674/1983

Given i Nådendal den 5 augusti 1983

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) 21 § 1 mom. och 21 a § 1 mom,

av dessa lagrum 21 a § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 17 september 1982 (684/82), samt

fogas till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 2 september 1976, den 29 september 1978 och den 19 december 1980 (788/76. 744/78 och 930/80) samt genom nämnda lag av den 17 september 1982, nya 3 och 4 mom, varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom, som följer:

14 §

På kommun ankommer att sörja för anordnandet av medicinsk rehabilitering som hänför sig till sjukvård som avses i 1 mom. 2 punkten. Utöver rehabiliterande åtgärder hänförs till medicinsk rehabilitering undersökning för utredning av rehabiliteringsbehovet och -möjligheterna, hjälpmedelsservice samt anpassningsträning och -handledning samt andra med dessa jämförbara funktioner i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning.

Vad som i 3 mom. är stadgat om medicinsk rehabilitering tillämpas likväl inte på kostnader för anskaffning av hjälpmedel, handledning i användningen av dessa samt underhåll och förnyande av dem, om behovet av hjälpmedel grundar sig på skada eller yrkessjukdom som anges i lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81), lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), trafikförsäkringslagen (279/59) eller motsvarande, tidigare gällande lag.


21 §

I 14 § avsedda hälsovårdstjänster som hör till kommuns skyldigheter är avgiftsfria för dem som använder sig av tjänsterna. Genom förordning kan dock bestämmas att hos patient skall uppbäras ersättning för sjuktransport, för material som använts för vården av honom samt för patientens uppehälle i hälsovårdscentralen. Om behovet av hjälpmedel, som ansluter sig till medicinsk rehabilitering, förorsakas av skada eller yrkessjukdom som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller motsvarande, tidigare gällande lag, uppbärs för hjälpmedel, som har tilldelats patienten, anskaffningskostnaderna samt kostnaderna för förnyande och underhåll av hjälpmedlet.


21 a §

Med avvikelse från vad som i 21 § är stadgat om avgifter för patientens uppehälle kan hos patient i långvarig anstaltsvård för uppehälle och vård i hälsovårdscentralen uppbäras en avgift, som bestäms enligt grunder om vilka närmare stadgas genom förordning och enligt patientens betalningsförmåga. Vid bestämmande av avgiften iakttages i tillämpliga delar de i 28 § socialvårdslagcn (710/82) avsedda grunderna för bestämmande av avgifter för anstaltsvård. Avgiften kan nedsättas eller uppbörden lämnas därhän, om orsak därtill föreligger med hänsyn till patientens utkomstmöjligheter, underhållsskyldighet, bostadsutgifter och vårdtid eller andra synpunkter på vården.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 12/83
Ekonomiutsk. bet. 3/83
Stora utsk. ber. 20/83

Nådendal den 5 augusti 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.