414/1984

Given i Helsingfors den 1 juni 1984

Lag om ändring av 2 och 21 kap. vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) 2 kap. 30 § 1 mom. samt

fogas till 2 kap. 28 § ett nytt 2 mom., till 21 kap. 3 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och till 4 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om byggande i vattendrag

28 §

Visar det sig av säkerhetsskäl vara påkallat att ändra föreskrifterna i tillståndsutslag som avses i denna paragraf eller att meddela nya föreskrifter, kan föreskrifterna, oberoende av förändrade förhållanden, ändras eller nya föreskrifter meddelas med iakttagande av vad som annars är stadgat i 1 mom.

30 §

Har innan denna lag trätt i kraft tillstånd getts att bygga i vattendrag utan att föreskrifter meddelats om vad som skall iakttas för säkerställande av allmänt eller enskilt intresse, till vilket även skall hänföras anläggningens säkerhet, skall anläggningen likväl nyttjas så att skadliga förändringar i vattendraget ej i onödan förorsakas och att vattnets nyttjande för andra ändamål så litet som möjligt försvåras.


21 kap.

Särskilda stadganden

3 §

Försummas i 2 kap. 31 § 1 mom. åsyftad skyldighet att underhålla anläggning och kan det inte utan svårighet redas ut vem som är anläggningens ägare eller vem som annars har ansvaret för den, kan vattendomstolen på ansökan berättiga i 1 § nämnd tillsynsmyndighet att på statens bekostnad vidta nödvändiga åtgärder för undanröjande av fara eller olägenhet. Om ärendets handläggning gäller härvid vad som är stadgat om ansökningsärende, i fråga om verkställigheten likväl vad som i 3 mom. är stadgat om handräckningsärende.


4 §

I fall som avses i 3 § 4 mom. kan vattendomstolen på ansökan av tillsynsmyndighet förordna att de kostnader som staten åsamkats av åtgärderna helt eller delvis skall indrivas hos den som försummat underhållet, om klarhet senare har vunnits beträffande denne.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1984.

Regeringens proposition 24/83
Lag- och ekonomiutsk. bet. 4/84
Stora utsk. bet. 18/84

Helsingfors den 1 juni 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.