681/1983

Given i Nådendal den 5 augusti 1983

Lag angående ändring av lagen om penninginsamlingar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 1 § 2 mom. lagen den 31 juli 1980 om penninginsamlingar (590/80),

ändras 1 § 1 mom., 2 och 3 §§, 12 § 1 mom. och 13 § samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Med penninginsamling avses i denna lag verksamhet, vid vilken pengar insamlas genom vädjan till allmänheten och utan vederlag. Såsom vederlag anses inte märke, klistermärke eller annan sådan symbol för insamlingen eller dess föranstaltare, som har ringa ekonomiskt värde eller vars värde är lågt i förhållande till donationen.


2 §

Penninginsamling får föranstaltas i syfte att insamla medel för sociala, kulturella eller ideella ändamål eller för allmän medborgerlig verksamhet.

I samband med penninginsamling får inte anordnas utlottning, tävling eller annan sådan verksamhet, vid vilken utlovas en av slumpen beroende vinst som utfaller vid en särskild förrättning.

Penninginsamling får inte föranstaltas med hjälp av kedjebrev eller på därmed jämförbart sätt så att den som medverkar får löfte om en del av pengarna eller annan ekonomisk fördel. Det är förbjudet att medverka i sådan insamling eller att främja den på annat sätt.

3 §

Till föranstaltande av penninginsamling skall erhållas tillstånd till penninginsamling.

Tillstånd till penninginsamling behövs inte för insamling som anordnare av allmän sammankomst företar bland dem som deltar i sammankomsten.

Tillstånd till penninginsamling behövs inte heller för penninginsamling i samband med enskild persons bemärkelsedag eller i samband med grannhjälp.

4 §

Tillstånd till penninginsamling kan ges då insamlingen är ändamålsenlig med hänsyn till allmän fördel. Med tillstånd till penninginsamling kan förknippas villkor som gäller genomförandet av insamlingen.

12 §

Den som utan tillstånd föranstaltar annan penninginsamling än sådan som avses i 3 § 2 eller 3 mom., försummar sin redovisningsskyldighet eller föranstaltar penninginsamling som avses i 2 § 3 mom. skall för penninginsamlingsbrott dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.


13 §

Medel som insamlats i strid med stadgandena i denna lag skall dömas förbrutna till staten. Genom kedjebrev eller på därmed jämförbart sätt insamlade medel kan dömas förbrutna, då de inlämnats till posten eller anförtrotts annan inrättning eller person för att tillställas den som föranstaltat insamlingen, den som medverkat i denna eller den som eljest främjat insamlingen.

Sker insamlingen från utlandet och kan ingen med anledning av insamlingen ställas under åtal i Finland, skall mål som gäller förverkande handläggas av Helsingfors rådstuvurätt.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1983.

Regeringens proposition 3/83
Ekonomiutsk. bet. 2/83
Stora utsk. bet. 13/83

Nådendal den 5 augusti 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.