1106/1983

Given i Helsingfors den 22 december 1983

Lag angående ändring av 1 och 2 §§ lagen om exportgaranti

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 september 1962 om exportgaranti (479/62) 1 § 2 mom. samt 2 § 1 mom. 4 och 8 punkterna,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag av den 31 december 1971 (996/71) samt 2 § 1 mom. 4 punkten i lag av den 23 december 1977 (1042/77) och 8 punkten i lag av den 29 augusti 1969 (532/69), samt

fogas till 2 §, i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 31 december 1971, ett nytt 2 mom. och till nämnda paragraf ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Såsom export som avses i denna lag anses även uthyrning samt överlåtelse till utlandet av tillverknings- eller patenträtt ävensom utförande av projekterings-, monterings-, byggnads-eller annat arbete för utländsk beställares räkning.

2 §

Statens exportgaranti för ersättande av förlust som möjligen uppstår i samband med export kan beviljas:


4) bank eller annan kreditgivare såsom säkerhet eller den som garanterar kredit såsom motsäkerhet, då krediten beviljats exportör för finansiering av exporttransaktion eller i 3 punkten nämnd marknadsföringsåtgärd, eller utländsk beställare eller annan gäldenär för köp av exportprodukt; exportgaranti kan såsom motsäkerhet också beviljas den som ställt säkerhet som avses i 8 punkten;


8) för det fall att säkerhet som ställts för exportör till förmån för utländsk beställare tas i anspråk.

För förlust som avses i 1 mom. 5 och 6 punkterna kan exportgaranti även beviljas den bank som bekräftar en för beställares räkning öppnad remburs.

För förlust som avses i 1 mom. 1―6 och 8 punkterna kan motgarantiavtal slutas med utländsk exportgarantianstalt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 58/83
Statsutsk. bet. 51/83
Stora utsk. bet. 116/83

Helsingfors den 22 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.