607/1983

Given i Nådendal den 29 juni 1983

Socialvårdsförordning

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 45 § 2 mom. och 60 § socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82):

1 §

För att främja den sociala utvecklingen samt för att förebygga och avhjälpa sociala missförhållanden skall socialnämnden sätta sig in i levnadsvillkoren i kommunen och följa hur de utvecklas.

Nämnden skall verka för att sociala synpunkter beaktas inom kommunens olika funktioner, såsom hälsovården, skolväsendet, markdispositionen och byggandet, bostadsfrågorna, sysselsättningen, kultur- och fritidsfunktionerna samt ordnandet av trafik- och annan service.

Socialnämnden skall stöda kommunens invånare i att självmant arbeta för att avhjälpa och rätta till sociala missförhållanden samt för att upprätthålla och utveckla sådana förhållanden som stöder och främjar välfärden.

2 §

Då socialnämnden fullgör sina i 1 § nämnda uppgifter, skall den samarbeta med andra myndigheter och samfund samt med invånarna. Den skall också taga initiativ, avge utlåtanden och lämna annan sakkunnig hjälp.

Socialvårdens olika verksamhetsenheter och tjänsteinnehavare skall samarbeta sinsemellan i sitt arbete inom socialvården.

3 §

Socialnämnden skall följa hur socialvården sköts i kommunen samt anordna behövlig utbildning, forskning och försöksverksamhet för att utveckla socialvårdens verksamhetsenheter, verksamhetsformer och förfaringssätt på det sätt som närmare föreskrivs i den riksomfattande planen.

4 §

Omständigheter som avses i 15 § socialvårdslagen (710/82) skall, utom i brådskande fall, även anses föreligga bland annat då en person på grund av studier eller arbete eller av motsvarande skäl vistas i kommunen utan att hans hemort enligt 10 § lagen om befolkningsböcker (141/69) ändras till följd härav.

5 §

Socialvårdsklienterna skall ges möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt deltaga i och påverka planeringen och genomförandet av den vård som lämnas inom socialvården och dess olika verksamhetsenheter.

6 §

Då socialvård lämnas, skall klientens personliga förhållanden och särskilda behov beaktas. Dessutom skall beaktas klientens relationer till honom närstående personer och tryggandet av dem.

För bedömning av klientens behov av socialvård och för säkerställande av att han erhåller hjälp skall vid behov en vårdplan uppgöras i samråd med honom.

7 §

Socialarbetet sker på ett individuellt plan, på familjeplanet och inom samfund samt som administrativt socialarbete och med andra behövliga metoder.

8 §

Rådgivningen i uppfostrings- och familjefrågor skall stöda och främja barnens och familjernas positiva utveckling genom att anordna

1) handledning, rådgivning och annan sakkunnig hjälp i frågor som rör människorelationer, familjeliv och barnuppfostran; samt

2) forskning i problem som gäller barnuppfostran och familjeliv samt vård i sådana fall.

9 §

Hemservice ordnas i form av

1) hjälp i hemmet med arbete, personlig omvårdnad och stöd, vilken ges av hemvårdare eller hemhjälpare till enskilda eller familjer;

2) stödservice, såsom måltids, klädvårds, bad, städ, transport- eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge; samt

3) vård av eller annan omsorg i hemmet om invalid, åldring eller kroniker på grundval av avtal mellan socialnämnden och enskild person.

Avtal som avses i 1 mom. 3 punkten kan ingås med person som förmår sköta en invalid, åldring eller kroniker eller svara för annan omsorg om denne. I avtalet fastställs vårdarens rättigheter och skyldigheter.

10 §

Boendeservice ordnas i servicebostäder och i bostäder som har reserverats för stödboende, där vederbörandes självständiga boende eller övergång till självständigt boende stöds genom socialarbete och annan social service.

11 §

Vid anstaltsvård skall ges sådan behövlig rehabilitering, vård och omsorg som är nödvändig med tanke på klientens ålder och tillstånd. Klientens livsmiljö skall dessutom såvitt möjligt ordnas så att den är trygg, hemlik och stimulerande samt tillika möjliggör ett privatliv och främjar klientens rehabilitering, initiativkraft och handlingsförmåga.

