26/1984

Given i Helsingfors den 13 januari 1984

Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) 5 och 21 §§, 34 § 2 mom. samt 47 och 75 §§,

av dessa lagrum 73 § sådan den lyder i lag av den 17 september 1982 (702/82),

ändras 2 § 4 punkten, 11 §, 14 § 2 och 3 mom., 19 § 2 mom., 20 § 1 mom., 22 § 1 mom., 27 § 1 mom. och 33 §,

av dessa lagrum 11 § sådan den lyder i nämnda lag av den 17 september 1982, samt

fogas till 6 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3―3 mom. blir 4―6 mom., som följer:

2 §

Till specialomsorgerna hörande tjänster är i enlighet med vad genom förordning eller med stöd av denna lag eljest stadgas eller föreskrives:


4) ordnande av arbetsterapi och bostäder samt annan motsvarande verksamhet som främjar anpassning inom samhället;


6 §

Om en kommuns befolkningsunderlag eller andra särskilda skäl kräver det, kan kommunen ensam bilda ett specialomsorgsdistrikt. Angående kommunen gäller härvid i tillämpliga delar vad som är stadgat om kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt.


11 §

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt kan med annat kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt ingå avtal om användning av en verksamhetsenhet för ordnande av andra än i 6 § 4 mom. avsedda specialomsorger.

14 §

I fall som avses i 1 mom. gäller härvid beträffande kommun i tillämpliga delar vad som i 24 § 1 och 2 mom., 25, 32, 33, 35, 39 och 42 §§ samt 4―6 och 10 kap. är stadgat om kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt.

Kommunal specialomsorgsmyndighet är socialnämnden, med vilken kommunalförbundet för specialomsorgsdistriktet skall samarbeta även då ordnandet av lokala specialomsorger ankommer på kommunalförbundet. Beträffande specialomsorger som ordnas av kommun gäller i fråga om socialnämndens uppgifter i ärenden rörande specialomsorger i tillämpliga delar vad som är stadgat om ledargrupp för specialomsorger.

19 §

Förbundsstyrelsen kan bistås av nämnder och direktioner, då sådana anses ändamålsenliga för kommunalförbundets för specialomsorgsdistrikt förvaltning eller för ordnandet av specialomsorger för delområden.

20 §

Förbundsstyrelsen till bistånd kan tillsättas ett råd för specialomsorger, vars medlemmar väljs av förbundsfullmäktige högst för dess mandattid och för vilken samtidigt utses ordförande och vice ordförande. Medlemmarna skall i mån av möjlighet representera utvecklingsstörda och deras anhöriga samt sakkunskap på olika delområden av specialomsorgerna. På sammansättningen av rådet för specialomsorger tillämpas ej stadgandet i 122 § 4 mom. kommunallagen (953/76) om förbundsstyrelse underställt organs sammansättning.


22 §

Förbundsstyrelsen underställd ledande tjänsteinnehavare för specialomsorger om utvecklingsstörda är specialomsorgsdistriktets direktör.


27 §

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt bereder i första hand personer från kommunalförbundets medlemskommuner specialomsorger, såvida inte annat följer av arrangemang som avses i 6 § 4 mom., av avtal som ingåtts med stöd av 11―13 §§ eller av förordnande som avses i 12 § 3 mom. eller 13 § 2 mom.


35 §.

Vid genomförandet av individuellt specialomsorgsprogram skall eftersträvas att bostad för person som inte kan bo i eget hem, men ej är i behov av anstaltsvård, ordnas på annat sätt.

För den som är i behov av specialomsorger skall i mån av möjlighet även ordnas arbetsträning och arbetsterapi samt annan stimulerande verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1984. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 165/83
Ekonomiutsk. bet. 16/83
Stora utsk. bet. 153/83

Helsingfors den 13 januari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.