1054/1983

Given i Helsingfors den 22 december 1983

Lag angående ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 och 8 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 5 februari 1982 om ändring av folkpensionslagen (103/82) som följer:


Uppbär båda makarna folkpension, förhindras minskning av tilläggsdel från den 1 januari 1984 inte i den mån minskningen beror på att makarnas inkomster och förmögenhet beaktas separat för vardera maken. Tilläggsdelen får dock minska högst så mycket att det sammanlagda beloppet av makarnas tilläggsdelar inte minskar.


Uppbär endast den ena maken folkpension och skulle hans tilläggsdel minska från den 1 januari 1984 på grund av att den andra makens avdrag för ränta på skuld och övriga avdrag inte längre beaktas vid fastställandet av tilläggsdel eller skulle tilläggsdel räknat från den 1 januari 1985 bli mindre på grund av att den omvandlas så att den motsvarar den nya lagen, minskas pensionsdel som i enlighet med 5 mom. betalas för att tilläggsdelen inte skall minska, räknat från den 1 januari varje år, från och med år 1986 med 20 procent, likväl med minst 20 mark i månaden. Procentsatsen beräknas på pensionsdelens ursprungliga belopp med beaktande av folkpensionernas indexbundenhet. Om makes för ränta på skuld beviljade avdrag som räknat från den 1 januari 1984 slopas i årsinkomsten eller om pensionstagares för ränta på egna skulder beviljade avdrag som räknat från den 1 januari 1985 slopas i årsinkomsten sjunker med mera än 20 procent om året eller helt upphör, skall pensionsdel som betalas för att tilläggsdelen inte skall minska beräknas på nytt eller indras.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 142/83
Socialutsk. bet. 10/83
Stora utsk. bet. 104/83

Helsingfors den 22 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.