434/1984

Given i Helsingfors den 1 juni 1984

Lag om ändring av 67 och 88 §§ sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 67 och 88 §§ sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78) som följer:

67 §
Preskription av rätt till gottgörelse och ersättning

Arbetstagares rätt till gottgörelse som avses i 65 § och ersättning som avses i 66 § har förfallit, om talan inte väckts inom tre år efter det arbetsavtalet sades upp eller hävdes.

88 §
Laga domstol

I mål som skall avgöras enligt denna lag bestäms den första domstolen på det sätt som stadgas i 260 och 261 §§ sjölagen eller i 1 § lagen om handhavandet av sjörättsmål, sjöförklaringar och vissa andra i sjölagen avsedda ärenden samt fartygsregisterärenden i landskapet Åland (894/80). I övrigt skall vid rättegång iakttas vad som är stadgat i rättegångsbalken.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1984.

Regeringens proposition 180/83
Socialutsk. bet. 2/84
Stora utsk. bet. 10/84

Helsingfors den 1 juni 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.