808/1983

Given i Helsingfors den 28 oktober 1983

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) i 10 § rubrikerna Handelsresande, bevis för honom och Varuförpassning samt lagens 9 och 11 kap.,

av nämnda rubriker i 10 § rubrikerna Handelsresande, bevis för honom och Varuförpassning sådana de lyder i lag av den 19 december 1980 (851/80), samt

ändras i 4 § den tredje och fjärde gruppen av myndigheter,

av dessa grupper den tredje sådan den lyder i lag av den 2 december 1977 (862/77) och den fjärde sådan den lyder i lag av den 23 december 1981 (1007/81), som följer:

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelse jämte länsrätt, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitel, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiv, jordbruksstyrelsen, vattenstyrelsen, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, skogsforskningsinstitutet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, bilregistercentralen, luftfartsstyrelsen, meteorologiska institutet, järnvägsstyrelsen, post- och telestyrelsen, sjöfartsstyrelsen, näringsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, olycksfallsverket, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen.

4 gruppen:

Häradsskrivare, polisinrättning, länsman, biträdande länsman, tullanstalt, lantmäterikontor, lantmäteribyrå, forststyrelsens distriktskontor, vattendistrikts vattenbyrå, postdistriktskontor och teledistriktskontor.Denna lag träder i kraft den 1 november 1983.

Regeringens proposition 62/83
Statsutsk. bet. 19/83
Stora utsk. bet. 35/83

Helsingfors den 28 oktober 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.