Anstaltsvård ordnas i åldringshem samt, i enlighet med vad som särskilt stadgas, i anstalter för vård av barn och ungdom, för specialomsorg om utvecklingsstörda, för invalidvård och för vård av missbrukare av rusmedel samt vid behov i annan vårdanstalt.

Anstaltsvård kan ordnas i form av kortvarig eller fortgående dag- eller nattvard eller dygnet-runt-vård. I anstalterna kan dessutom ordnas verksamhet som stöder självständigt boende samt rehabilitering.

12 §

Familjevård kan ges av person som förmår draga försorg om den som skall vårdas och vars hem lämpar sig för sådan vård.

Mellan socialnämnden och vårdaren skall ingås ett skriftligt avtal om familjevård, i vilket vårdarens rättigheter och skyldigheter fastställs.

13 §

På sociala grunder kan semesterservice ordnas och stöd för semesterarrangemang ges barnfamiljer, invalider och åldringar i den utsträckning som närmare föreskrivs i den riksomfattande planen.

14 §

Om det har visat sig eller uppenbarligen kommer att visa sig vara oändamålsenligt att betala utkomststöd direkt till vederbörande på grund av hans sjukdom eller missbruk av rusmedel eller av annan motsvarande orsak, kan stödet betalas till den som drar försorg om honom och skall då användas för hans vård eller annars för täckande av kostnaderna för hans uppehälle.

15 §

Har socialnämnden i enlighet med 29 § eller 38 § socialvårdslagen uppburit och lyft en persons tillgodohavanden, skall nämnden till honom lämna utredning om hur medlen har använts.

16 §

Ärende som avses i 45 § 2 mom. socialvårdslagen anhängiggörs på det sätt som är stadgat i lagen om förvaltningsförfarande (598/ 82).

Socialnämnden skall handlägga i 1 mom. avsett ärende i brådskande ordning.

17 §

Socialnämnden skall se till att det i situationer där det är påkallat förklaras för föräldrarna hur dessa enligt lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/83) kan avtala om vårdnaden om deras barn och om umgängesrätten.

Socialnämnden skall likaså sköta om att föräldrarna vid behov får handledning och hjälp vid ingående av skriftliga avtal om vårdnaden av barn och om umgängesrätten samt om underhåll till barnet.

18 §

Barntillsyningsmannen skall under socialnämndens tillsyn vid behov ombesörja åtgärder för förmedling av underhållsavgifter och indrivning av underhållsbidrag samt övriga åtgärder som avser att trygga underhållet och som i 5 § 1 mom. lagen om underhåll för barn avsedd företrädare för barnet har befullmäktigat barnatillsyningsmannen att vidtaga.

Då barnatillsyningsmannen för talan mot en man om fastställande av faderskap, är han skyldig att samtidigt även väcka talan om fastställande av underhållsskyldighet, om inte barnets företrädare har motsatt sig att sådan talan väcks.

19 §

Vid verksamhetsenhet som lämnar socialvård kan anordnas specialiseringsutbildning för personalen eller annan behövlig utbildning.

Socialnämnden underställd tjänsteinnehavare är skyldig att medverka i utbildningsverksamhet på det sätt som närmare har överenskommits i avtal mellan kommunen och sådan anordnare av utbildning som avses i 52 § socialvårdslagen eller på det sätt som annars har föreskrivits.

20 §

Anmälan om annan serviceverksamhet inom socialvården än sådan som upprätthålls av kommunen eller staten skall göras hos socialnämnden i den kommun där verksamheten huvudsakligen sker. Anmälan skall göras innan verksamheten inleds och avslutas samt innan väsentliga ändringar däri görs.

Socialnämnden skall tillställa länsstyrelsen anmälan som avses i 1 mom.

21 §

Socialstyrelsen skall följa forsknings, försöks- och utvecklingsverksamheten samt se till att sådana resultat som är betydelsefulla för hela landet blir utnyttjade.

22 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av socialstyrelsen.

23 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Nådendal den 29 juni 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.