999/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Förordning om ändring av 159 § byggnadsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras i byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/39) 159 § 1 och 4 mom., sådana de lyder i förordning av den 30 december 1977 (1080/77), samt

fogas till 159 § nya 2 och 3 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 samt det ändrade 4 mom. blir 4―6 mom., som följer:

159 §

Statsandel enligt 115 § 1 mom. byggnadslagen utbetalas av länsstyrelsen i en rat sedan arbetet blivit godkänt på vederbörligt sätt.

Miljöministeriet fastställer årligen på förhand före utgången av mars månad inom ramen för statsförslaget den genomsnittliga kartläggningskostnad per hektar som utgör grund för statsandelen. Kostnaden beräknas på grundvalen av de ansökningar om statsandel för förstagångskartläggningar och revideringar i skala 1:2000 som blivit anhängiga föregående år. Dessutom beaktas förändringarna i den allmänna kostnadsnivån.

Ansökan om Statsandel som avses i 115 § 1 mom. byggnadslagen skall tillställas länsstyrelsen inom ett år räknat från utgången av det kalenderår då kartläggningen har godkänts på det sätt som är stadgat i förordningen om planläggningsmätning (493/82).


Ansökningar som avses i 4 och 5 mom. skall riktade till miljöministeriet tillställas länsstyrelsen, som jämte eget utlåtande skall sända dem till ministeriet. Till ansökningarna skall fogas sådan utredning som ministeriet finner nödig.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Den genomsnittliga kartläggningskostnad per hektar som utgör grund för statsandelen år 1984 beräknas inom ramen för statsförslaget med hänsyn till de genomsnittliga kartläggningskostnaderna enligt de godtagbara ansökningar om ersättning för förstagångskartläggningar och revideringar i skala 1:2000 som blivit anhängiga år 1983 vid inrikesministeriet och miljöministeriet samt med beaktande av förändringarna i den allmänna kostnadsnivån.

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.