929/1983

Given i Helsingfors den 9 december 1983

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 50 § 1 mom., 127 § 2 mom., 137 a § 1 mom. och 140 § 1 mom.,

av dessa lagrum 127 § 2 mom., 137 a § 1 mom. och 140 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 2 juli 1973 (588/73), som följer:

50 §

Stad får inom stadsplaneområdet utan särskilt tillstånd inlösa gatumark, torg, öppen plats, rekreationsområde samt sådan tomt för allmän byggnad och sådant trafik-, faro- och specialområde som i stadsplanen avsetts för någon staden tillhörig anläggning eller för annat behov som staden har. Staten och kommunalförbund har motsvarande rätt att inlösa sådan tomt för allmän byggnad och sådant trafik-, faro- och specialområde som i stadsplanen avsetts för någon staten eller kommunalförbundet tillhörig anläggning eller för andra behov som staten eller kommunalförbundet har.


127 §

I plan och byggnadsordning kan, då de fastställs, göras justerande rättelser. Med samtycke av kommunstyrelsen kan dessutom smärre ändringar göras i general-, stads- eller byggnadsplan som skall fastställas samt med samtycke av regionplansförbundets förbundsstyrelse i regionplan som skall fastställas, över ändring skall höras de vilkas rätt eller fördel direkt berörs av ändringen.


137 a §

Inrikesministeriet kan i ärenden som avses i 5 § 2 mom.. 16 §. 38 § 1 mom., 42 § 3 mom., 43 § 1 mom., 123 b § 3 mom., 123 c § 2 mom., 123 d § 1 mom. och 132 § 1 mom. överföra sin befogenhet på länsstyrelse.


140 §

Byggnadsnämnds beslut i ärende som angår tillstånd, kommunstyrelses beslut i ärende som avses i 124 a § samt länsstyrelses beslut i ärende som angår fastställelse av byggnadsordning eller plan eller i ärende som angår byggnadsförbud skall meddelas efter anslag. Likaså meddelas efter anslag länsstyrelses beslut som avses i 5 och 132 §§, beslut som avses i 123 b § 3 mom. och 123 c § 2 mom. samt sådant beslut av inrikesministeriet som grundar sig på denna lag eller med stöd därav utfärdade stadganden eller bestämmelser. Vederbörande anses ha fått del av beslutet när det meddelats.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 59/83
Andra lagutsk. bet. 5/83
Stora utsk. bet. 107/83

Helsingfors den 9 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.