1055/1983

Given i Helsingfors den 22 december 1983

Lag om ändring av 15 d § familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 15 d § 1 mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969. sådant det lyder i lag av den 5 februari 1982 (105/82), som följer:

15 d §

Med avvikelse från vad som är stadgat i 15 b § skall på pensionsfall som inträffat före den 1 juli 1975 grundad

1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas i enlighet med minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare (468/69);

2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) eller lagen om sjömanspensioner;

3) generarionsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare; samt

4) i 8 § 4 mom. 3―9 punkterna lagen om pension för arbetstagare nämnd ålders-, invalid -eller arbetslöshetspension till den del den för varje pension inte överstiger 1/9 procent av den pensionsgrundande lönen för varje månad som beaktats när pensionen fastställdes, dock inte för flera än 360 månader,vid fastställandet av tilläggsdel räknas som inkomst så, att av summan av de ovan nämnda pensioner eller pensionsdelar som änka uppbär beaktas högst 15 130 mark om året. I 4 punkten nämnd pension räknas i övrigt i sin helhet som inkomst då tilläggsdelen fastställs.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet, enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall betalas i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 142/83
Socialutsk. bet. 10/83
Stora utsk. bet. 104/83

Helsingfors den 22 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.