Ursprungliga författningar: 1984

1008/1984
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
992/1984
Lag om upphävande av 65 § beskattningslagen
991/1984
Lag om ändring av lagen om kommunindelning
990/1984
Lag om ändring av 9 § och ikraftträdelsestadgandet i lagen angående temporär ändring av 9 och 15 §§ lagen om länsrätterna
984/1984
Lag om ändring av lagen om ersättning av statens medel åt oskyldigt häktad eller dömd
983/1984
Lag om Riksdagsbiblioteket
980/1984
Lag om ändring av 5 § lagen om förskottsuppbörd
979/1984
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
950/1984
Lag om ändring av 12 § lagen om marknadsdomstolen
949/1984
Lag om ändring av 20 § lagen om länsrätterna
948/1984
Lag om ändring av 16 c § lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen
947/1984
Lag om ändring av 17 kap. 34 § rättegångsbalken
946./1984
Lag om ändring av 23 och 26 §§ lagen om allmänna handlingars offentlighet
945/1984
Lag om offentlighet vid rättegång
941./1984
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
940/1984
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
939/1984
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
938/1984
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
929/1984
Statsrådets beslut om ändring av 3 och 5 §§ i statsrådets beslut om extra konstnärspensioner
927/1984
Förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd
925/1984
Förordning om ändring av förordningen om offentliga nöjestillställningar
924/1984
Lag om ändring av 5 och 6 §§ lagen om offentliga nöjestillställningar
910/1984
Lag om ändring av 27 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
902./1984
Förordning om ändring av lotsningsförordningen
890/1984
Lag om ändring av 4 och 30 §§ reglementet för Finlands Bank
885/1984
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
870/1984
Lag om ändring av 4 § lagen angående stämpelskatt
869/1984
Lag om ändring av lagen om verkställighet av bötesstraff
868/1984
Lag om upphävande av 5 och 13 §§ lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
866/1984
Lag om utsökningsväsendet
859/1984
Lag om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
837/1984
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg
831/1984
Förordning angående ändring av förordningen om kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel
795/1984
Förordning angående ändring av det formulär till krigsmannaed, som bifogats förordningen om formulär till krigsmannaed
794/1984
Förordning angående ändring av 5 § förordningen om krigsmannaed
758/1984
Arbetarskyddsstyrelsens beslut om säkerhetsföreskrifter för traktorer
743/1984
Förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor
742/1984
Förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
737/1984
Lag om ändring av 10 och 12 §§ lagen om skatt på motorfordon
720/1984
Förordning om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium
719/1984
Gymnasieförordning
718/1984
Grundskoleförordning
714/1984
Förordning om ändring av 3 § bingoförordningen
701/1984
Förordning om ändring av förordningen om lönegaranti
644/1984
Lag om ändring av 154 § lagen om andelslag
643/1984
Lag om ändring av 14 kap. 5 § lagen om aktiebolag
637/1984
Lag om ändring av 6 § konkursstadgan
635/1984
Lag om ändring av lagen om inteckning i bil
634/1984
Företagsinteckningslag
630/1984
Förordning angående ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
615/1984
Lag om ändring av bokföringslagen
614/1984
Lag om ändring av lagen om konsumentombudsmannen
612/1984
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
610/1984
Naturnäringslag
607/1984
Lag om ändring av 2 och 7 §§ lagen om pension för arbetstagare
603/1984
Lag om arbetslöshetskassor
602/1984
Lag om utkomstskydd för arbetslösa
593/1984
Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
584/1984
Lag om ändring av medborgarskapslagen
583/1984
Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
578/1984
Lag om ändring av upphovsrättslagen
577/1984
Lag om ändring av lagen om friexemplar
574/1984
Dammsäkerhetsförordning
573/1984
Förordning om ändring av vattenförordningen
560/1984
Lag om ändring av 18 § lagen om naturskydd
553/1984
Förordning om ändring av 51 och 123 §§ byggnadsförordningen
552/1984
Förordning om ändring av förordningen om skifte
513/1984
Förordning om ändring av 9 § förordningen om pension för arbetstagare
510/1984
Lag om ändring av 3 § semesterlagen
504/1984
Lag om ändring av 29 § lagen om rättegången i hyresmål
472/1984
Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om privata skolor med främmande undervisningsspråk
467/1984
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
465/1984
Lag om ändring av 7 § lagen om investeringsreserveringar inom lantbruket
463/1984
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
460./1984
Lag om ändring av 22 § förordningen om införande av strafflagen
442/1984
Lag om ändring av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
441/1984
Lag om ändring av 4 § lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
440/1984
Ändring av instruktionen för statsrevisorerna
436/1984
Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
434/1984
Lag om ändring av 67 och 88 §§ sjömanslagen
433/1984
Semesterlag för sjömän
415/1984
Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
414/1984
Lag om ändring av 2 och 21 kap. vattenlagen
413/1984
Dammsäkerhetslag
404/1984
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om lönegaranti
403/1984
Lag om ändring av lagen om lönegaranti
319/1984
Lag om ändring av lagen om statsgarantier åt industrin för investeringar i vattenvård.
317/1984
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om statens arbetstagares semester
312/1984
Förordning om ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän
305/1984
Förordning om ändring av vattenförordningen
297/1984
Lag om ändring av lagen om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg
270/1984
Förordning angående ändring av 2 § förordningen om verkställighet och tillämpning av lagen angående införande av lagen om statens pensioner
210/1984
Förordning om ändring av 11 § förordningen om varulotterier
209/1984
Förordning om ändring av 3 § förordningen om penninginsamlingar
207/1984
Förordning angående ändring av 32 och 140 §§ förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
206/1984
Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
198/1984
Förordning angående ändring av 6 § förordningen om stadsfiskaler
194/1984
Förordning angående ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
183/1984
Förordning om folkbokföringsförvaltningen
172/1984
Handels- och industriministeriets beslut om ammoniumnitrat
171/1984
Förordning om ammoniumnitrat
159/1984
Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel
157/1984
Lag angående ändring av 8 § lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
151/1984
Lag angående ändring av lagen om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag
146/1984
Lag om ändring av 9 § lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
137/1984
Lag om ändring av 19 § lagen om skolor för hörselskadade och synskadade
133/1984
Lag om ändring av 21 och 62 §§ gymnasielagen
132/1984
Lag om ändring av grundskolelagen
125/1984
Lag om ändring av lagen om arbetsavtal
115/1984
Lag om ändring av 11 kap. 16 § rättegångsbalken
114./1984
Lag om ändring av 13 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden
98/1984
Lag om ändring av lagen om avträdelsepension
78/1984
Lag om ändring av 1 § handelsregisterlagen
70/1984
Lag om ändring av lagen om lönegaranti
64/1984
Förordning angående ändring av förordningen om ersättning för brottsskador av statsmedel
63/1984
Lag angående ändring av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel
26/1984
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
21/1984
Lag om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.