317/1984

Utfärdat i Helsingfors den 25 april 1984

Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om statens arbetstagares semester

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i statsrådets beslut den 20 april 1978 om statens arbetstagares semester (284/78) 2 § 1 mom. 1 och 2 punkterna och 5 § 2 och 3 mom.,

av dessa 2 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i statsrådets beslut av den 30 mars 1983 (341/83) och 5 § 2 mom. sådant det lyder i statsrådets beslut av den 26 mars 1981 (227/81) samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i statsrådets beslut av den 15 maj 1980 (348/80), en nytt 2 mom., som följer:

Semesterns längd
2 §

Arbetstagare och funktionär i arbetsavtalsförhållande till staten åtnjuter semester:

1) två vardagar för varje hel semesterkvalifikationsmånad;

2) två och en halv vardag för varje hel semesterkvalifikationsmånad, om han före utgången av det semesterkvalifikationsår som föregår semesterperioden har omedelbar statlig tjänstgöring på minst ett år, och


Tid som skall likställas med arbetad tid
3 §

Såsom hel semesterkvalifikationsmånad betraktas även sådan kalendermånad under semesterkvalifikationsår. då arbetstagare har varit i deltidsarbete i enlighet med förordningen om deltidsarbete vid statens ämbetsverk och inrättningar (25/83).

Vintersemesterförlängning
5 §

Om en del av semester, som bestäms enligt 2 § 1 mom. 1 och 2 punkterna, hålls vid annan tidpunkt än under den i 4 a § avsedda semesterperioden men senast före utgången av påföljande års april, beviljas semestern till denna del förlängd med hälften, dock högst för hälften av vederbörandes hela semester och så, att förlängningen kan omfatta högst sex vardagar.

Blir vid beräkningen av semesterförlängningen antalet semesterdagar icke ett helt tal, beviljas del av dag i form av full semesterdag.


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1984 och tillämpas första gången vid bestämmandet av semester och semesterersättning på grundvalen av det semesterkvalifikationsår som utlöpt den 31 mars 1984.

Helsingfors den 25 april 1984

Minister
Pekka Vennamo

Konsultativ tjänsteman
Erkki Määttänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.