997/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Förordning om ändring av varumärkesförordmngen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i varumärkesförordningen av den 29 maj 1964 (296/64) 9 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i förordning av den 13 februari 1981 (133/81),

ändras 12 § 2 punkten, 13 § 1 mom. 2 punkten samt 17 och 24 §§,

av dessa lagrum 17 § sådan den lyder i förordning av den 26 mars 1976 (271/76), samt

fogas till förordningen nya 17 a―17 c §§ som följer:

12 §

Ansökan om förnyelse av registrering skall innehålla:


2) nytt ombuds namn, hemort och adress; samt


13 §

Ansökan om ändring enligt 23 § varumärkeslagen i registrerat varumärke skall innehålla:


2) nytt ombuds namn, hemort och adress; samt


17 §

Har ansökan om registrering av varumärke gjorts i främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 43/75), och görs i Finland ansökan om registrering inom sex månader från det ansökan gjordes i den främmande staten, anses den ansökan som gjorts i Finland i förhållande till andra ansökningar eller andra ibruktagna varukännetecken ha skett samtidigt som ansökningen i den främmande staten. Detsamma gäller även, om registrering av varumärke sökts i sådan ansökan utanför riket som registermyndigheten av särskilt skäl finner jämställbar med ansökan i fördragsslutande stat.

För att erhålla i 1 mom. åsyftad företrädesrätt skall sökanden skriftligen anhålla därom inom tre månader från det ansökan gjordes i Finland och samtidigt meddela var och när den ansökan gjorts som åberopas för företrädesrätt.

17 a §

Registermyndigheten kan av särskilt skäl förelägga sökanden att inom utsatt tid för styrkande av begärd företrädesrätt tillställa myndigheten bevis om den dag då den ansökan gjorts som åberopas för företrädesrätt och om sökandens namn samt kopia av ansökningen och däri åsyftat varumärke. Beviset skall vara utfärdat av den myndighet som mottagit den ansökan som åberopas för företrädesrätt, och kopian skall vara styrkt av samma myndighet. Den utsatta tiden får inte fastställas att utlöpa tidigare än tre månader från det ansökan gjordes i Finland.

Iakttas inte föreläggande som avses i 1 mom., erhålls inte företrädesrätt.

17 b §

Företrädesrätt kan grunda sig endast på den första ansökan om registrering som gjorts utanför riket.

17 c §

I 18 § varumärkeslagen åsyftat anspråk på företrädesrätt skall framställas inom den tid som är stadgad i 17 § 2 mom. Sökanden skall vid behov utreda att utställningen är att anse som internationell.

24 §

Då varumärke avförs ur registret och inskränkning sker i skyddet, skall registernumret, innehavarens namn eller firma, dagen för beslutet eller åtgärden samt klasserna av varor eller tjänster kungöras.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.