963/1983

Given i Helsingfors den 16 december 1983

Förordning om tillämpningsområdet för stadgandena angående straff för militära brott

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 45 kap. 3 § strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 25 mars 1983 (321/83):

1 §

I 45 kap. 1 § strafflagen avsedd person som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen (452/50) lyder under de militära straffstadgandena från den tidpunkt då han har inträtt eller varit skyldig att inträda i tjänst tills han, på grund av att tjänstgöringen upphör eller avbryts, har hemförlovats och lämnat den trupp eller den plats där han har tjänstgjort.

De militära straffstadgandena tillämpas dock inte på värnpliktig under den tid då han i allmän straffanstalt avtjänar fängelsestraff eller arreststraff som verkställs samtidigt.

2 §

I 45 kap. 1 § strafflagen avsedd annan person än sådan som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen lyder under de militära straffstadgandena från den tidpunkt då tjänsteutövningen eller tjänstgöringen börjar eller borde ha börjat tills tjänsteförhållandet eller tjänstgöringsskyldigheten upphör.

3 §

Av de militära straffstadgandena tillämpas endast stadgandena i 45 kap. 15―18 §§ strafflagen på dem som tjänstgör inom försvarsmakten på basen av offentligrättsligt tjänstgöringsavtal, men som inte har fullgjort beväringstjänst.

4 §

Straffstadgandena i 45 kap. strafflagen tillämpas inte på den som tjänstgör såsom fältbiskop, fältprost eller militärpastor inom försvarsmakten och inte heller på den som tjänstgör såsom militärpräst vid finsk övervakningsstyrka.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Helsingfors den 16 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.