401/1983

Given i Helsingfors den 26 april 1983

Lag angående ändring av lagen om naturskydd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23) 16, 23 och 26 §§,

av dessa lagrum 23 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 december 1964 (708/64), samt

fogas till lagen en ny 16 a § som följer:

16 §

Djur som påträffats dött och som är fridlyst enligt 13 eller 14 § får inte tagas i besittning. Sådant djur kan dock sändas till undersökning för fastställande av dödsorsaken.

Har i 1 mom. avsett djur, vederbörligen behandlat, vetenskapligt, pedagogiskt eller samlarvärde, får det tagas till vara för att tillställas till universitet hörande naturvetenskapligt museum eller polisen. Sådant djur kan överlämnas även till andra än statliga samlingar i enlighet med vad som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

Djur som avses i 1 mom. eller lätt igenkännlig del eller produkt därav får inte införas i landet utan jord- och skogsbruksministeriets tillstånd.

16 a §

För införsel och utförsel av djur och växter, som hör till de arter som nämns i bilagorna I―III till konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan (FördrS 45/76), samt lätt igenkännliga delar och produkter av sådana djur och växter beviljas tillstånd och intyg av jord- och skogsbruksministeriet på de i konventionen nämnda grunderna.

Det ankommer på tullverket att tillse att bestämmelserna i den i 1 mom. nämnda konventionen iakttages vid införsel och utförsel som avses i momentet.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om förfarandet vid ansökan om tillstånd och intyg som avses i 1 mom. samt om tillsyn som avses i 2 mom.

23 §

Den som

1) bryter mot fredningsbestämmelser som avses i denna lag eller köper eller tar emot något som erhållits genom att sådan bestämmelse överträtts;

2) tar i besittning, överlåter eller i landet inför djur eller lätt igenkännlig del eller produkt därav i strid med stadgandena i 16 §;

3) i landet inför eller från landet utför djur eller växt eller lätt igenkännlig del eller produkt därav utan tillstånd eller intyg som avses i den i 16 a § nämnda konventionen;

4) bryter mot ordningsstadga som avses i 5 § eller mot sådant förbud mot användning av fångstredskap som avses i 15 §; eller

5) bryter mot annons- eller reklamförbud eller tillståndsvillkor som avses i 19 § skall, om inte strängare straff för handlingen är stadgat i annan lag, för naturskyddsförseelse dömas till böter.

26 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1983. Lagens 16 § tillämpas inte, om djur som avses i paragrafen har tagits i besittning på lagligt sätt innan lagen trätt i kraft.

regeringens propositioner 243/82
lag- och ekonomiutsk. bet. 25/82
Stora utsk. bet. 280/82

Helsingfors den 26 april 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.