133/1984

Given i Helsingfors den 3 februari 1984

Lag om ändring av 21 och 62 §§ gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 21 § och 62 § 1 mom. som följer:

21 §

I gymnasiet får under läsårets arbetsdagar för undervisning i de i läroplanen fastställda läroämnena användas högst 29 timmar i veckan för varje årskurs samt högst 0,9 timmar i veckan för varje elev. Finns i en årskurs endast en basgrupp, får med avvikelse från vad som ovan i detta moment är stadgat dock sammanlagt 49 timmar i veckan användas för en sådan årskurs.

En del av de i 1 mom. nämnda timmarna används för elevhandledning i klass, stödundervisning och annan undervisning, och en del kan överföras för användning i annat gymnasium, i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

Om gymnasiet har en på läroplanen baserad, av statsrådet förordnad särskild uppgift, får det i 1 mom. nämnda timantalet ökas i enlighet med vad statsrådet beslutar.

Om i kommunen på basen av ett språkprogram enligt 15 § lagen om kommunal skolförvaltning (479/83) meddelas undervisning i två eller flera språk såsom första främmande språk eller på motsvarande sätt i det andra inhemska språket och ett eller flera främmande språk, får timantalet för undervisningen i läroämnena ökas på det sätt som stadgas genom förordning.

Har ej annat stadgats genom förordning, beslutar statsrådet vid behov om grunderna för bildande av undervisningsgrupper.

62 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1984.

Om statsrådet före denna lags ikraftträdande för gymnasium enligt 21 § 3 mom. förordnat en särskild uppgift, skall gymnasiet fortsätta denna uppgift på grundval av förordnandet.

Regeringens proposition 89/83
Kulturutsk. bet. 13/83
Stora utsk. bet. 164/83

Helsingfors den 3 februari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.