998/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Lag om ändring av 115 § byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 115 § 1 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958, sådant det lyder i lag av den 31 december 1975 (1081/75), samt

fogas till 115 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 31 december 1975 och i lag av den 5 augusti 1977 (609/77), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

115 §

För kostnaderna för mätning och kartläggning av byggnadsplaneområde betalas till kommunen statsandel i fråga om förstagångskartläggning och revidering till 80 procent och i fråga om ajourhållning till 40 procent av de per hektar beräknade genomsnittliga kartläggningskostnaderna. Miljöministeriet fastställer årligen inom ramen för statsförslaget de genomsnittliga kartläggningskostnaderna per hektar på det sätt som närmare stadgas genom förordning.

Beträffande statsandel gäller i tillämpliga delar vad som i 7 kap. lagen om statsandelar och -understöd till kommuner och kommunalförbund är stadgat om statsandel för driftskostnader. I övrigt tillämpas inte stadgandena i nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Den tillämpas första gången på de ansökningar om statsandel som blir anhängiga år 1984.

I fråga om de obehandlade ersättningsansökningar rörande tidigare år som vid ingången av år 1984 finns hos miljöministeriet och länsstyrelserna avgörs ärendet i enlighet med de stadganden som gällde därförinnan och till kommunerna betalas ersättningar under åren 1984―1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 167/83
Lag- och ekonomiutsk. bet. 12/83
Stora utsk. bet. 93/83

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.