattningshavare och beviljande av avsked för dem, anställande och entledigande av annan personal samt personalens avlöning och andra anställningsvillkor;

4) hörande av sakkunniga vid statsrevisorernas sammanträden;

3) åtgärder med anledning av att sådana handlingar eller muntliga eller skriftliga upplysningar som begärts inte har erhållits;

6) statsrevisorernas berättelser; samt

7) de övriga frågor som det med hänsyn till deras an är skäl att ta upp till behandling vid sammanträde.


9 §

Kansliet åligger:


2) att biträda revisorerna vid förrättande av granskningar och utredningar;

3) att verkställa granskningar och utredningar på uppdrag av revisorerna;

4) att vid revisorernas sammanträden dra försorg om föredragningen av ärendena samt om protokollföringen och likaså om uppgörande och avsändande av berättelser och expeditioner;

5) att följa verksamheten och användningen av medel inom statsförvaltningen samt att förelägga revisorerna framställningar och initiativ i syfte att rätta till iakttagna felaktigheter och missförhållanden;

6) att förelägga revisorerna framställningar och initiativ i syfte att utveckla granskningsverksamheten; samt

7) att utföra de övriga uppgifter som revisorerna anförtror kansliet.


Ovanstående ändring av instruktionen skall enligt riksdagens beslut publiceras i Finlands författningssamling.

Helsingfors den 30 mars 1984

På riksdagens vägnar:


Erkki Pystynen talman


Pirkko Työläjärvi vicetalman


Mikko Pesälä vicetalman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.