159/1984

Given i Helsingfors den 10 februari 1984

Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 6 § lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/69),

ändras 2, 4, 5, 7 och 8 §§, av dem 4 § sådan den lyder i lag av den 11 juli 1972 (556/72), samt

fogas till lagen nya 4 a―4 e §§ som följer:

2 §

Denna lag gäller kontroll av brukbarhet, användning, tillverkning och import av bekämpningsmedel, handel med, förvaring och transport av sådana samt åtgärder som syftar till att hindra menliga verkningar av dessa ämnen på människors och nyttodjurs hälsa, på odlade växter och odlad jord samt på naturen och annan miljö.

4 §

Preparat som inte har registrerats som bekämpningsmedel får inte saluföras som bekämpningsmedel eller annars överlåtas eller användas till förbrukning. Bekämpningsmedel registreras av jordbruksstyrelsen på ansökan av den inhemska tillverkaren eller importören. Förutsättning för registrering är att bekämpningsmedelsnämnden har godkänt preparatet för användning som bekämpningsmedel. För att preparat som innehåller gift skall kunna registreras som bekämpningsmedel förutsätts det vidare att medicinalstyrelsen har förklarat att preparatet får användas som bekämpningsmedel

Ämne som är avsett som bekämpningsmedel, men som inte har registrerats på det sätt som avses i 1 mom., får inte tillverkas eller importeras för annat ändamål än forsknings- och försöksverksamhet eller export.

4 a §

Jordbruksstyrelsen skall ombesörja att det i registreringsansökningen avsedda preparatet underkastas kontroll för att klarlägga om de i 4 c § stadgade förutsättningarna finns. Genom förordning stadgas vilka statliga inrättningar och ämbetsverk som på begäran av jordbruksstyrelsen skall vara skyldiga att utföra bekämpningsmedelskontroller.

4 b §

Statsrådet skall tillsätta en bekämpningsmedelsnämnd. Nämnden arbetar i samband med jord- och skogsbruksministeriet. Den skall besluta om sådant godkännande av bekämpningsmedel som avses i 4 §. Nämnden har befogenhet att bestämma om begränsningarna och villkoren i fråga om användningen av bekämpningsmedel.

I bekämpningsmedelsnämnden skall myndigheterna inom lantbruket, växtskyddet, arbetarskyddet, hälsovården, livsmedelskontrollen och miljövården vara företrädda.

Närmare stadganden om bekämpningsmedelsnämnden utfärdas genom förordning.

4 c §

Som bekämpningsmedel får inte godkännas preparat vars användning för det avsedda ändamålet skulle kunna medföra uppenbar risk eller uppenbart men för hälsan eller miljön eller som på grund av bristfällig effektivitet eller av annan orsak, som inverkar på dess brukbarhet, inte anses lämpligt för sitt ändamål.

Framgår det efter godkännandet att bekämpningsmedlet inte längre uppfyller de villkor som stadgats för godkännande, skall bekämpningsmedelsnämnden återkalla godkännandet.

4 d §

I bekämpningsmedelsnämndens beslut söks ändring hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som är stadgat om sökande av ändring i förvaltningsärenden

4 e §

I bekämpningsmedelsnämndens beslut om godkännande kan bestämmas att bekämpningsmedel vars användning är förknippad med särskild risk får säljas endast till person som har avlagt specialexamen som berättigar till användning av sådant ämne.

5 §

Jordbruksstyrelsen och lantbruksdistriktens lantbruksbyråer skall övervaka tillverkningen och importen av bekämpningsmedel samt handeln med, förvaringen, transporten och användningen av sådana samt utöva tillsyn över efterlevnaden av övriga bestämmelser om bekämpningsmedel. I övervakningen av tillverkningen och importen av samt handeln med bekämpningsmedel biträds Jordbruksstyrelsen av statens lantbrukskemiska anstalt.

7 §

Angående de avgifter som skall erläggas för förrättningar och undersökningar i anslutning till kontroll och registrering av bekämpningsmedel stadgas genom förordning. Avgifterna bestäms enligt de allmänna grunder som är stadgade i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

8 §

I 5 § nämnda myndigheter har rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser få tillträde till plats där bekämpningsmedel tillverkas, lagras, säljs eller används samt att där verkställa inspektioner och undersökningar ävensom att vid behov utan ersättning ta erforderliga prov av bekämpningsmedel och produkter som behandlats med sådana. Tillsynsmyndighet är berättigad att erhålla de uppgifter den behöver för tillsynen, och näringsidkare är i detta syfte skyldig att på fastställt sätt föra bok över tillverkning, lager och försäljning. Tillsynsmyndighet har rätt att förbjuda sådan handel med och användning av bekämpningsmedel som strider mot stadgandena.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1984.

Bekämpningsmedel för vilket växtskyddsanstalten har beviljat försäljningstillstånd får likväl saluföras och användas under en tid om vilken närmare stadgas genom förordning.

Regeringens proposition 160/83
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 8/83
Stora utsk. bet. 147/83

Helsingfors den 10 februari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.