928/1983

Given i Helsingfors den 9 december 1983

Lag om ändring av marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/81) 13 § 3 mom.,

ändras 7 § 2 mom., 11 § 1 och 3 mom., 13 § 2 mom. och 21 § 1 mom. samt

fogas till 7 § nya 3 och 4 mom., till lagen en ny 13 a §, till 20 § ett nytt 2 mom. och till 21 § ett nytt 3 mom. som följer:

7 §
Tillståndsmyndighet

Kommunstyrelsens beslut om beviljande av tillstånd skall underställas länsstyrelsen för fastställelse, när

1) sökanden är en kommun, ett kommunalförbund eller staten och projektet inte är ringa till sin omfattning och verkan;

2) området är av riksomfattande betydelse med hänsyn till naturskyddet; eller

3) täktverksamheten omedelbart påverkar område inom en annan kommun.

I beslut som gäller beviljande av tillstånd kan, då det fastställs, göras justerande rättelser. Med samtycke av kommunstyrelsen kan smärre ändringar dessutom göras i beslut som skall fastställas, över ändring skall höras de vilkas rätt eller fördel direkt berörs av ändringen.

Beslut genom vilket tillstånd beviljats kan även delvis lämnas utan fastställelse.

11 §
Tillståndsbestämmelser

I tillstånd till täktverksamhet skall ingå bestämmelser om vad sökanden skall iakttaga för undvikande eller begränsande av de olägenheter som projektet medför, såvida dessa omständigheter inte framgår av täktplanen.


Tillståndsbestämmelser kan dessutom utfärdas

1) om anordningar som ansluter sig till täktverksamheten samt om reglering av trafik särskilt för skyddande av grundvattnet;

2) om den tid inom vilken med stöd av denna paragraf föreskrivna åtgärder skall vidtagas; samt

3) om andra åtgärder som behövs för undvikande eller begränsande av de olägenheter som projektet medför.


13 §
Utlåtanden och hörande

Över ansökan skall de som äger eller besitter de fastigheter som gränsar till den fastighet på vilken täktområdet är beläget beredas tillfälle att bli hörda, utom när det är uppenbart att ansökan inte berör deras fördel. Detsamma gäller i fråga om fastigheter som genom väg, annan trafikled eller smalt vattendrag är skilda från den fastighet på vilken täktområdet är beläget. Vid hörandet skall i tillämpliga delar iakttagas vad som är stadgat i 132 a § byggnadslagen och 5 a § byggnadsförordningen.

13 a §
Befriande från tillståndsförpliktelser

Har på tillstånd grundad rätt till täktverksamhet övergått till annan, kan kommunstyrelsen på ansökan fritaga tillståndshavaren från de förpliktelser som är förenade med tillståndet samt i hans ställe godkänna en annan och av denne vid behov fordra i 12 § avsedd säkerhet. På ett sådant beslut tillämpas inte vad som i 7 § 2 mom. är stadgat om underställande av beslut samt vad som i 13 § är stadgat om hörande och inhämtande av utlåtanden.

20 §
Sökande av ändring

Besvär över byggnadsnämnds beslut med stöd av 14 eller 15 § får anföras på det sätt som är stadgat i 138 § byggnadslagen.

21 §
Iakttagande av beslut som inte vunnit laga kraft

Kommunstyrelsen kan i beslut om täktverksamhet eller på begäran av tillståndshavaren även senare meddela tillstånd att taga substanser innan beslutet om tillstånd vunnit laga kraft, om tillståndshavaren ställer godtagbar säkerhet för ersättandet av de olägenheter, skador och kostnader som kan orsakas av att beslutet upphävs eller tillståndet ändras. I ärende som skall underställas meddelar länsstyrelsen på framställning av kommunstyrelsen det tillstånd som här avses. Besvärsmyndighet kan dock förbjuda verkställighet av beslutet.


Vad som i 1 mom. är stadgat om ställande av säkerhet gäller inte staten, statliga anstalter, kommuner och kommunalförbund.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984

Regeringens proposition 39/85
Andra lagutsk. bet. 5/83
Stora utsk. bet. 107/83

Helsingfors den 9 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.