978/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Lag angående ändring av 3 § lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden 3 § 1 mom. 1 och 4 punkten,

av dessa lagrum 1 punkten sådan den lyder i lag av den 19 januari 1973 (34/73) och 4 punkten sådan den lyder i lag av den 7 januari 1983 (1/83), som följer:

3 §

Av de ärenden som ankommer på statsrådet handlägger:

1) statsrådets kansli, som lyder under statsministern, ärenden som angår av riksdag föranledda formella åtgärder, statsrådet och ordningen för handläggningen av ärenden i statsrådet samt ärenden som skall behandlas av statsrådet, men inte hänför sig till något ministeriums verksamhetsområde;


4) inrikesministeriet ärenden som angår länsförvaltningen, kommunalförvaltningen, med undantag av kommunala val, folkbokföringen, regionalpolitiken och den samhällspolitiska planeringen i anslutning därtill, allmän ordning och säkerhet samt polisväsendet, brand- och räddningsväsendet, befolkningsskyddet och gränsbevakningsväsendet;Denna lag träder i kraft den 1 mars 1984.

Angående de tjänster och befattningar som skall inrättas, indras och överföras när denna lag träder i kraft stadgas särskilt. Vad som är stadgat eller bestämt om statsrådets kansli i ovan i 3 § 1 mom. 4 punkten nämnda ärenden som angår regionalpolitiken och den samhällspolitiska planeringen i anslutning därtill gäller, sedan denna lag trätt i kraft, i tillämpliga delar inrikesministeriet.

I 3 § 1 mom. 4 punkten nämnda ärenden angående regionalpolitiken och den samhällspolitiska planeringen i anslutning därtill, som är anhängiga i statsrådets kansli, överförs när denna lag träder i kraft till inrikesministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 97/83
Grundlagsutsk. bet. 18/83
Stora utsk. bet. 71/83

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.