484/1983

Given i Helsingfors den 27 maj 1983

Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/ 77) 29 § samt

ändras 2 § 5 punkten, 3 § 2 mom., 9, 28 och 30 §§ samt 43 § 2 mom.,

av dessa lagrum 9 § sådan den lyder i lag av den 17 september 1982 (702/82), som följer:

2 §

Till specialomsorgerna hörande tjänster är i enlighet med vad genom förordning eller med stöd av denna lag eljest stadgas eller föreskrives:


3) erforderlig undervisning, handledning och funktionell övning;


3 §

Övervakningen av den till specialomsorgerna hörande hälsovården handhas av medicinalstyrelsen i samråd med socialstyrelsen. Ledningen av och tillsynen över den till specialomsorgerna hörande undervisningen handhas av yrkesutbildningsstyrelsen och skolstyrelsen, vardera inom sitt verksamhetsområde, i samråd med socialstyrelsen.


9 §

För ordnande av specialomsorger skall kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt ha en centralanstalt, en rådgivningsbyrå samt undervisningsenheter och andra behövliga verksamhetsenheter, såsom skyddade arbetsplatser, daghem, internat och bostäder.

28 §

Är ett barns utveckling eller dess psykiska funktioner i sådan utsträckning hämmade eller störda att barnet inte kan erhålla undervisning enligt grundskolelagen (476/83), är barnet berättigat att erhålla undervisning som avses i 2 § 3 punkten till dess det kan reda sig i grundskolan. Rätten till undervisning fortgår i enlighet med vad som är stadgat i 35 § grundskolelagen.

I 1 mom. avsedd undervisning skall inledas innan barnet uppnått läropliktsåldern.

30 §

Konstaterar ledargruppen för specialomsorger att läropliktigt barn som erhåller i 2 § 3 punkten avsedd undervisning gjort sådana framsteg att det kan uppnå den kunskaps- och färdighetsgrad som förutsätts i grundskolan, skall ledargruppen anmäla saken till den kommun där barnet bor, varpå kommunen skall vidtaga i 6 § 1 mom. grundskolelagen avsedda åtgärder.

43 §

Angående avgifter för uppehälle i statlig eller kommunal verksamhetsenhet för specialomsorger stadgas genom förordning. Detsamma gäller uppehälle annorstädes på kommuns, kommunalförbunds eller statens bekostnad. Genom förordning kan stadgas att avgift för uppehälle inte uppbärs för barn som erhåller undervisning som avses i 28 §.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1984. Har statsrådet med stöd av 98 § grundskolelagen beviljat kommun uppskov med anordnandet av grundskoleundervisning eller motsvarande undervisning för viss elevgrupp som behöver specialundervisning eller årskurs av denna elevgrupp, tillämpas under den tid uppskovet med anordnandet av undervisningen för denna grupp är i kraft de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 179/82
Kulturutsk. bet. 18/82
Stora utsk. bet. 295/82

Helsingfors den 27 maj 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.